Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - sak 64/12 - Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2012/7410
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.10.12 98/12
Kommunestyret 31.10.12 64/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
 2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
 3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
 4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
 5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med 1,0 millioner kroner
 6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
 7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
 8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka (4,0 mill. kroner)
 9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom enhetene i samband med lønnsoppgjøret. 


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
 2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
 3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
 4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
 5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med 1,0 millioner kroner
 6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
 7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
 8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka (4,0 mill. kroner)
 9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom enhetene i samband med lønnsoppgjøret.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12

Gruppeansvar

Regnskap 31.08.12

Periodisert budsjett

Forbruk i % i

perioden

Opprinnelig budsjett 2012

Rev. budsjett 2012

Forbruk 31.08.12

i %

Regnskap 31.08.12

100 Politiske organer

4 121 799

3 921 944

105,1

6 126 544

6 126 544

67,3

3 186 782

110 Rådmannen m/stab

5 666 915

5 410 884

104,7

8 370 000

8 572 051

66,1

4 717 923

130 Fellesområder

18 444 044

17 525 439

105,2

20 452 540

18 999 238

97,1

15 895 433

132 Næringsarbeide

0

0

0

0

985 449

133 Nav kommune

11 960 313

12 512 066

95,6

19 227 000

19 378 481

61,7

12 738 554

134 Kirker m.v

5 380 858

5 090 667

105,7

7 636 000

7 636 000

70,5

5 102 358

135 Kommuneskogen

14 926

-129 267

-11,5

-193 900

-193 900

-7,7

-87 594

138 Oppvekst felles

99 772 897

97 414 763

102,4

138 432 000

135 702 312

73,5

88 459 340

139 Felles helse / samhandling

16 726 786

16 384 917

102,1

21 500 000

21 935 867

76,3

0

160 Innvandrertjenesten

3 225 179

166 946

1931,9

2 454 000

2 757 592

117,0

-3 956 480

210 Mule / Okkenhaug OS

8 938 493

8 887 354

100,6

14 178 178

14 312 579

62,5

9 218 683

230 Halsan / Momarka OS

10 668 539

9 232 471

115,6

14 990 000

15 232 994

70,0

9 587 572

235 Nesheim skole

14 757 222

14 994 006

98,4

22 622 891

24 407 933

60,5

14 355 899

240 Skogn barne- og ungd.skole

26 358 064

26 631 905

99,0

40 568 821

42 172 835

62,5

26 508 332

250 Ekne/Tuv OS

7 601 458

7 527 109

101,0

12 332 021

12 217 150

62,2

7 899 826

260 Åsen OS

11 385 077

12 346 846

92,2

18 530 332

19 786 394

57,5

11 752 211

270 Ytterøy OS

4 581 719

4 625 141

99,1

6 879 479

7 533 691

60,8

4 448 307

280 Frol OS

34 299 147

31 635 832

108,4

49 088 000

50 920 050

67,4

32 900 627

290 Nesset ungdomsskole

10 535 246

10 774 394

97,8

16 388 864

17 034 590

61,8

9 046 737

310 Barn og familie

35 484 802

36 696 136

96,7

61 113 000

61 836 951

57,4

36 051 926

315 Helse / rehabilitering

20 690 198

20 477 008

101,0

29 337 000

30 120 488

68,7

19 368 896

370 Staupshaugen verksted

6 161 871

6 454 544

95,5

9 468 000

9 625 102

64,0

5 645 864

380 Distrikt Nesset / Frol

53 369 404

51 346 174

103,9

82 286 000

84 479 015

63,2

53 749 423

385 Distrikt Sentrum /Ytterøy

34 345 063

33 459 402

102,6

52 415 000

53 842 103

63,8

32 062 182

390 Distrikt Sør

48 015 377

43 269 092

111,0

69 580 000

71 296 032

67,3

45 414 677

500 Kultur

14 601 729

15 235 192

95,8

22 117 979

22 239 577

65,7

14 848 336

630 Drift / anlegg

1 532 980

-402 035

-381,3

-119 100

176 157

870,2

2 752 625

640 Bygg og eiendom

693 049

-540 296

-128,3

8 037 268

991 799

70

3 846 271

660 Kommunalteknikk

7 275 614

5 183 877

140,4

8 320 000

8 352 650

87,1

6 170 651

690 Større driftsprosjekter

1 109 814

1 666 667

66,6

2 500 000

2 500 000

44,4

3 136 335

699 Kommunens andel til ISK

29 882 111

30 274 929

98,7

44 881 313

45 412 393

65,8

28 821 626

800 Skatter og rammetilskudd

-568 595 684

-572 002 667

99,4

-879 004 000

-879 004 000

64,7

-544 087 507

850 Finanstransaksjoner

40 739 155

41 999 555

97,0

69 484 770

63 599 333

64,1

28 614 669

T o t a l t

19 744 165

-1 929 005

 

0

0

0

-11 831 393


Tabell som PDF

Vurdering:
Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr. 31.08.11.

Det pågår en stor og kvalitetsmessig god tjenesteproduksjon i kommunen. Budsjettene tar i liten grad høyde for nye oppgaver slik at det er krevende å holde seg til de økonomiske rammene, men dette er alltid målet. Rapporten for 2. tertial viser imidlertid at det fryktes betydelige regnskapsavvik som følge av utenforstående faktorer. Rådmannen har også funnet det nødvendig å foreslå budsjettendringer.

Det er særlig lønnsoppgjøret for 2012 som gir oss utfordringer. Resultatet av det sentrale lønnsoppgjøret ble vesentlig over 4 %, mens det var avsatt i underkant av 3,5 %. Merkostnadene er anslått til over 5 mill kr, men er ikke nøyaktig kjent enda. Mye av lønnsøkningen hentes inn med økt skatteinngang for 2012, men denne får vi nok ikke beholde framover, slik at det gir et fornyet press på effektivisering av tjenestene.

Det er en betydelig økning i behovet for barnevernstiltak og andre tiltak for utsatte barnegrupper. Det foreslås budsjettjustering her også, men dette vil heller ikke dekke opp kostnadsnivået framover, da en får helårseffekter av tiltakene.

Den største usikkerheten med regnskapet for 2012 er kanskje følgene av samhandlingsreformen. Tidligere utskriving av pasienter fra sykehusene gir stort press på tjenestene og merkostnader. Vi er også spent på hvordan den kommunale medfinansieringen av sykehusopphold vil bli når en får full oversikt. Det er varslet overskridelser, men rådmannen ser det som vanskelig å øke budsjettet for disse områdene utover det vi får i statstilskudd. Vi får avvente årsresultatet og det varslede sluttoppgjøret på medfinansieringsopplegget.
        Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 22:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051