Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17 - sak 12/17 - Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/1190
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.02.17 22/17
Kommunestyret 01.03.17 12/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.02.2017

Habilitet:

Bjørg Boneng ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet under behandlingen av sin habilitet. Boneng ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved økt låneopptak på 27,0 mill. kroner. Momskompensasjon reduseres med kr. 350.000,-.
  2. Det bevilges samlet kr. 650.000,- som kommunal egenandel til utbygging av bredbånd i Halsan og på Ekne. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved økt låneopptak på 27,0 mill. kroner. Momskompensasjon reduseres med kr. 350.000,-.
  2. Det bevilges samlet kr. 650.000,- som kommunal egenandel til utbygging av bredbånd i Halsan og på Ekne. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Levanger kommunes økonomireglement
  • Kommuneloven §§ 45 og 47 


Vedlegg:

1

Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune, oversikt PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. I denne saken foreslås endring av investeringsbudsjett for 2017. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser av ulike investeringsprosjekter i 2016 som medfører at rådmannen forslår å justere bevilgningen i 2017-budsjettet for å videreføre/avslutte prosjektene. I tillegg til videreføringer fra 2016, er det også noen omprioriteringer innenfor vedtatt investeringsbudsjett for 2017. 

Vurdering:

Rådmannen foreslår rådmannen justeringer av investeringsbudsjettet for 2017 jfr. vedlagte oversikt:

Boliger:

Under dette området utsettes 3 planlagte prosjekter til senere år. I stedet benyttes midlene til kjøp av boliger til bosetting av flyktninger, deriblant en storfamilie som skal bosettes. I tillegg foreslås bevilgninger til prosjekter som ble startet i 2016, men som ikke ble ferdigstilt innen årsskiftet. Blant annet gjelder dette kjøp av 2 boliger som Formannskapet behandlet i sak 94/16.

Vann:

Mindre justeringer av prioriterte tiltak i 2017. I tillegg foreslås det at 5,0 millioner kroner bevilges til prosjektet «Ronglan – Åsen» ettersom planlagt grunnerverv ikke ble gjennomført i 2016, prosjektet ble dermed er forsinket.

Avløp:

Ingen samlet endring i bevilgningene til området, men noen justeringer av vedtatte prosjekter, samt noen mindre nye prosjekter.

Sør-Innherad kirkelige fellesråd:

Bevilgningen foreslås økt med 1,1 million kroner til gjennomføring av flere mindre prosjekter. De to største er «Utvendig renovering av Levanger kirke» og «Servicebygg Levanger kirkegård». 

Annet:

Her er «Kjøp av Løa» den største endringen som foreslås. Dette prosjektet var inne i budsjettet for 2016, men ettersom overtakelse av bygget ikke ble gjennomført innen årsskiftet foreslås beløpet gjenbevilget med 8,0 millioner kroner.

«Utvidelse av Alstadhaug kirkegård» foreslås økt med 6,2 millioner kroner, dette er en gjenbevilgning fra 2016. Kirkegården ferdigstilles i 2017.

Ellers foreslår rådmannen å bevilge 3,0 millioner kroner til oppstart (planlegging og prosjektering) av Kjønstadmarka 3. Prosjektet finansieres over tid gjennom salg av tomter, men oppstarten av prosjektet må finansieres ved lånemidler.

Samtidig som noen prosjekter foreslås økt foreslår også rådmannen å redusere avsetningen til flere prosjekter. Dette skyldes bl.a. endret prioritering, justerte kostnadsanslag eller at man ser at det trengs mer tid før prosjektene kan gjennomføres. De største nedjusteringene er utsettelse av «Brannstasjon Ytterøy» og «Lager Moan» som begge utsettes til 2018 på grunn av manglende kapasitet til å gjennomføre dette i 2017. I tillegg er det som tidligere omtalt nedjusteringer på området for boliger (bl.a. «Sommervegen 2») og innen Vann og Avløp (bl.a. «Kloakk Ekne» som foreslås nedjustert med 2,5 millioner kroner etter justerte prognoser og «Hopla renseanlegg» som er forsinket og ikke vil kunne bli realisert i 2017).

Et nytt prosjekt som foreslås er omlegging av Hammerøyvegen på Åsen. Dette på bakgrunn av ny detaljregulering for Åsen sentrum vedtatt i Kommunestyrets sak 34/16. Veg ved Åsen barne- og ungdomsskole og Grilstad stenges, og ny adkomst til boligfelt bygges med kobling til Håmmårvegen. I dette prosjektet ligger heving av Håmmårvegen, bygging av passeringslomme og forlengelse av Hammerøyvegen. Samlet kostnad er beregnet til 2,6 millioner kroner.

I tillegg til endringer i investeringsbudsjettet foreslår rådmannen at det bevilges kr. 650.000,- fra disposisjonsfondet til kommunal egenandel ved bredbåndsutbygging i Halsan og på Ekne. Disse prosjektene kan ikke finansieres over kommunen investeringsbudsjett ettersom slike tiltak ligger utenfor kommunens ansvarsområde og ikke kan aktiveres som en kommunal eiendel. Prosjektene finansieres utover kommunal egenandel med tilskudd fra eksterne aktører som f.eks. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nord-Trøndelag fylkeskommune og NTE. Saken om bredbåndsutbygging på Ekne ble behandlet i kommunestyret i sak 43/15, men beløpet må bevilges på nytt da det ikke gjennomføres før nå i 2017. Saken om utbygging av bredbånd i Halsan ble behandlet som en del av tertialrapport for 2. tertial 2016 (Kommunestyrets sak 51/16). Dette prosjektet gjennomføres også nå i 2017. Av foreslått bevilgning på kr. 650.000,- går kr. 400.000,- til utbygging på Ekne, mens kr. 250.000,- vil benyttes til Halsan-prosjektet.

Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 09:00 Sist endret: 01.03.2017 18:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051