Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17 - sak 13/17 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/1499
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 07.02.17 7/16
Kommunestyret 01.03.17 13/17

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016, med de justeringer som fremkom i møte.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Til toppen av siden

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål. 

Forslag i møtet

 1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016, med de justeringer som fremkom i møte.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Avstemming

Enstemmig 

Endelig vedtak

 1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016, med de justeringer som fremkom i møte.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 

Til toppen av siden

Vedlegg


Ikke trykte vedlegg

 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner


Saksopplysninger

Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på. 

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2016 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 01.03.2017 18:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051