Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 25/15 - Innmelding av nye idrettsanlegg ved rullering av Handlingsprogram anlegg vår 2015

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2015/2020
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 22.04.15 14/15
Kommunestyret 29.04.15 25/15

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Justert Handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Justert Handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oppfølging av Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018), jfr. årshjul spillemidler 

Vedlegg:

 1

Justert Handlingsprogram anlegg 2015-2018 vår 2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.  

Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018).  Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune.

Mål 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger.

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er en del av temaplanen, og rulleres hver vår. Handlingsprogrammet skal inneholde både private og offentlige anlegg som skal søke spillemidler, og gjelder for både nye anlegg og eksisterende anlegg som skal rehabiliteres.  

For å sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt, benyttes sjekkskjema for idrettsanlegg ved innmelding av nye anlegg ved årlig rullering av handlingsprogrammet. Dette skal i tillegg stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før spørsmålene på sjekkskjema er avklart.

Følgende anlegg er meldt inn med sjekkskjema for idrettsanlegg:

 • 11er kunstgressbane, Elberg
 • 7er kunstgressbane, Frol OS
 • Friplassen, Frol OS
 • Tursti, Frol OS
 • Basketball, Frol OS
 • Område for skating, Frol OS
 • Bordtennis, Frol OS
 • Høgsetertraseen tursti og skiløype, Fjellet på Åsen
 • Tursti Bordbakkmyra-Hovastamn, Fjellet på Åsen
 • Flerbrukshall, Åsen
 • Gressbane Stallmyra, Åsenfjord
 • Villsvinbane, Torsbustaden


Levanger Fritidspark (LFP) har ikke meldt inn noen anlegg ved denne rulleringen. Den videre anleggsutviklingen på LFP avhenger av flere forhold som må avklares før detaljer på eventuelle nye anlegg planlegges, bla. ny grensegang for ramsar, endelig plassering av sykkelvelodromen og handlingsplan til Norges fotballforbund jfr. kravene til stadion for 1.divisjon. Gitt at flere av disse forholdene avklares ila 2015, gis de likevel anledning til å søke spillemidler høsten 2015.   

Torsbustaden er et viktig område for idrett og fysisk aktivitet for hele Levanger, og har et mangfold av tilbud om aktiviteter. Både alpint- og hoppanleggene er i tillegg anlegg som har regional betydning. Det har blitt realisert flere anlegg der de siste årene, blant annet turstien til Bokkhaugen, ny bane for radiostyrte biler og nye anlegg til Levanger jeger og fisk. Det er ønsker og planer om å utvikle området videre fra flere av aktørene i Torsbustaden, samtidig som det er utfordringer knyttet til drift av noen av anleggene med de snøfattige vintrene som har vært de to siste årene.

Det er derfor behov for en helhetlig plan for videre utvikling av Torsbustaden, jfr. mål og strategier i anleggsplan. Det utarbeides derfor en disposisjonsplan for Torsbustaden ila 2015, og ingen gis anledning til å søke spillemidler til anlegg her før denne planen er på plass.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at følgende nye anleggene tas inn i Handlingsprogram anlegg 2015-2018:

 • 11er kunstgressbane, Elberg
 • 7er kunstgressbane, Frol OS
 • Friplassen, Frol OS
 • Tursti, Frol OS
 • Basketball, Frol OS
 • Område for skating, Frol OS
 • Bordtennis, Frol OS
 • Høgsetertraseen tursti og skiløype, Fjellet på Åsen
 • Tursti Bordbakkmyra-Hovastamn, Fjellet på Åsen
 • Flerbrukshall, Åsen
 • Gressbane Stallmyra, Åsenfjord


Anleggene anses å være i trå med mål og strategier for den videre anleggsutviklingen i Levanger kommune, og støttes av Levanger idrettsråd.   

Villsvinbane i Torsbustaden må vente til disposisjonsplan for Torsbustaden er på plass. Disposisjonsplanen vil utarbeides i samarbeid med alle aktuelle aktører i Torsbustaden.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051