Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - sak 63/12 - Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser.

Roar Eriksen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2012/800 - /Q52
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 03.10.12 89/12
Formannskapet 17.10.12 91/12
Kommunestyret 31.10.12 63/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr. 300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin ”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
 2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra vedtaksdato. 


Til toppen av siden 

Notat av 16.10.12 PDF fra Roar Eriksen, kommunalteknikk (utlagt 17.10.12, kl. 09:20)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012.

Avstemning:
Aalbergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr. 300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin ”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
 2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra vedtaksdato.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok, siste gang, 13.10.2004 en rekke vedtekter etter plan- og bygningsloven. En av vedtektene som ble vedtatt var vedtekt om frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser i forbindelse med nybygging eller tilbygg. Denne vedtekten er hjemlet i plan- og bygningslovens § 69, nr 4 og følgende vedtak ble gjort:

 • ”Kommunen kan for sentrale deler av Levanger sentrum som ligger innenfor de grenser som er nevnt nedenfor, samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilken satser som enhver tid skal gjelde i slike tilfeller.
   
  Grensebeskrivelse: Område for frikjøpsordning er begrenset av Levangersundet, Levangerelva og en linje mellom Levangersundet og Levangerelva som går inn i den vestlige begrensning for reguleringsplan Levanger sentrum, inkludert Sykehuset Levanger og Levanger videregående.
    
  Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse utleveres (får byggestart) og avsettes til fond for parkeringsplasser. Eiendommen får ingen særrettigheter av noe slag til de parkeringsplasser kommunen bygger for det innbetalte frikjøpsbeløp.”


Frikjøpsordning er imidlertid benyttet siden midten av -80 tallet, da med et frikjøpsbeløp på kr. 25 000,- pr. plass. Beløpet ble senere økt til 27 500,-.

Ved budsjettbehandlinga for 2006 ble beløpet hevet til kr. 50 000,- og med oppjustering på kr. 10 000,- pr. år fram til 2009 til kr. 80 000,-. Dette beløpet er ikke justert senere og står fortsatt i dag som beløp for frikjøp pr. plass.

Frikjøpsbeløpet innkreves som en del av byggesaksbehandlingen, og betraktes som en del av realiseringen av byggeprosjektet. I de tilfeller der det er vanskelig å bygge påkrevde parkeringsplasser på egen tomt, kan kommunen, som nevnt i vedtaket over, i stedet åpne for at det innbetales et beløp som kommunen da forplikter seg til å nytte til å bygge felles offentlige parkeringsplasser.

Ved fastsettelse av frikjøpsbeløpet gjelder det visse forutsetninger som følger av loven:

 • Inngåelse av frikjøp er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen.
 • Kommunen forplikter seg til å bygge det frikjøpte antall plasser.
 • Dersom kommunen ikke bevisst ønsker å subsidiere utbyggingen, må frikjøpsbeløpet dekke de faktiske nettokostnader ved bygging av offentlige parkeringsplasser.


Utgangspunktet bør være at frikjøpsbeløpet avspeiler hva det faktisk vil koste kommunen å bygge et tilsvarende antall erstatningsplasser, m.a.o. et selvkostprinsipp.
De tidligere vedtatte satser var beregnet ut fra bygging av p-plasser på et plan direkte på marka, men areal for bygging av slike plasser er nå mangelvare og således lite aktuelt. Det blir derfor nå mer aktuelt med bygging av p-hus i flere plan til en helt annen kostnad pr. plass.

Stjørdal kommune behandlet sak om frikjøp i 2007 og fikk i den sammenheng utarbeidet en generalisert kostnadsoppgave. Her ble det foretatt en beregning basert på et 3-plans parkeringsanlegg på til sammen 3 456 kvadratmeter som vil kunne romme ca. 140 p-plasser. Rammekostnaden inkl. prosjektering kommer da ut med ca. 30 mill. kroner inkludert avgift. Det gir en kostnad på kr 215 000,- pr. plass. Justert for prisstigning blir beløpet i dag ca. 270 000,- kroner. Erfaring viser at med et stramt arbeidsmarked kan prisene variere sterkt.

Tallene stemmer godt overens med erfaringstall vi finner på flere parkeringshusprosjekt som er gjennomført i Norge. Kvadratmeterprisen ligger mellom 12 000 og 14 000 kroner etter dagens prisnivå.

Arealbehovet (inkl. fellesarealer) pr. parkeringsplass er 22 – 25 kvadratmeter, noe som gjør at prisen for en plass er 240 000 – 350 000 kroner.

Steinkjer kommune vedtok i 2009 et frikjøpsbeløp på kr. 250 000,- og Stjørdal vedtok et beløp på kr. 300 000,- med virkning fra 01.01.2008. Beløpene er senere indeksregulert.

Vurdering:
Rådmannen anser at den foreliggende kostnadsberegningen, sammen med innhentede prisreferanser på parkeringsanlegg, bør vær et tilstrekkelig grunnlag til å fremme et forslag om et nytt frikjøpsbeløp. Rådmannen vil videre ta utgangspunkt i et prinsipp om å fastsette frikjøpsbeløpet ut fra et krav om selvkost.

Fordi fremtidige parkeringsanlegg i kommunal regi vil måtte opptre med usikkerhet i forhold til kostnader vil det være vanskelig å treffe 100 % på et selvkostnivå. Det er nærliggende å bruke eksemplet fra Stjørdal og erfaringstall som et utgangspunkt for en videre vurdering.

Rådmannen ser for seg at det kan tenkes disse typene av nye, kommunale offentlige plasser realisert i en videreutvikling av sentrum:

 • Eget kommunalt flerplans fellesanlegg
 • Offentlig/privat samarbeid om nye fellesanlegg
 • Meget begrenset innslag av parkeringsplasser på bakkeplan i sentrum, lite egnet areal


Til det sistnevnte punktet kan det være aktuelt med p-plasser på mark på sørøstre sida av jernbanesporene (svillelagret). Men her vil en få store kostnader med tilgjengelighet til området med over-/undergang. Det kan derfor være vanskelig å angi eksakt selvkoststall, men kommunestyret vil imidlertid på ethvert tidspunkt kunne gjøre en fornyet vurdering av gjeldende frikjøpsbeløp.

Et vesentlig avvik under selvkostnivå vil øke etterspørselen etter ordningen og kan påføre kommunen store netto kostnader. Et avvik vesentlig over selvkost kan gjøre ordningen overflødig eller virke dempende på etableringslysten. Virkeområdet for ordningen med frikjøp ligger derfor erfaringsmessig rundt et frikjøpsbeløp tilsvarende selvkost. Det er heller ikke alltid at individuelle løsninger med egen parkeringskjeller gir den beste trafikk- og parkeringsløsningen for sentrum som helhet. Vi har flere eksempler på dette, bl.a. adkomster til p-kjellere over fortau. Det antas derfor at det i noen tilfeller kan være en fordel at parkeringen inngår i en større fellesløsning som gjennom frikjøpte plasser realiseres gjennom kommunen.

Rådmannen finner det ut fra ovennevnte å foreslå at et investeringsbeløp på kr. 300 000,- pr. plass legges til grunn. Beløpet indeksreguleres årlig etter SSB sin ”Byggekostnadsindeks veganlegg i alt”. (I alt er gjennomsnitt av alle veganlegg som veg i dagen, betongbruer, tunnell etc.)
        Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 21:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051