Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.04.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 30.04.14
Tid: kl. 17:00 - 19:25  -  (Dialogseminar fra kl. 12.00-16.00)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 17/14 Planprogram for områderegulering Skillelia utredning vedtak video
PS 18/14 Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy utredning vedtak video
PS 19/14 ISK Brann og redning - Evaluering utredning vedtak video
PS 20/14 Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark - 1719/275/16 og del av 274/1 utredning vedtak video
FO 7/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - storkjøkken til Åsen tekst behandl. video
FO 8/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Sammenslåing av kommuner tekst behandl. video
FO 9/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU 2012 - kostnadsrammer og tidsrammer tekst behandl. video
FO 10/14 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Avvikssystemet tekst behandl. video
FO 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Familievikar – en modernisert husmorvikar tekst behandl. video
FO 12/14 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst behandl. video
FO 13/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Parfymefrie skoler og barnehager tekst behandl. video
FO 14/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger ungdomsskole - brukergruppe i byggeprosess tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 7 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem - forfall
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - forfall
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem  x Hans-Fredrik Donjem
Nina Elisabeth Berget  ap varamedlem  x Edvard Øfsti
Ann-Mari Hellan Børseth ap varamedlem  x Torbjørn Andre Moe
Arne Solem sp varamedlem  x Asbjørn Brustad 
Ingen vara h varamedlem  - Ketil Hveding   
Asgeir Persøy  frp varamedlem  x Geir Tore Persøy 
Odd-Einar Langø frp varamedlem x Svein Erik Musum
Gunnar Løvås sv varamedlem  x Jostein Trøite

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  

  

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.30, etter behandling av PS 20/14.

Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.40, etter behandling av FO 9/14.

Fanny Gausen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.55, etter behandling av FO 10/14.

Per Anker Johansen (AP) og Audun Brenne (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.10, etter behandling av FO 11/14.

Merknader:

Gunnar Løvås (SV) bemerket manglende tilgang til vedlegg i sak PS 20/14 på nett.

Orienteringer:


Forespørsel (jfr. k-styrets reglement pkt. 9):

Ina Helen Kollerud (AP) fremmet forespørsel i møtet: (video)

I brev sendt til rådmannen 22.04 stiller styrere og eiere i private barnehager i Levanger spørsmål om å få en skriftlig redegjørelse for hva som har skjedd ved beregning av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene i 2011, 2012 og 2013. De spør videre om hva som blir gjort for å rette opp feilene, og en plan over tilbakebetalingene. I tillegg ønsker de en foreløpig avklaring på tilskuddssatsen for 2014.

Er det gitt et skriftlig svar til gruppen? I tilfelle svar er gitt, vil Arbeiderpartiet at en kopi legges fram for kommunestyret.

Hvis det ikke er gitt svar, forventer Arbeiderpartiet at administrasjonen svarer innen den gitte fristen med kopi til kommunestyret.

Rådmannen besvarte forespørselen.

Til toppen av siden 

 

PS 17/14 Planprogram for områderegulering Skillelia

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Saksordfører i møtet:

Svein Erik Veie, AP 

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Skillelia, datert 20.12.12, rev. 15.03.14, fastsettes ikke.

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Skillelia vurderes i neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 20 mot 14 stemmer som ble avgitt for Rebergs forslag til vedtak.

Løvås tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Skillelia, datert 20.12.12, rev. 15.03.14, fastsettes.

Skillelia vurderes i neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Til toppen av siden 

 

PS 18/14 Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for kv. 81 ved Myr, Ytterøy, sist rev. 13.02.2014.

Til toppen av siden 

 

PS 19/14 ISK Brann og redning - Evaluering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Forslag i møte:

Samkommunestyrets vedtak og rapporten «ISK Brann og redning – evaluering» tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyrets vedtak og rapporten «ISK Brann og redning – evaluering» tas til orientering.

Til toppen av siden 

 

PS 20/14 Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark - 1719/275/16 og del av 274/1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Habilitet:

Annikken Kjær Haraldsen (V) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet. Haraldsen ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

§ 7 i reguleringsbestemmelsene:

For å få en trygg og sikker trafikkavvikling til skolen, bør skisserte gang og sykkelveier ferdigstilles før skolen tas i bruk.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag avvist med 31 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark, rev. 24.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12..

Til toppen av siden 

 

FO 7/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - storkjøkken til Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling

Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren jobbe for å legge et felles kommunalt eller interkommunalt storkjøkken til Åsen som kompensasjon for bortfall av de 11 kommunale årsverk? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden 

 

FO 8/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Sammenslåing av kommuner

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling

Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til en diskusjon i kommunestyret om fremtidig løsning (hvem vi ønsker å slå oss sammen med) i Levanger kommune?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden 

 

FO 9/14 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - OU 2012 - kostnadsrammer og tidsrammer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling

Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Har Levanger kommune kostnadskontroll med OU 2012, og er det allerede nå utsikter til kostnadssprekk? Holder Levanger kommune fast på planene om oppstart på Røstad til skolestart høsten 2015?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden 

 

FO 10/14 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Avvikssystemet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Hvor mange avvik er meldt inn til kommunen i avvikssystemet i 2014?
  2. Hvordan håndteres avvik i kommunen?
  3. Er terskelen for å melde avvik for høy og er det for vanskelig å gjøre det?
  4. Fungerer «kvalitetslosen» og hvem har innsyn i systemet?
  5. Hva har ordføreren tenkt å gjøre for å bedre innrapporteringen av avvik i de ulike enhetene i Levanger kommune?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden 

 

FO 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Familievikar – en modernisert husmorvikar

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune vil arbeide for at familievikarordningen reetableres som et lavterskeltilbud organisert gjennom helsestasjonen

Avstemning:

Toldnes sitt oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsbehandling med 28 mot 3 stemmer.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Levanger kommune vil arbeide for at familievikarordningen reetableres som et lavterskeltilbud organisert gjennom helsestasjonen

 Til toppen av siden

 

FO 12/14 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Levanger kommune som miljøfyrtårn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren iverksette en miljøsertifisering av kommunale virksomheter gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt(V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Avstemning:

Buchholdts oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 28 mot 1 stemme.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Til toppen av siden 

 

FO 13/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Parfymefrie skoler og barnehager

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordfører ta initiativ til at alle skoler og barnehager skal være parfymefrie i arbeidstiden?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 

 

FO 14/14 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Levanger ungdomsskole - brukergruppe i byggeprosess

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 30.04.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordfører ta initiativ til at andre yrkesgrupper, for eksempel vaktmestere og vaskere blir representert i brukergruppen?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051