Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 27/15 - Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2012/4489 - /140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunetyret 23.04.15 11/15
Verdal kommunestyre 27.04.15 39/15
Kommunestyret 29.04.15 27/15

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 23.04.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

Planstrategiens del 3.1 Kommunalt planbehov, endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2015-2018.  

        Til toppen av siden 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Planstrategiens del 3.1 Kommunalt planbehov, endres som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2015-2018. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Planstrategien for kommunene Levanger og Verdal 2012-2015, ble vedtatt i Levanger

Kommunestyre som sak 49/12 og i Verdal kommunestyre som sak 88/12.

I 2013 vedtok kommunestyrene justering av Planstrategiens kap. 3.1 Planbehov som viser hvilke planer det er behov for å utarbeide.

Gjennom utarbeidelsen av nye kommunedelplaner i kommunene i 2014 ble det avdekket nye planbehov. Samtidig har noen av planprosessene i gjeldene Planstrategi tatt lenger tid enn forutsatt. Nye planbehov og forskyvinger i planprosesser er bearbeidet av rådmannens ledergruppe i Levanger, rådmannens lederteam i Verdal og felles strategisk ledergruppe for kommunene. Som følge av dette foreslår administrasjonssjefen justering av Planstrategiens kap. 3.1 Planbehov som vist i tabellen under. 

Planstrategiens kap. 3.1 Kommunalt planbehov

Planoppgave

Gjennomføring

Kommuneplanens arealdel, revidering
- Områder for spredt boligbygging
- Fastsette områdeavgrensninger mer konkret.

2016

Kommunedelplaner

 

Næring Levanger og Verdal, revidering

2015

Anlegg og infrastruktur Levanger, ny

2015/2016

Anlegg og infrastruktur Verdal, ny

2015/2016

Verdal by, nye utbyggingsbehov – sentrumsavgrensing, ny

2015

Kommunedelplan Levanger sentrum, ny

2015

Områdeplaner

 

Levanger: Åsen, Skogn og Staup, Kjønstadmarka, Geitingsvollen

2015-2018

Verdal: Leklemsåsen

2015

Temaplaner

 

Barnehager Verdal, ny

2015

Skoler Verdal, ny

2015

Rehabilitering Verdal, revidering

2015

Kompetanse og rekruttering helse, velferd, pleie og omsorg Verdal, revidering

2015

Kulturskolen Verdal, ny

2015

Biblioteket Verdal, ny

2015

Kulturbygg Verdal, ny

2016

Frivilligheten Verdal, revidering

2015

Velferdsteknologi Verdal, ny

2015

Barnehagebruksplan Levanger, revidering

2015

Rus og psykisk helse Levanger, revidering

2015

Boligpolitisk plan Levanger, revidering

2015

Frivillighetspolitikken Levanger, revidering

2016

Kulturminner med egen museumsdel Levanger, ny

2016

Matproduksjon og distribusjon Levanger, ny

2015

Institusjonsutvikling Levanger, ny

2017

Landbruk felles, ny

2015

Sykkel felles, ny

2015

        Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051