Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17 - sak 8/17 - Kommunenes overtakelse av aksjene i NTE Holding as - godkjenning av selskapsavtale mm

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2015/7909 - /037
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.02.17 20/17
Kommunestyret 01.03.17 8/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Kommunen slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  a. Overdragelsesavtale
  b. Aksjonæravtale
  c. Vedtekter
  d. Retningslinjer for eiermøtet
  e. Instruks for arbeidsutvalget
  f. Retningslinjer for valgkomiteen
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Kommunen slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  a. Overdragelsesavtale
  b. Aksjonæravtale
  c. Vedtekter
  d. Retningslinjer for eiermøtet
  e. Instruks for arbeidsutvalget
  f. Retningslinjer for valgkomiteen


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Overdragelsesavtale PDF

2

Aksjonæravtale PDF

3

Vedtekter PDF

4

Retningslinjer for eiermøtet PDF

5

Instruks for arbeidsutvalget PDF

6

Retningslinjer for valgkomiteen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med sammenslåingen av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune ble det i april 2016, på nærmere bestemte vilkår, besluttet å overføre eierskapet til aksjene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (heretter "NTE") vederlagsfritt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til kommunene i Nord-Trøndelag ("kommunene"). Fylkestingsvedtaket følger vedlagt.

Siden fylkestingets behandling har en styringsgruppe vært bredt involvert arbeidet. Styringsgruppa har bestått av åtte ordførere, samt representanter fra fylkeskommunen og NTE. Gruppen har blitt ledet av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, og har hatt jevnlige arbeidsmøter fram til desember 2016. Ordfører Robert Svarva har vært med i denne gruppen. Arbeidsgruppen står samlet bak innholdet i vedlagte dokumenter.

Videre framdriftsplan

Det er lagt opp til at overføringen av aksjene fra Fylkeskommunen til Kommunene skal skje med virkning fra 1. januar 2018. For å sikre tilstrekkelig tid for gjennomføring, må Fylkestinget i Nord-Trøndelag senest i april 2017 treffe endelig beslutning om gjennomføringen, herunder godkjenne endelige avtaler og tilhørende dokumenter (herunder instrukser og retningslinjer).

For å sikre overholdelse av denne fristen, anmoder fylkeskommunen om at kommunene så snart som mulig og senest innen 20. mars 2017 treffer vedtak i respektive organer som aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene. Fylkestinget har videre bestemt at dersom den respektive kommune ikke har fremlagt vedtak om godkjennelse innen 31. mars 2017, kan Nord-Trøndelag Fylkeskommune bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE. Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles mellom de andre kommunene i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.

Dersom kommunene vedtar avtalepakken innen de nevnte fristene, er det lagt opp til signering fra hver representant hos kommunene i mai 2017, og signering fra fylkeskommunen deretter.

2. Overordnet om eierstyringen i NTE

2.1 Den mest åpenbare forandringen ved overføringen av aksjene fra fylkeskommunen til kommunene, er at NTE skifter eier. NTE vil gå fra å ha én eier, fylkeskommunen, til å ha mange mindre eiere, der ingen av eierne har en eierpost av en slik størrelse at det gir dem bestemmende innflytelse på selskapet.

2.2 Eierskapet i NTE vil være ny virksomhet for kommunene. Kombinasjonen av at NTE er en av landets største produsenter og distributører av fornybar energi mv. og at energibransjen er en til dels komplisert bransje preget av en rivende utvikling, medfører at det å være eier i NTE vil være krevende både på kort, men ikke minst på lengre, sikt.

Det er viktig at kommunene er innforstått med at eierskapet til NTE innebærer et stort ansvar og forpliktelser. For å ivareta dagens profesjonelle eierstyring av NTE, bør det etableres klare prinsipper for eierskapsutøvelsen. Eierstyringsmodellen som er valgt, er valgt ut ifra det perspektivet at kommunene skal gis mulighet til å videreføre NTE som et ledende selskap innen energibransjen. Samtidig må kommunene også gis mulighet til å håndtere og tilpasse seg endrede rammebetingelser for NTE og samfunnet for øvrig.

2.3 Mange av forpliktelsene eierskapet bringer med seg, kommer til uttrykk i de ulike dokumentene. Det må imidlertid legges til grunn at det både kan og vil oppstå situasjoner som det ikke er tatt høyde for i avtaleverket. Dersom slike situasjoner skulle oppstå, forplikter avtaleverket aksjonærene til å opptre lojalt og ansvarsfullt slik at man ikke risikerer at intensjonene og formålet med overføringen av aksjene ikke overholdes.

3. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV OVERDRAGELSEN

Overdragelsen innebærer en overføring av aksjene i NTE fra fylkeskommunen til Kommunene. En del betingelser må være oppfylt for at kommunen skal få aksjene overdratt til seg. Noen av de viktigste betingelsene gjelder begrensninger på hvem som kan eie aksjene og på utdeling og bruk av utbytte. 

Eierbegrensninger

For å bevare eierskapet til NTE i den region som i dag tilsvarer Nord-Trøndelag fylke, er det satt som vilkår for overdragelsen av aksjene at Kommunene aksepterer en begrensning i omsetteligheten til de aksjene de får overført ("Eksisterende Aksjer"). Disse begrensningene innebærer blant annet at aksjene i NTE som Kommunene får overført til seg bare kan eies av og selges videre til de Kommunene og/eller selskapene som er heleid av Kommunene og som er hjemmehørende i den region som i dag tilsvarer Nord-Trøndelag fylke.

Uavhengig av disse begrensningene, kan NTEs generalforsamling, med aksjelovens til enhver tid gjeldende flertallskrav, beslutte gjennomført en emisjon eller kapitalforhøyelse, hvor nye aksjer kan tegnes og eies av også andre eiere enn Kommunene ("Nye Aksjer").

Forkjøpsrett

Ved enhver overdragelse av aksjer (både Eksisterende Aksjer og Nye Aksjer) fra en Aksjonær eller ved overdragelse av en tredjedel eller mer av aksjene/andelene (ved én samlet eller ved flere transaksjoner som til sammen representerer overdragelse av en tredjedel eller mer) i en aksjonær som eier aksjer (enten direkte eller indirekte) i NTE, har de øvrige Kommunene forkjøpsrett. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende for alle aksjer som retten samtidig kan gjøres gjeldende for. Om forkjøpsretten utløses ved (slik direkte eller indirekte) overdragelse av aksjer/andeler i vedkommende aksjonær, må forkjøpsretten gjøres gjeldende for samtlige aksjer vedkommende Kommune eier i NTE og som kan omsettes til den som utøver forkjøpsretten.

Dersom forkjøpsretten benyttes av to eller flere Kommuner, fordeles aksjene mellom dem i forhold til det antall aksjer den enkelte eier i selskapet fra før. Dersom det ikke er mulig å dele aksjene forholdsmessig, overtas den eller de overskytende aksjer etter loddtrekning.

Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre Kommunene blir enige om noe annet, følge aksjelovens prosedyre.

Medsalgsrett

Dersom en Kommune har til hensikt å selge eller overdra sine Eksisterende Aksjer, enten direkte eller indirekte gjennom avhendelse av aksjer/andeler i et selskap som på sin side (enten direkte eller indirekte) eier vedkommende aksjonærs aksjer i NTE, til en av de øvrige Kommunene, kan de øvrige Kommunene også kreve å få selge en like stor forholdsmessig andel av sine Eksisterende Aksjer til samme pris og på samme betingelser. Dersom erververen ikke er villig til å kjøpe de øvrige Kommunenes Eksisterende Aksjer også, skal det gjennomføres et forholdsmessig salg av de aktuelle Eksisterende Aksjer som er gjort gjenstand for medsalgsrett. Denne medsalgsretten gjelder ikke ved salg av Nye Aksjer.

Utbyttemodell

Det er bestemt at NTE årlig skal utbetale utbytte til aksjonærene innenfor rammene av gjeldende bestemmelser i aksjeloven og i overdragelsesavtalen, og at utbytte fra NTE, fra og med regnskapsåret 2017 (utbetalt i 2018) og for senere år, skal være basert på NTEs årsresultat. Første utbytte til kommunene vil komme fra og med regnskapsåret 2018 (utbetalt i 2019).

Overdragelse av aksjene forutsetter at Kommunene forplikter seg til å forholde seg til den vedtatte utbyttestrategien (jf. punkt 9.2 i Overdragelsesavtalen) frem til og med 10 år etter overdragelsen av aksjene. Utbyttestrategien innebærer bl.a. at Kommunene ikke kan omgå de vedtatte utbyttebegrensningene ved å beslutte ekstraordinært uttak av utbytte.

Videre må Kommunene forplikte seg til å anvende utdelt utbytte etter følgende prinsipper:

 • Utbyttemidlene forutsettes å inngå som del av hver enkelt kommunes virksomhet, de skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra Kommunenes øvrige midler.
 • Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over i kommunale/regionale næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte formål og vedtekter.
 • Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge Kommunenes eget finansregelverk i henhold til lov og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om statsstøtte og andre EØS-rettslige begrensninger.


Det er også et vilkår for overdragelse at Kommunene/Fylkeskommunen så snart som mulig signerer erklæringer om at de rettigheter NTE og dets datterselskaper har rett til å anlegge, etablere og/eller i forhold til allerede eksisterende anlegg mv. på/i kommunale eiendommer skal kunne videreføres av NTE og dets datterselskaper på de samme vilkår og betingelser som gjelder pr. dags dato.

Erklæringen følger som vedlegg 1 til Overdragelsesavtalen og inngår dermed som en del av avtalepakken som må aksepteres i forbindelse med overføringen.

Dersom én eller flere av Kommunene ikke aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene slik disse er fastsatt i vedtak fra Fylkestinget eller i tilhørende nevnte selskapsdokumentasjon (vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv.), kan Fylkestinget bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE.

Den aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles til de andre Kommunene etter deres relevante andel i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.

Kort om hoveddokumentene

Som ledd i overdragelsen av aksjene fra NTE til Kommunene, vil Kommunene måtte være part i flere hoveddokumenter. Dokumentene, med tillegg av diverse andre selskapsdokumenter m.v., utgjør én samlet pakke noe som innebærer at alle dokumentene må vedtas uten forbehold eller lignende av hver enkelt kommune for å få aksjene overført.

Hovedinnholdet i de viktigste dokumentene, utover det som allerede beskrevet, er som følger;

Overdragelsesavtale

Overdragelsesavtalen regulerer selve overdragelsen av aksjene i NTE fra Fylkeskommunen til Kommunene. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om betingelser for gjennomføring, beskrivelse av selve overdragelsen, forpliktelser etter gjennomføringen, omsetningsbegrensninger, konsekvenser av brudd på avtalen mv.

Aksjonæravtale

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom Kommunene som aksjonærer i selskapet. Avtalen regulerer hvordan Kommunene skal styre og forvalte sine aksjer i NTE/NTE-konsernet fremover. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om stemmegivning på generalforsamling, omsetningsbegrensninger, ansvarsfordelingen mellom de sentrale organer mv.

Vedtekter

Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om grunnleggende forhold i selskapet. Visse bestemmelser er obligatoriske etter aksjeloven, men det er også er anledning å regulere andre forhold i tillegg til dem loven foreskriver så lenge de ikke strider med ufravikelige rettsregler. Reglene er, innenfor lovens rammer, bindende for selskapet selv. Vedtektene skal registreres i Foretaksregisteret og er offentlige tilgjengelige. Eksempler på forhold som reguleres i tillegg til lovens minimumskrav er selskapets bedriftsforsamling, bestemmelser om erverv av aksjer (herunder forkjøpsrett) og styrets sammensetning.

Eier- og styringsorganer og eierstyringsdokumenter

Innledning

Det er vedtatt å etablere nye "eier- og styringsorgan" i forbindelse med overdragelsen av aksjene til kommunene. Vurderingen av hvilke organer som skal opprettes har vært gjenstand for en grundig prosess, der styringsgruppen har kommet med innspill.

Det i denne forbindelse utarbeidet instrukser og retningslinjer for å klargjøre og regulere ansvarsområdene og myndigheten i denne forbindelse.

Nedenfor gis en beskrivelse av de viktigste oppgavene til de ulike organene og de dokumentene som regulerer de enkeltes ansvarsområde og myndighet.

Eiermøtet

Eiermøtet skal fungere som et forum mellom aksjonærene. Formålet med Eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom Kommunene som aksjonærer og med NTE, samt koordinering av eierskapet i NTE. Eiermøtet skal også sørge for utarbeidelse av Eiermelding som skal utarbeides ved vesentlige endringer i de langsiktige føringer for NTE.

Eiermøtet skal bestå av alle aksjonærene i NTE. Hver aksjonær kan møte med inntil tre representanter. Hver enkelt aksjonær (kommune) kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant. Eiermøte skal som hovedregel arrangeres to ganger i året; ett vårmøte i forkant av ordinær generalforsamling i NTE og ett høstmøte. Det er bestemt at høstmøtet skal ha et faglig innhold relatert til NTEs virksomhet. Ytterligere eiermøter kan arrangeres ved behov.

Retningslinjene for Eiermøtet beskriver nærmere Eiermøtets oppgaver, valg- og stemmeregler, og avholdelsen av disse mv.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget skal bestå av tre medlemmer som er valgt av Eiermøtet, som også velger hvem som skal være lederen av Arbeidsutvalget. Formålet med Arbeidsutvalget er at utvalget skal fungere som et sekretariat for Eiermøtet og derved sikre en forsvarlig gjennomføring av Eiermøtene. Dette innebærer at Arbeidsutvalget skal forberede Eiermøtene, herunder fastsette agendaen m.v.. Det er også forutsatt at lederen av Arbeidsutvalget skal fungere som Kommunenes kontaktperson med NTE. Instruksen til Arbeidsutvalget klarlegger myndighet og ansvarsområdet til Arbeidsutvalget nærmere.

Valgkomitéen i NTE

Valgkomitéen skal blant annet avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer med varamedlemmer i NTE. Medlemmer i Arbeidsutvalget utgjør aksjonærenes kandidater til valgkomitéen i NTE. Lederen av Arbeidsutvalget er kandidat til ledervervet i valgkomitéen. Retningslinjene for komiteens arbeid beskriver nærmere valgkomiteens arbeidsoppgaver og myndighet.

Vurdering:

Foreliggende saksframlegg er basert på mal utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil i hovedsak bli lagt fram på samme måte av rådmennene i fylkets kommuner.

Etter min vurdering har det vært en god prosess med god involvering av kommunene både før fylkestingssaken i april 2016 og særlig etterpå. Levanger kommunestyret avga høringsuttalelse i sak 16/16, dem 16. mars 2016. Foreliggende forslag er i betydelig grad i samsvar med denne. Avviket går på fordeling av eierposter der kommunen i utgangspunktet ønsket fordeling etter innbyggertall, mens fylkestinget vedtok en modell med andre vekter slik at de største kommunene fikk noe mindre eierandel enn de ville fått basert på innbyggertallet. Følgende fordeling ble vedtatt av fylkeskommunen:

Klikk for noe større tabell

Fra 1.1.2018 vil altså Levanger kommune etter forslaget overta 11, 34% av aksjene i NTE Holding. I fylkeskommunens regnskap for 2015 er aksjene i NTE Holding verdsatt til 1 823 690 906 kr. Etter samme verdsetting øker kommunens aksjeportefølje dermed med ca 207 mill kr og vil kunne forvente utbytte på aksjene.

Basert på den nye utbyttemodellen vedtatt av fylkestinget i mars 2016 vil årlig utbytte til eierne normalt ligge på ca 60 mill kr fra 2019 som vil være det første året kommunene mottar utbytte. Levanger kommune kan da forvente å motta et utbytte på ca 7 mill kr årlig. Dette vil kunne gi gode bidrag til både nærings- og samfunnsutviklingsarbeid i kommunen. Det forutsettes at utbyttet ikke brukes til ordinær drift.

For at kommunen skal kunne overta aksjeposten som foreslått er det en forutsetning at en aksepterer de forutsetningene som ligger i denne saken og slutter seg til de vedlagte dokumentene. Rådmannen tilrår derfor at det fattes vedtak i samsvar med forslaget fra fylkeskommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 01.03.2017 18:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051