Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17 - sak 9/17 - Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2010/2853 - /H30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.02.17 21/17
Kommunestyret 01.03.17 9/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

Vedlegg:

1

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunene har i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 en plikt til å tilby innbyggerne øyeblikkelig hjelp-tjenester som døgntilbud: «Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til».  

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis pasienter som har behov for observasjon og tilsyn og som er for syke til å bli behandlet hjemme, men ikke sykere enn at de kan behandles allmennmedisinsk i et kommunalt tilbud. Pasientens funksjonstap eller diagnose tilsier dermed ikke behov for innleggelse i sykehus/spesialisthelsetjeneste, og det er fastlege eller legevaktslege (ikke sykehusleger) som kan legge inn pasienter til denne tjenesten. Det kommunale tilbudet skal oppleves like godt eller bedre som et tilsvarende tilbud på sykehus, og være et fullt ut faglig forsvarlig tilbud. Det er et formål med tilbudet at innleggelsesraten for aktuelle pasientgrupper hos spesialisthelsetjenesten blir redusert.

Levanger kommune har siden 2014 hatt et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud med 3 definerte senger til formålet lokalisert på Breidablikktunet – fra januar 2017 på Staup helsehus. Tilbudet krever daglig legetilsyn, og kommunen ivaretar dette gjennom egen sykehjemslege. Kommunen samarbeider med Verdal kommune og Frosta kommune om legetilsyn i helg og høytid, mens det er legevakt som har ansvar for legeberedskap kveld og natt (som for andre innbyggere).

I 2014 ble det framforhandlet en særavtale mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag. Denne avtalen var viktig for å avklare forventninger og tjenestenivå mellom partene, og for at kommunene kunne etablere tilbudet ved å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Disse tilskuddene falt bort f.o.m. 2016.

Fra 1.1.2017 ble pasientgrupper innenfor rus og psykiatri med allmennmedisinske behov innlemmet i det kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven). Pasienter som er i målgruppen for tilbudet vil være personer med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med somatisk sykdom. Å inkludere disse pasientgruppene krever en revidering av særavtalen mellom partene, i og med at disse var ekskludert i den forrige særavtalen. Det er derfor framforhandlet en revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag.

Vurdering:

Særavtalen fra 2014 ble behandlet i kommunestyret før signering (PS 5/14). Det anses som formålstjenlig at kommunestyret gir sin tilslutning til den reviderte særavtalen.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 01.03.2017 18:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051