Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 31.10.12

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 31.10.12 - oppmøte
Tid: kl. 17:00-20:50

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 61/12 Offentlige anskaffelser - rutiner og praksis utredning vedtak video
PS 62/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler utredning vedtak video
PS 63/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser. utredning vedtak video
PS 64/12 Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - Kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg tekst behandl. video
FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (AP) – Utvikling av Festiviteten kino og kulturhus tekst behandl. video
FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og Ekne tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27 + 8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem - forfall
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem - forfall
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hilde Skavdahl ap varamedlem 8 x Svein Erik Veie
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem 5 x Ina Helen Kollerud
Nina Elisabeth Berget ap varamedlem 10 x Lill Kristin Nordahl
Ann-Mari Hellan Børseth ap varamedlem 18 x Anne-Grethe Hojem
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Hans Aalberg
Børge Lund  krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan
Kim Heggelund h varamedlem 1 x Nina Bakken Bye
Gunnar Morten Løvås sv varamedlem 1 x Hanne Ihler Toldnes

          

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øyvind Nybakken enhetsleder kommunalteknikk  
Knut Langdal økonomikonsulent  
Terje Wist ass. revisjonssjef  


Kulturelt innslag:


Før møtet ble satt ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AS Levanger Tomteselskap - innkalling PDF

Jorunn Skogstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Andreas Jenssen Hjelmstad.

Fanny GausenAsbjørn Brustad og Per Anker Johansen fikk permisjon og forlot møtet, kl. 19.45, før behandling av sak PS 64/12.

Orienteringer:

 • Gatebruksplan Levanger sentrum ved Selberg AS/Reinertsen AS presentasjon (lav 9MB - høy 24MB PDF) - video
 • SLT – Ungdataundersøkelsen – Hvordan jobber vi systematisk med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid v/SLT-koordinator Anette Bartnes Dalheim  - presentasjon PDF - video
 • Borgerundersøkelsen v/adm.direktør i Sentio Arve Østgård - presentsajon PDF - video
          Til toppen av siden
 
 
 
 
Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video
 
Forslag i møte:
Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
 1. Kommunestyret presiserer at det ved innkjøp skal legges vekt på kvalitet, service, referanser og leveringssikkerhet i tillegg til pris.
 2. Kommunestyret presiserer at lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører følger tariffavtaler og regulativ.
 3. Kommunestyret ber om at kommunen av etiske grunner unngår å handle med selskaper som har forgreininger inn i såkalte skatteparadis.
Avstemning:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Løvås forslag, pkt. 1, avvist med 33 mot 2 stemmer.
Løvås forslag, pkt. 2, avvist med 33 mot 2 stemmer.
Løvås forslag, pkt. 3, avvist med 33 mot 2 stemmer.
 
VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten ”Offentlige anskaffelser – rutiner og praksis” til etterretning og ber rådmannen følge opp de avdekkede forbedringspunkter.
        Til toppen av siden
 
 
 
 
Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video
 
Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.
        Til toppen av siden

 
 
 
 
Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video
 
Forslag i møte:
Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til administrasjonen har gjennomgått finansiering, inklusiv inntektspotensialet. Vi må forvente at parkeringsavgiften skal være med å finansiere bygget.
 
Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Frikjøp av parkeringsplass settes til kr. 100.000,- pr. leilighet som er en økning på 25%, noe som er mer en nok.
Avstemning:
Musums utsettelsesforslag avvist med 31 mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 5 stemmer som ble avgitt for Musums forslag til vedtak.
VEDTAK:
 1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr. 300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin ”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
 2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra vedtaksdato.
          Til toppen av siden


 

 

PS 64/12 Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg til pkt. 4:
Midlene prioriteres til forebyggende barnevernsarbeid.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag avvist med 27 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
 2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
 3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
 4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
 5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med 1,0 millioner kroner
 6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
 7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
 8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka (4,0 mill. kroner)
 9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom enhetene i samband med lønnsoppgjøret.
          Til toppen av siden


 

 

FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - kommunal vederlagsordning for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012  - video
Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om få saken om vederlagsordning lagt fram for politisk behandling i kommunestyret.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Hjelmstads forslag til vedtak ble avvist av kommunestyret med 22 mot 10 stemmer.
        Til toppen av siden

 

 

FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (DNA) – Utvikling av Festiviteten kino og kulturhus.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video
Kai Lennert Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig utvikling av Festiviteten som kinosenter og kulturkvartal. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av 2013.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.
Ordføreren avviste Johansens forslag til vedtak.
        Til toppen av siden

 

 

FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og Ekne

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 31.10.2012 - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051