Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 01.03.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 01.03.17
Tid: kl. 16:00 - 17:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video  

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 5/17 Referatsaker utredning vedtak video
PS 6/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS - valg av representanter til representantskapsmøtet utredning vedtak video
PS 7/17 Delegeringsreglement - oppdatering utredning vedtak video
PS 8/17 Kommunenes overtakelse av aksjene i NTE Holding as - godkjenning av selskapsavtale mm utredning vedtak video
PS 9/17 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag utredning vedtak video
PS 10/17 Detaljregulering Levanger brygge 1 utredning vedtak video
PS 11/17 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde utredning vedtak video
PS 12/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 13/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 utredning vedtak video
FO 4/17 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Næringsarealer til bedrifter i Levanger kommune tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28 + 6 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem - forfall
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth  ap varamedlem  x Randi Johanne Nessemo 
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem  x Svein Erik Veie
Anne S. Hagen ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem  x Gunnar Morten Løvås 
Atle Busch v varamedlem x Karl Meinert Buchholdt
Harry Gilberg krf varamedlem x Magne Nydal
Ingen vara     - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  

 
Kulturelt innslag v/kulturskolen - sang/piano av Frida Natvig - video


Orienteringer:

 

 

PS 5/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

PS 6/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS - valg av representanter til representantskapsmøtet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Oda Amalie Kise Hjertstrøm velges som personlig vara for Kari Johanne Kjerkol.

Avstemning:

Formannskapets innstilling på valg av Kari Kjerkol som representant, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling på valg av Kai Lennert Johansen som personlig vararepresentant for Kari Kjerkol vedtatt med 18 mot 16 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag på vara.

Formannskapets innstilling på valg av Anita Ravlo Sand som representant, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling på valg av Børge Lund som personlig vararepresentant for Anita Ravlo Sand, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representanter til representantskapsmøtet for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS velges:

Kari Johanne Kjerkol  - personlig vara: Kai Lennert Johansen

Anita Ravlo Sand - personlig vara: Børge Lund
  Til toppen av siden

 

 

PS 7/17 Delegeringsreglement - oppdatering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Arbeid med nytt delegeringsreglement startes opp høsten 2017, og legges fram for vedtak i kommunestyret innen 31.12.17.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslaget fra arbeidsgruppens mindretall vedtas som nytt delegeringsreglement, med unntak av pkt. angående valgfag.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 7 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

Vordals tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas.

Arbeid med nytt delegeringsreglement startes opp høsten 2017, og legges fram for vedtak i kommunestyret innen 31.12.17.
  Til toppen av siden

 

 

PS 8/17 Kommunenes overtakelse av aksjene i NTE Holding as - godkjenning av selskapsavtale mm

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Kommunen slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  1. Overdragelsesavtale
  2. Aksjonæravtale
  3. Vedtekter
  4. Retningslinjer for eiermøtet
  5. Instruks for arbeidsutvalget
  6. Retningslinjer for valgkomiteen
     Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/17 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidert særavtale mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud
  Til toppen av siden

 

 

PS 10/17 Detaljregulering Levanger brygge 1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 32 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Detaljregulering for Levanger brygge 1 med plankart datert 06.10.2016 og reguleringsbestemmelser datert 03.02.2017 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
    Til toppen av siden

 

 

PS 11/17 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fremmet følgende forslag:

Reguleringsplan/detaljregulering for Staupslitoppen boligområde avvises, jfr. PBL §12-11
Begrunnelse:
Området som reguleres er ikke i tråd med gjeldende planer/kommuneplanens arealdel som er den overordna planen på området. Det er viktig at gjeldende planer i hovedsak følges. I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsinitiativ i utgangspunktet være i tråd med gjeldende planer. Varslet planarbeid som dette bør derfor komme som et innspill til revidering av kommunedelplanens arealdel for Levanger sentrum. Når det som i dette tilfellet, foreslås omdisponering av dyrka jord og arealer nært opp til driftssenter på en landbrukseiendom, hører en slik omdisponering hjemme i en kommuneplanprosess. Om vi vedtar denne saken velger vi konsekvent å se bort fra de planene i Levanger kommune som egentlig skal styre utviklinga, og lar den heller styres av private utbyggere. Saken avvises derfor.

Olav Strid (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Utbygger anmodes sterkt om å stille med trafikkvakt i byggeperioden, ifbm skolestart og -slutt, for å hensynta barns skolevei.

Olav Strid (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Rådmannen får i oppgave i samarbeid med rette myndighet, Fylkesmannen, Statens vegvesen, å utrede optimal trafikkavvikling for krysset Gjemblekorsen, som vil stå seg mtp fremtidig trafikkutvikling.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 26 mot 8 stemmer som ble avgitt for Hjertstrøms forslag til vedtak.

Strids tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Strids oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Staupslitoppen boligområde, plankart og bestemmelser datert 26.01.2017 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Utbygger anmodes sterkt om å stille med trafikkvakt i byggeperioden, ifbm skolestart og -slutt, for å hensynta barns skolevei.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Rådmannen får i oppgave i samarbeid med rette myndighet, Fylkesmannen, Statens vegvesen, å utrede optimal trafikkavvikling for krysset Gjemblekorsen, som vil stå seg mtp fremtidig trafikkutvikling.
  Til toppen av siden

 

 

PS 12/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved økt låneopptak på 27,0 mill. kroner. Momskompensasjon reduseres med kr. 350.000,-.
 2. Det bevilges samlet kr. 650.000,- som kommunal egenandel til utbygging av bredbånd i Halsan og på Ekne. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2016” til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

FO 4/17 Spørsmål fra Lars Holan (SP) - Næringsarealer til bedrifter i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 01.03.2017 - video

Behandling:

Lars Petter Holan (AP) fremmet følgende spørsmål:

Spørsmål 1:

Er det slik at kommunen ikke har noen næringsareal ledig for bygging av større garasjer/lager og plass til oppstilling av kjøretøy?

Spørsmål 2:

Hvis ikke, hva gjøres for å få på plass nye områder for næring i kommunen?

Ordføreren besvarte spørsmålet  - presentasjon arealkart PDF

Lars Petter Holan (AP) fremmet tilleggsspørsmål:

Skal det ansettes næringssjef?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 02.03.2017 10:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051