Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 01.03.17

Meninger:

14.02.17 PS 11/17 - Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde

Gjemblekorsen som vegkryss har gjennom mange år vært et utfordrende kryss for myke trafikanter.

Nyetablerte Nesheim skole med barnetrinn 1.-7. klasse, gjør ikke krysset mindre utfordrende i dag, da flere og yngre elever passerer området til og fra skolen.

Nye boliger bygges for tiden i Kjønstadmarka, Sørlia boligpark og Hagetun øst for Julsborg. Dette vil gi økt trafikk og flere myke trafikanter gjennom området, både til barneskolen og til idrettsanlegget på Nesseguttbanen. Nye Bunnpris, Gjemble lille, og nå Staupslitoppen boligområdet, har gitt, og vil i framtiden også gi økt trafikk.

Trafikkutvalget v/Nesheim skole ønsker å påpeke følgende punkt i reguleringen av Staupslitoppen boligområde.

 1. Foreslått ledegjerde, jfr. Planbeskrivelse, datert 26.1.2017 pkt 6,8
  Utvalget ønsker å bemerke at et slikt gjerde med høyde på 1 m vil kunne gjøre krysset mer uoversiktlig. Myke trafikanter som kommer fra Bamberg-siden vil med et slikt gjerde være helt eller delvis skjult til de kommer ned til vegbanen.
  Dette gjelder de som skal ned til Gjemblevegen, men også de som kommer opp og skal over atkomstveg til de nye boenhetene.
 2. Anleggsperioden
  Bygging av Bunnpris og  Gjemble lille gav da utfordringer for myke trafikanter. Denne utfordringen vil være høyst aktuell også nå, med flere myke trafikanter som passerer området og mye anleggstrafikk.
  Anleggstrafikken vil bla. måtte passerer gangvegen fra Bamberg, som er en mye brukt skoleveg. Utvalget forutsetter at utbygger sikrer skolevegen med trafikkvakt i de perioder elevene går til og fra skolen. Alternativt stanser anleggstrafikk i nevnte perioder.
 3. Trafikkutvalget ved Nesheim krever at det legges en bedre plan for trafikksikkerheten gjennom Gjemblekorsen som er et knutepunkt for trafikken på Nesset. Området er utfordrende nok i dag, og vil med utbygging bli et mer trafikkert kryss. Det må lages en helhetlig plan for ferdselen til- og fra skolene som vil måtte omfatte flere tiltak.
  Et forslag er å etablere gang og sykkelveg vestover fra Gjembleskorsen på nordsiden av Gjemblevegen bort til gangfelt v/innkjøring til Farmen barnehage.


Vi ser det som svært viktig at det legges en helhetlig vurdering for trafikkløsningen nå, før arealet ”låses” av det nye boligområdet. 

For Trafikkutvalget v/Nesheim Skole
Morten Mørkved (leder)

Til toppen av siden

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 24.02.2017 09:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051