Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - sak 22/15 - Kontrollutvalgets årsrapport for 2014


Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivsaknr: 2014/3552 - /033


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 17.02.15 8/15
Kommunestyret 29.04.15 22/15

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Forslag i møtet

Ingen 

Avstemming

Enstemmig 

Endelig vedtak

  1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2014.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2014” til orientering.

Til toppen av siden

Vedlegg

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2014 PDF

Ikke trykte vedlegg

  1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
  2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
  3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner


Saksopplysninger

Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.  

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2014 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2014.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051