Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - FO 17/12 - Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (DNA) – Utvikling av Festiviteten kino og kulturhus

Om Festiviteten kino og kulturhus
Festivitetens framtid og kino har vært på sakskartet i både Formannskap og Kommunestyre siden 2008, da det ble utarbeidet en evalueringsrapport for Festiviteten. Siste gang var da kommunestyret 21. mars (sak 6/12)  i realiteten vedtok å beholde kinoen i Festiviteten.

Formannskapet vedtok 9.2.2011 at Levanger i framtida skal ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur, og at en vil satse på et kinotilbud med to saler. Behovet for å arbeide videre med denne saken med tanke på en totalutvikling av Festiviteten som kulturarena er mer aktuell enn noen gang. Det har bl.a. sammenheng med flere forhold.

  1. Det er nå er igangsatt et viktig arbeid for å se på nødvendig vedlikehold av Festiviteten. Dette har vært forsømt alt for lenge, og uansett hvilke funksjoner Festiviteten skal ha, er det viktig at huset med dets funksjoner ikke forfaller, men tas skikkelig vare på.
  2. Gledelig er det å registrere at kinobesøket i Festiviteten har økt betraktelig, og at besøkstallene nærmer seg besøkstallene for både Steinkjer og Verdal. Driften av Festiviteten har i det hele tatt fått et betydelig oppsving i senere tid, og vist at den har flere føtter å stå på.
  3. Det levende og engasjerte kulturlivet i Levanger har fortsatt et stort behov for flere og mer velegnede arenaer utover kirke og grendehus, og innbyggerne i Levanger kommune bør få bedre muligheter for å nyte godt av både amatører og tilreisende profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, jfr. Strategisk kulturplan 2005-10 (gjeldende kulturplan).
  4. Utvikling av sentrumskjernen/trehusbyen/gamlebyen blir fortsatt en viktig sak for Levanger framover, og her vil Festiviteten fortsatt kunne stå sentralt som en kjerne for kulturaktiviteter.


I de nyeste resultatene i Norsk kulturindeks, utarbeidet av Telemarksforskning,
viser tallene fra Levanger kommune at vi nesten er på topp (9) når det gjelder Frivillighet, mens vi eksempelvis er på bunn når det gjelder “scenekunst” (1) og “konsert” (2).
Dette er også i tråd med Borgerundersøkelsen framlagt i Samkommunestyret 13. september i år, som viser at vi skårer lavt på kultur, mens vi er gode på å gi innbyggerne i Levanger trygghet.

Levanger kommunes økonomiske historie viser at det siden 2006 har vært et positivt regnskapsresultat, og at vi har om lag 30 mill. i Disposisjonsfondet. Vi er samtidig inne i en tid som vi vet vil kreve økte investeringer både i forhold til Samhandlingsreformen, barnevern, OU-prosesser mv. Vi opplever ofte at kultur er det området som politisk sett blir prioritert lavest. Da kan en spørre: Når er det generelt sett legitimt å satse på kultur?

Kunst og kultur har egenverdi i seg selv, samtidig som undersøkelser viser at kultur har positive innvirkninger på menneskers fysiske og mentale helse.
Alle politiske signaler - og også rådmannen - er klare på at vi nå i økende grad må tenke forebygging på alle områder, og at vi må investere framtidsrettet. Kultur er i så henseende et viktig område, jfr eksempelvis sammenhengen helse-kultur. En investering i Festiviteten som et kino- og kulturkvartal med to kinosaler med rom for forestillinger/konserter og eksempelvis for ulike aktiviteter for barn og unge, vil absolutt kunne ha en forebyggende verdi, slik Trønderhallen i så henseende er et godt eksempel på en god investering i helse og forebygging.

Hvilke tanker gjør ordføreren seg i tilknytning til denne saken, og hvilke strategier vil han sammen med administrasjonen legge for å videreutvikle Festiviteten som kinosenter og kulturkvartal?

Forslag til vedtak
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig utvikling av Festiviteten som kinosenter og kulturkvartal. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2013.

Kai Lennert Johansen
Kai Lennert Johansen, AP

Behandling
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 22:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051