Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 05.09.18 - sak 55/18 - Økonomirapportering 2. kvartal 2018

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/11262
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.08.18 78/18
Kommunestyret 05.09.18 55/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Utdelt:

Utvidet utgave av budsjettskjemaer - 1A drift PDF excel - 1B drift PDF excel

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Avstemning:

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.      Økonomirapport for 2. kvartal tas til etterretning.

2.      Budsjettet for 2018 endres slik:

a.      Anslaget for skatteinntekter justeres opp med 1,4 millioner kroner. Kr. 400.000,- tilføres kommunale barnehager til dekning av kostnader knyttet til pedagogreform. 1,0 millioner kroner anvendes til å redusere forventet rentekompensasjon.

b.      Avsetning til uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill. kroner. Prosjektet Sommervegen 2 reduseres tilsvarende.

c.      Det avsettes kr. 300.000,- til sanitæranlegg ved Sjøbadet. Finansieres ved å redusere avsetning til Åsen barne- og ungdomsskole.

d.      Avsetning til egenkapitaltilskudd til KLP økes med kr. 200.000,-. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

e.      Årets låneopptak til startlån til videreutlån økes med 20,0 mill. kroner. Det søkes Husbanken om utvidelse.

3.      Følgende endringer i betalings-/avgiftsregulativet vedtas:

a.      Økte priser på mat:

i.      2 kr pr middagsporsjon

ii.      2 kr for tørrmåltid pr dag

iii.      1 kr pr kaffemåltid, totalt 2 kr pr dag

iv.      6 kr i økning på abonnement

b.      Det gjeninnføres salg av parkeringskort/årskort for parkering på Nedre torg. Årspris kr. 4.100,-

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1.      Økonomirapport for 2. kvartal tas til etterretning.

2.      Budsjettet for 2018 endres slik:

a.      Anslaget for skatteinntekter justeres opp med 1,4 millioner kroner. Kr. 400.000,- tilføres kommunale barnehager til dekning av kostnader knyttet til pedagogreform. 1,0 millioner kroner anvendes til å redusere forventet rentekompensasjon.

b.      Avsetning til uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill. kroner. Prosjektet Sommervegen 2 reduseres tilsvarende.

c.      Det avsettes kr. 300.000,- til sanitæranlegg ved Sjøbadet. Finansieres ved å redusere avsetning til Åsen barne- og ungdomsskole.

d.      Avsetning til egenkapitaltilskudd til KLP økes med kr. 200.000,-. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

e.      Årets låneopptak til startlån til videreutlån økes med 20,0 mill. kroner. Det søkes Husbanken om utvidelse.

3.      Følgende endringer i betalings-/avgiftsregulativet vedtas:

a.      Økte priser på mat:

i.      2 kr pr middagsporsjon

ii.      2 kr for tørrmåltid pr dag

iii.      1 kr pr kaffemåltid, totalt 2 kr pr dag

iv.      6 kr i økning på abonnement

b.      Det gjeninnføres salg av parkeringskort/årskort for parkering på Nedre torg. Årspris kr. 4.100,-

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement og Kommunestyrets vedtak i sak 50/17 

Vedlegg:

1

Økonomirapportering 2. kvartal 2018 PDF

2

Tiltak "Helse og velferd" status etter 2. kvartal PDF

3

Finansrapport Levanger juni 2018 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Økonomisk var 2017 ikke noe godt år for Levanger kommune. Fra et rekordstort mindreforbruk i 2016 var det bare så vidt en kom på riktig side av 0-punktet i 2017. Kommunen fikk et vært stort negativt økonomiske avvik innen alle helse- og velferdsområdene med unntak av NAV, mens også mange av skolene og de fleste kommunaltekniske områdene også hadde store negative avvik. Økonomisk ble året reddet av store fellesinntekter fra skatt og rammetilskudd og gode regnskapstall fra Innvandrertjenesten. Dette som følge av store integreringstilskudd, etter flere år med høy bosetting av flyktninger i kombinasjon med nøktern drift.

Tendensen fra 2017 har man tatt med seg inn i 2018, og drifta er ennå ikke justert ned på et akseptabelt nivå. En ser ved avleggelse av rapport etter 2. kvartal 2018 at det ligger an til store negative avvik også i 2018, dette også etter at tiltak er iverksatt. Bildet er at det er de samme områdene som har økonomiske utfordringer i 2018 som i 2017. I år vil imidlertid ikke Innvandrertjenesten i like stor grad bidra til fellesskapets økonomi som de to foregående årene, selv om det også nå varsles et lite positivt avvik på grunn av merinntekter etter bosetting. Bosettingstallene er nå lavere enn tidligere år, og inntektsgrunnlaget for enheten ligger dermed på et lavere nivå.

Rådmannen har iverksatt et arbeid i hele organisasjonen med målsetting å redusere aktiviteten (og/eller øke inntektene) tilsvarende 30 – 40 millioner kroner. Denne jobben startet i 2. kvartal, men man kan ennå ikke se full effekt av dette. På tross av en rekke tiltak og klar bestilling fra Formannskap og Kommunestyret om å gjøre endringer slik at aktiviteten blir justert til det nivået som budsjettet tillater, så viser regnskapstallene at ikke alle enheter har greid å tilpasse driften til budsjettet. Rådmannen beklager at dette har tatt mer tid å iverksette enn tidligere antydet, men samtidig må en innse at det ikke er realistisk for alle enheter å innfri budsjettkravene.

I samsvar med Kommunestyrets vedtak i sak 40/18 («Kommunestyret ber om at rådmannen foretar en kritisk gjennomgang av hele organisasjonen med fokus på antall ledernivåer, støtte/stabsfunksjoner og koordinerende stillinger. Kommunestyret har en forventning om en betydelig langsiktig effekt fra og med regnskapsåret 2019.») er en bred organisasjonsutviklingsprosess under oppstart. Denne prosessen har som målsetting å bringe kommunens økonomi i balanse igjen. Dette er en jobb som berører hele den kommunale organisasjonen, ikke bare de enhetene som pr. i dag har et høyere forbruk enn budsjettert.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 05.09.2018 23:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051