Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12 - FO 16/12 - Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg

Saken ble behandlet i forrige kommunestyreperiode 2007 – 2011 av formannskapet i F-sak 107/08 og F-sak 03/09. Formannskapet vedtok da med 6 mot 3 stemmer følgende:

”Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den urett mange barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for.  Dette er et statlig ansvar.”

Et forslag om å sende saken til kommunestyret ble da avvist med 6 mot 3 stemmer.

Det er flere ting i både saksopplysningene og vedtaket som er feil og gjør at saken bør behandles på nytt.

I 2005 konkluderte et stortingsnedsatt utvalg ledet av Edvard Befring med at omsorgssvikt fant sted ved de fleste barnehjem, spesialskoler og verneskoler. Av rapporten bekreftes det at både på Røstad offentlige skole og Ekne offentlige skole forekom det tilfeller av seksuelle overgrep, omsorgssvikt og fysiske overgrep. Samme år vedtok Stortinget at det skulle gis billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjems barn og fosterhjemsbarn som hadde blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt. 

Stortinget har i sin behandling av saken, klart og tydelig sagt at det er både et statlig og et kommunalt ansvar. Kommunene har et ansvar fordi det var kommunene som hadde myndighet i disse sakene. Med myndighet følger også ansvar. Institusjonene var statelig drevet, men det var kommunen som plasserte elever her, igjennom skolestyrer. Mange av disse barna ble feilplassert og uriktig stemplet som evneveik. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nord-Trøndelag har bedt alle kommuner om å akseptere en erstatningsordning.  KS i Nord-Trøndelag gjorde et prinsippvedtak i sak 09/04 og sak 10/05 hvor de laget vedtekter for en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernetsomsorg før 1.januar 1993. KS har med det gjort vedtak i saken. Det er opp til den enkelte kommune å følge opp saken i sin kommune.

 I Sør-Trøndelag har nå alle kommuner blitt med på en vederlagsordning. Totalt i Norge er det nå over 180 kommuner som har en slik ordning.  16 kommunene  er nå med på ordningen i Nord-Trøndelag igjennom KS, de har pt. mottatt 20 søknader i fylket, i tillegg er Frosta med på Trondheim sin ordning. Tidsfristen for å bli med på fylkesordningen er inneværende år.  Hvorfor skal vi fraskrive oss dette ansvaret?

Rådmannen skriver i saksframlegget i sak3/09 ”Kostnader til saksbehandling og nemnd vil komme i tillegg ”
Da saken ble behandlet i 2008 og 2009, var det riktig av administrasjonen å vise til mulige saksomkostninger. Det er imidlertid ikke riktig i dag. Det er nå oppnevnt en nemnd på fylkesnivå i Nord-Trøndelag som skal behandle disse sakene, og for dette skal ikke kommunene betale.

Spørsmålet til ordføreren blir da om han mener på bakgrunn av de nye opplysningene som ble påpekt i interpellasjonen i 2010 og antallet kommuner som når er med på ordningen, vil legge saken fram til ny behandling?.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om få saken om vederlagsordning lagt fram for politisk behandling i kommunestyret.

Levanger 01.10.2012
Andreas Jenssen Hjelmstad
Andreas Jenssen Hjelmstad, H
Karl M. Buchholdt
Karl M. Buchholdt, V
Hanne Ihler Toldnes
Hanne Ihler Toldnes, SV
Hans Aalberg
Hans Aalberg, FRP
Britt Tønne Haugan
Britt Tønne Haugan, KrF

 

Behandling
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 31.10.2012 22:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051