Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 26/15 - Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2

Kirstine Karlsaune
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2012/7136
Lars Petter Holan
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 21.01.15 5/15
Plan- og utviklingskomiteen 22.04.15 29/15
Kommunestyret 29.04.15 26/15

  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, sist rev. 21.01.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, sist rev. 21.01.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

13027-141112 Oversiktskart

2

13027-141217 Planbeskrivelse

3

13027-131217 Plankart, sist endra 150121

4

13027-150121 Planbestemmelser

5

Endra plankart - utsnitt

6

Foto januar 2015

7

Vedrørende innspill etter offentlig ettersyn - 1719/228/2 - Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Gjeldende detaljregulering for Fåraaunet, vedtatt 18.06.2014.
 • Forhåndsuttalelser til planendring (3 stk.)


Saksopplysninger:

Planområdet er på ca. 109,3 daa og ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden.

Detaljregulering for Fåraaunet ble vedtatt 18.06.2014. Plankartet foreslås nå endret i vestre del av planområdet for å få en bedre arrondering av nye hyttetomter og parkeringsplass. Felt BRF1 utvides og gir rom for en ny hytte. Samtidig reduseres antallet hytter i felt BFR2 fra 6 til 5 nye hytter. Plankartets linjesymbol for «bebyggelse som inngår i planen» foreslås tatt ut. I bestemmelsene foreslås justering av takform/-vinkel samt høyde på sjøbod. Flatt tak var utelatt ved en inkurie enkelte steder i bestemmelsene, og dette foreslås rettet. Største takvinkel for hytter foreslås økt fra 30 til 35 grader. Møne for sjøbod foreslås økt fra 3,0 meter til 3,5 meter. 

Endringsforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteens i Levanger sitt vedtak i møte den 21. januar 2015, sak 5/15. Offentlig ettersyn ble kunngjort den 24.01.2015 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 23.01.2015. Høringsfristen var 7. mars 2015.

Det er mottatt følgende uttalelser:

1  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 27.02.2015 - Frarår sterkt utvidelse av BFR1

2  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 02.03.2015 - Ingen merknader 

Uttalelsene er i det følgende oppsummert og evt. kommentert:

1  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 27.02.2015

Fylkeskommunen har ikke merknader til de endringer som foreslås for takvinkel og mønehøyde på sjøboder.

Når det gjelder utvidelse av område BFR1 med en ny hyttetomt, i teksten oppgitt til 600 m2, på kart i saksutredningen (s. 5) oppgitt til 1 da, vil fylkeskommunen fortsatt frarå en slik løsning. I vedtatt regulering opptar parkering innen samme område ca. en tredjedel av det areal ny hyttetomt vil legge beslag på. Resten er regulert til friområde. På grunn av bratt terreng ned mot sjøen, er det kun arealet som nå foreslås til hyttetomt som kan benyttes til friområde for opphold. Som bildene i saksframlegget viser, vil det bli flott utsikt utover fjorden fra dette platået, og det kan følgelig bli et attraktivt friområde. Med plassering av ny hyttetomt og flytting av parkering som forslaget viser, blir det ikke noe tilnærmet flatt areal igjen til friområde.

Eksisterende to hytter ned mot sjøen ligger godt synlig og dominerende i terrenget ut mot fjorden. Ny hytte som foreslått vil bli liggende enda høyere og vil forsterke det dominerende inntrykket. Regulert parkeringsplass bygger ikke i høyden, og selv oppfylt med biler vil den ikke bli dominerende i landskapet i særlig grad, i forhold til en ny hytte med høyde opptil 5,5 m. Ved plassering av ny hyttetomt som foreslått må alt vesentlig vegetasjon og naturmiljø innen tomtegrensa påregnes å gå tapt. Vedtatt regulering vil dermed ivareta landskap, friluftsliv og naturmiljø i størst grad.

Hensyn til landskap, friluftsliv og naturmiljø er blant de grunnleggende verdier som skal ivaretas i strandsonen. Fylkeskommunen mener de blir tilsidesatt i foreslått reguleringsendring, og vil derfor sterkt frarå den endringen som foreslås med utvidelse av område BFR1 med en hyttetomt.

Kulturminnefaglig uttalelse:

Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) § 3, som gjelder automatisk freda kulturminner. Gjennom søk i arkiv, kulturminnedatabasen Askeladden og vurdering av terrenget finner de at det ikke foreligger slik konflikt, jf. også kml § 8.1. De har derfor ingen innvendinger til planen.

De minner likevel om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2: Dersom noen oppdager hittil ukjente kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene, ber de om at arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. 

Kommentar:

Forslagsstiller Solem Arkitektur har med brev av 12.03.2015 kommentert fylkeskommunens uttalelse. De mener foto (se vedlagte brev) viser at ny hytte i felt BFR1 ikke vil virke dominerende mot bakenforliggende terreng/fjellparti. Videre forventes ikke utvidelse av felt BFR1 med en ny hytte å gi en vesentlig endring av inntrykket som eksisterende hytter og nye hytter innen felt BFR2 vil gi fra sjøen.

Kommunens vurdering går fram under overskriften «Vurdering».

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes hensyntatt av tiltakshaver.

2  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 02.03.2015

Ingen merknader til foreslåtte endringer.

Vurdering:

Det er ikke mottatt innvendinger til endringer som foreslås for takvinkel og mønehøyde på sjøboder. Rådmannen tilrår at disse endringene vedtas.

Når det gjelder utvidelse av felt BFR1 med en ny hyttetomt (endring av friområdet), frarådde både fylkeskommunen og fylkesmannen dette ved varsel om planoppstart. Kun fylkeskommunen frarår løsningen i uttalelse til offentlig ettersyn. Å «frarå sterkt» ligger nært opptil begrepet innsigelse, men uttalelsen gir altså kommunestyret anledning til å egengodkjenne planendringen. Det går ikke fram hvorfor fylkesmannen har endret syn.

Felt BFR1 foreslås økt fra 0,4 til 1,0 daa. Kartet i saksutredningen er en sammenstilling av gjeldende plan og endringsforslag med røde linjer/tekst. Rød tekst «BFR1 1,0 daa» er endringsforslagets areal av feltet inkludert foreslått utvidelse.

Kommunen står ved sin vurdering i forbindelse med første gangs behandling, og mener endringsforslaget ikke strider mot hensyn bak generelt byggeforbud i strandsonen.

Kommunen kan ikke se at det er framlagt momenter som ikke er vurdert tidligere.

Det mest attraktive området for allmennheten antas å være nede ved sjøen, vest for felt BFR5. Arealet på skrenten/platået kunne, ved fjerning av noe vegetasjon og masser, blitt et samlingspunkt med god utsikt, men arealets størrelse, lokalisering på kanten av en stupbratt skråning og nærhet til eksisterende og planlagte hytter og parkeringsplass gjør det mindre attraktivt for opphold. Arealet nede ved sjøkanten er større og forholdsvis slakt, og bedre egnet for aktiviteter.

Evt. hyttebebyggelse på platået kan bli godt synlig, men om den blir dominerende vil avhenge noe av utforming, plassering og terrengbehandling. Foreslått utvidelse ligger inntil eksisterende bebyggelse og nært felt BFR2. Det er gitt bestemmelser om mørk og matt fargebruk, og at hyttene skal plasseres i terrenget slik at silhuettvirkning fra sjøen blir redusert med mulig. Sett fra sjøen vil bakenforliggende fjellformasjon gjøre at en unngår silhuettvirkning sett fra avstand. På private tomter fjernes ofte vegetasjon for å oppnå bedre utsikt, men vegetasjonen på skrenten antas å ha liten skjermende effekt i forhold til hyttefelt BFR2, som delvis ligger høyere og mer eksponert mot vest. Rådmannen mener foreslått planendringen ikke er ødeleggende for hensynet til landskap, friluftsliv og naturmiljø i strandsonen, og tilrår at endringsforslaget vedtas.

 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 3.1.2 tredje ledd: 17 endres til 16.
 • § 3.1.2 niende ledd nest siste punktum endres til: Hyttene skal oppføres med flatt tak eller saltak/pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º.
 • § 3.2 fjerde ledd: Maksimum mønehøyde for sjøbod endres fra 3,0 til 3,5 meter.
 • Plankartet: Bebyggelse som inngår i planen tas ut for fritidsbebyggelse. 


Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, datert 19.12.2013 (mottatt 22.12.14), med bestemmelser rev. 06.11.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i planen:

 • § 3.1.2 tredje ledd: 17 endres til 16.
 • § 3.1.2 niende ledd nest siste punktum endres til: Hyttene skal oppføres med flatt tak eller saltak/pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º.
 • § 3.2 fjerde ledd: Maksimum mønehøyde for sjøbod endres fra 3,0 til 3,5 meter.
 • Plankartet: Bebyggelse som inngår i planen tas ut for fritidsbebyggelse. 


Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, datert 19.12.2013 (mottatt 22.12.14), med bestemmelser rev. 06.11.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

13027-141112 Oversiktskart PDF  -  JPG

2

13027-141217 Planbeskrivelse PDF

3

13027-141219 Plankart PDF  -  JPG

4

13027-141106 Planbestemmelser PDF

5

Endra plankart - utsnitt- PDF  -  JPG

6

Foto januar 2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Gjeldende detaljregulering for Fåraaunet, vedtatt 18.06.2014.
 • Forhåndsuttalelser til planendring (3 stk.)


Saksopplysninger:

Planstatus

Planområdet omfattes av detaljregulering for Fåraaunet, vedtatt 18.06.2014.

Planområdet er på ca. 109,3 daa og gjeldende plan legger til rette for 19 nye hytter med adkomst, parkering, gangveg, naust/sjøbod, småbåthavn, friområde, landbruk og friluftsformål.

Endringsforslag

Det foreslås følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Vedtatte setninger i § 3.1.2

Endringsforslag, vedrørende § 3.1.2

BFR1: 1 eksisterende hyttetomt.

 

BFR2: 6 nye hyttetomter i tillegg til 1

eksisterende hyttetomt.

BFR1: 1 eksisterende hyttetomt og 1 ny

hyttetomt.

BFR2: 5 nye hyttetomter i tillegg til 1

eksisterende hyttetomt.

For BFR1-4:

Hyttene skal oppføres med saltak eller

pulttak med takvinkel mellom 10º og 30º.

For BFR1-4:

Hyttene skal oppføres med saltak eller

pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º

For BFR5:

Hyttene skal oppføres med saltak eller

pulttak med takvinkel mellom 10º og 30º.

 

For BFR5:

Hyttene skal oppføres med flatt tak eller

saltak / pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º.


Plankartet foreslås endret i vestre del av planområdet. Endringene omfatter feltene FO1, BRF1, BRF2, f_P1, og f_V. Endringen medfører at parkeringsplass f_P1 flyttes noe østover og felt BFR1 utvides til å omfatte eksisterende tomt og en ny tomt. Antall hyttetomter endres ikke da felt BFR2 reduseres med en tomt. I tillegg ønskes en mindre justering av vegtraséen. Planbestemmelsene endres i samsvar med disse forhold, og i tillegg tas inn endring av takvinkel på nye bygninger. For felt BFR5 rettes teksten opp da tillatelsen til flatt tak er gitt i bestemmelsen, men utelatt ved en inkurie i teksten vist i tabellen over. Formålet med reguleringsendringen er å få bedre arrondering av nye hyttetomter og parkeringsplassen.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan + endringsforslag med røde linjer.  
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan + endringsforslag med røde linjer. 

I planbeskrivelsen er det orientert om hvilke føringer som gjelder og gjort en vurdering i forhold til relevante tema. Argumenter som framføres er:

Forholdet til 100-meters-beltet og allmennhetens adkomst til strandsonen

 • Området mellom hyttene og ned til sjøkanten er bratt og til dels uframkommelig. Ny hytte vil ikke virke sjenerende på ferdsel langs strandkanten eller på sjøen. Ny hyttetomt er ca. 600 m² og området som i vedtatt reguleringsplan er avsatt til parkering blir en del av tomta. De innspill som ble gitt i forbindelse med behandlingen av vedtatt plan ga ingen indikasjon på at dette arealet var viktig i forbindelse med bruk av området til friluftsformål og at arealet ikke kunne omdisponeres til parkeringsformål.
 • Endringsforslaget gir innskrenkning i rettigheter gitt i friluftsloven til fri ferdsel, men pga. terrengforhold i strandsonens ansees avbøtende tiltak som kyststi lite aktuelt her. 


Landskapsvirkninger (nær- og fjernvirkning, evt. silhuettvirkning, landskapsinngrep ved endra vegføring)

 • Ny hyttetomt vil bli liggende inntil eksisterende hyttetomt på gnr. 228, bnr. 13 og med samme avstand til sjøen som denne hytta. Ny hytte vil ligge på ca. kote 20 og med en høg skrent mot nord. Foto viser at eksisterende og ny hytte blir synlig fra sjøen, men ligger inn under fjellfoten, slik at eventuell silhuettvirkning ikke vil være framtredende.
 • Endret vegføring vil skje over en strekning på ca. 50 meter og består i at vegen legges inntil 3 meter lengre sør over deler av denne strekningen. Tiltaket vil ikke medføre vesentlig endret terrengendring i forhold til vedtatt trasé.
 • Endret plassering av parkeringen vil medføre noe økt terrengtilpassing. Dette kan tilpasses endret hyttetomt på en slik måte at det ikke medfører vesentlig endret landskapsinngrep.


ROS knyttet til endringer (bl.a. grunnforhold og evt. utfordringer med å bygge så langt ut på skrenten)

 • Det vises til ROS-analyse og vurdering iht. naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12, ifb. vedtatt plan. Skred og masseras ble vurdert av Multiconsult AS. Rapporten viste at i området der ny hytte ønskes plassert ikke forventes utsatt for steinras.
 • Ny nytte blir liggende på tilsvarende terrengforhold som de to eksisterende hyttene i nærområdet. Oppsetting av bygninger i dette terrenget er derfor kjent og det forventes ikke vesentlige ulemper innenfor ønsket hyttetomt. Ved at regulert veg flyttes ca. 3 meter mot sør vil hytta kunne trekkes bort fra skrentkanten. På hyttetomta er i dag en liten haug som må fjernes for å få en god byggetomt.


Strømforsyning og tomteplassering

Ny hyttetomt foreslås i et område med eksisterende el-linjeføring, men vil ikke bli påvirket av dette, da legging av kabel i bakken er påtenkt uavhengig av tomteplassering. 

Takvinkel

Foreslått økning av maksimum takvinkel fra 30º til 35º er tatt inn fordi flere hytteprodusenter har hytter som er tilpasset en takvinkel noe over 30º.

Planprosess

Det er gjennomført telefonisk oppstartsmøte 11.11.2014 mellom Solem arkitektur og Innherred samkommune. Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Levangeravisa 15.11.14. Berørte naboer og offentlige organ ble informert gjennom brev og e-post datert 13.11.14, med frist 10.12.14 for å gi innspill. Informasjon om planarbeidet har ligget ute på www.solemarkitektur.no og Levanger kommunen web-sider fra 17.11.14.

I forbindelse med melding om oppstart er det mottatt forhåndsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og NVE, se oppsummering og kommentar i vedlagte planbeskrivelse. NVE uttaler at problemstillingene knyttet til steinsprangfare og geoteknikk er kjent, og at dette gir gode forutsetninger for å vurdere ROS-forholdene tilknyttet planendringene og ROS-temaene som listes opp synes å være relevante for saken. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke merknader til endring av takvinkel, men utvidelse av BFR1 med en ny hyttetomt. Fylkesmannens miljøvernavdeling frarår sterkt foreslått endring av formål, bl.a. fordi det begrenser friområdene ved sjøen ytterligere.

Vurdering:

Bygging i 100-meters beltet langs sjø og vassdrag

Gjennom detaljregulering kan det åpnes for tiltak i strandsonen, forutsatt at det tas spesielle hensyn. Ifølge plan- og bygningsloven skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) påpeker lignende hensyn.

Målet med retningslinjen er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven. Retningslinjen skal legges til grunn ved planbehandling. Levanger kommune er en kommune der presset på arealene er stort, og punkt 6.2 i statlig planretningslinje har noen poeng som er relevant i denne saken:

 • Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
 • Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha betydning for plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at inngrep og ulemper blir minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.
 • Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.
 • Det bør i utgangspunktet være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. …
 • Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.


Det skal blant annet foretas en vurdering av hensynet bak byggeforbudet i strandsonen som kan komme i konflikt med utbyggingsinteresser.

Det er redegjort greit for dette i planbeskrivelsen. Her følger kommunens vurdering.

Gjeldende plan omfatter to friområder FO1 og FO2 på hhv. 2,2 og 9,6 daa, hvorav strandsonen sørvest i felt FO2 ble ansett mest egnet til opphold/friluftsliv/rekreasjon. Foreslått endring reduserer FO1 med ca. 0,6 daa oppe på en skrent. Gjenværende del av FO1 stuper bratt ned mot sjøen. Ved tidligere planbehandling ble det ikke avdekket andre formålsinteresser oppe på platået her som er i strid med endringsforslaget.

Fotodokumentasjon og høydekurver viser en bratt skogkledd og dels lite tilgjengelig skråning ned mot sjøen, nedenfor området som søkes endret. Stigningen er delvis 1:1, og det er ca. 20 meter stigning fra sjøen til området som søkes endret. Parkeringsplassen og den delen av friområdet som foreslås endret til hyttetomt ligger oppe på platået, og er mer tilgjengelig, men friområdet som foreslås omdisponert er pga. størrelse/utstrekning og beliggenhet (på en skrent ca. 20 m over havflata, omkring en parkeringsplass og inntil eksisterende hyttetomt) mindre attraktivt for ferdsel og friluftsliv. Rådmannen vurderer følgelig foreslått formålsendring som lite sjenerende for allmennhetens ferdsel og mulighet for friluftsliv i 100-metersbeltet. Arealet er heller ikke i konflikt med andre hensyn. Foreslått planendring vil begrense friområdene i planen, men vil ikke berøre det arealet som anses mest hensiktsmessig for opphold/ferdsel/friluftsaktivitet.

I gjeldende reguleringsplan er planlagt nytt hyttefelt BFR2 noe tilbaketrukket i forhold til strandsone/skrent, på øversida av adkomstvegen. Ny hyttetomt foreslås nærmere sjøen på en høy skrent, men inntil eksisterende hyttetomt/inngrep, og med tilnærmet lik byggegrense mot sjø/skrent. Østre del av tomta omfatter høyeste punkt nord for adkomstvegen, som i gjeldende plan er regulert til parkeringsplass. Ny hytte her vil pga. bakenforliggende fjellformasjon ikke gi silhuettvirkning, men vil bli godt synlig fra sjøen. Med lyse og blanke materialer kunne bebyggelse her blitt svært framtredende i landskapet, men det er gitt bestemmelser om fortrinnsvis matt og mørk fargebruk, og at hyttene skal plasseres i terrenget slik at silhuettvirkning sett fra sjøen blir redusert mest mulig. Landskapsmessig er en mer tilbaketrukket lokalisering av ny hytte å foretrekke, men tomta vil omkranses av bakenforliggende hyttefelt (BFR2), som delvis ligger høyere.

Maks antall nye hytter i felt BFR2 reduseres fra 6 til 5, men arealet reduseres med kun ca. 0,1 daa. Det vil si at tomtene kan bli noe større, men følgende står også i bestemmelsene: 

«Dersom maks antall hytter/hyttetomter ikke oppnås innen BFR5, kan antall hytter / hyttetomter økes innen BFR2, forutsatt at summen blir maks 17 hytter / hyttetomter.»

17 bør endres til 16, iht. endringsforslag om en hytte mindre i felt BFR2. Ved sluttbehandling av planen lå det ved illustrasjoner som viste oppdeling av felt BFR2 i 6 eller 7 nye hyttetomter i tillegg til en eksisterende.

Vegføringen endres lite i forhold til vedtatt trasé og dagens vegføring, og antas følgelig å få liten betydning for terrenginngrep.

Parkeringsplassen forskyves østover, og dette gir større høydeforskjell (ca. 4 m) innen parkeringsplassen. Høydekurvene antyder også et belte med svært bratt stigning (ca. 1:2,5) tvers over parkeringsformålet. Forslagsstiller mener økt behov for terrengtilpassing kan løses uten vesentlig landskapsinngrep. Det er positivt at parkeringsplassen flyttes fra høyeste punkt på skrenten og legges noe lavere i terrenget, men formålet går dessverre noe lengre ut på skrenten og har større fall. Dette samt ugunstig trekantform oppveies med større areal, som dermed gir større rom for lokal tilpasning/planering. Vedlagte foto viser at arealet bør være brukbart til parkering.

Regionale myndigheter frarår foreslått endring av friområdet, men Rådmannen mener endringsforslaget ikke strider mot hensyn bak generelt byggeforbud i strandsonen, og at endringen vil kunne gi en brukbar arrondering av arealene på skrenten.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Foreslått formålsendring berører ikke fastsatt hensynssone - fareområde for steinsprang. 

Takvinkel

Rådmannen har ikke innvendinger til 5 grader økning i tillatte takvinkler. Kommunen finner samme inkurie mht. flatt tak i felt BFR4, som i felt BFR5. Rådmannen tilrår at det gjøres samme tilføyelse i felt BFR4. Dvs. at aktuell bestemmelse for BFR1-4 endres til:

Hyttene skal oppføres med flatt tak eller saltak/pulttak med takvinkel mellom 10º og 35º. 

Bebyggelse som inngår i planen

Gjeldende plankart og endringsforslag viser juridisk linjesymbol for «bebyggelse som inngår i planen», uten at evt. tillatelser for tiltak vist med slikt symbol er sjekket. For lovlig oppførte tiltak er dette symbolet unødvendig. Rådmannen anbefaler at dette juridiske linjesymbolet tas ut for fritidsbebyggelsen, slik at eksisterende bebyggelse kun vises som en del av kartgrunnlaget.

Mønehøyde sjøboder

Grunneier har i etterkant av innsending av planforslag ytret ønske om å heve mønehøyden for sjøbodene fra 3,0 meter til 3,5 meter. Dette anses uproblematisk, men bør tas med på høring.  

Konklusjon

Rådmannen tilrår at planforslag med anbefalte endringer sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051