Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 23/15 - Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll


Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivsaknr: 2014/3552 - /033


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 17.02.15 7/15
Kommunestyret 29.04.15 23/15

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten "Økonomisk intern kontroll"

Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalget anmoder ordføreren om at det settes av tid til en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten "Økonomisk intern kontroll"

Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling. 

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger. 

Kontrollutvalgets behandling

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten "Økonomisk intern kontroll"

Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalget anmoder ordføreren om at det settes av tid til en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til rapporten "Økonomisk intern kontroll"

Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalget anmoder ordføreren om at det settes av tid til en presentasjon av rapporten fra KomRev Trøndelag IKS i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

Vedlegg


Ikke trykte vedlegg


Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet "Forvaltningsrevisjon vedrørende økonomistyring og internkontroll - igangsetting" den 17.06.14, sak 20/14. Prosjektplanen ble godkjent av kontrollutvalget i møte den 23.09.14, sak 28/14. 

Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg.

Fra rapporten fremgår følgende hovedproblemstillinger:

I hvilken grad har Levanger kommune system og rutiner som sikrer betryggende økonomisk intern kontroll?

I hvilken grad fungerer den økonomiske internkontrollen på helse og omsorg?

Revisor konkluderer med at Levanger kommune i hovedsak har system og rutiner for å sikre betryggende økonomisk internkontroll på overordnet nivå. Innenfor helse og omsorg fungerer den økonomiske internkontrollen i stor grad, men kvaliteten varierer mellom avdelingene. 

Revisor konkluderer videre med at Levanger kommune kan bli bedre på følgende:

"Ledere på alle nivå kan bli mer bevisst på hvor det er størst økonomisk risiko og lage system og rutiner ut fra bevisste holdninger og systematisk arbeidsmåte. Det kan gi færre kontroller, og muligens mer effekt av de kontrolltiltakene som iverksettes. Revisjonen anbefaler at dette blir tema i lederopplæringen.

Formalisering av roller og ansvar etter omorganiseringen bør fullføres. Levanger kommune har ikke utarbeidet administrativt delegeringsreglement.

Kommunens kvalitets -og avvikssystem, Kvalitetslosen, inneholder det meste av dokumenter, rutiner og prosedyrer, men ikke alt. Levanger kommune har fortsatt en del å gå på for at Kvalitetslosen skal fungere optimalt og være oppdatert til enhver tid.

Dokumentere prosedyrer og rutiner på alle nivå og synliggjøre kontrollhandlinger der dette er mulig/ønskelig  

Gode kommunikasjonslinjer i form av regelmessig møtevirksomhet er etablert. Mulighetene av å lære av hverandre er til stede og kan utnyttes bedre. Bruk kompetansen i økonomienheten i hele organisasjonen."

Rapporten har vært på høring hos rådmannen. Rådmannens høringssvar følger vedlagt rapporten.

Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.

Vurdering

Intern kontroll består i all hovedsak av 3 elementer:

Identifisere forhold som har betydning for hvorvidt en når fastsatte mål for virksomheten (lovpålagte krav, samt politiske og administrative vedtak).

Iverksette tiltak som kan bidra til å sikre at målene for virksomheten nåes.

Evaluere måloppnåelsen og de iverksatte tiltak.

I et slikt perspektiv blir intern kontroll en naturlig og integrert del av lederens oppgaver.

I den foreliggende rapport har en avgrenset seg til å se på den økonomiske internkontroll innenfor helse og omsorg. Her skal internkontrollen sikre at økonomiforvaltningen skjer innenfor fastsatte rammer og delegert myndighet.

Revisors gjennomgang viser at det utføres mye godt arbeid, men at det fortsatt er noen forbedringspunkter.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051