Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.04.15 - FO 10/15 - Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Fjernvarmekonsesjon i Levanger sentrum

Selskapet Statkraft Varme innehar konsesjon for utbygging av fjernvarmeanlegg i Levanger sentrum. Konsesjonsområdet er avgrenset av Sundet i vest og jernbanen i øst. I nord inngår HINT / Røstad og i sør Moan med Magneten. Innenfor dagens konsesjonsområde er det kun Røstad som er utbygd, noe som innebærer at størsteparten av området ikke kan benytte seg av fjernvarme som energiløsning. Det hører også med til historien at Levanger kommune har vedtatt tilknytningsplikt for bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet.

På spørsmål fra Venstres stortingsgruppe opplyser olje- og energiminister Tord Lien at den aktuelle konsesjonen er gitt med en frist for ferdigstillelse som løper ut 1. januar 2016. Er ikke anlegget ferdigstilt innen den fristen, kan konsesjonsmyndighetene, med mindre fjernvarmeselskapet selv søker om endringer, innskrenke planområdet eller trekke konsesjonen tilbake.

Basert på at konsesjonshaver per dags dato ikke ligger i rute med å oppfylle konsesjonsbetingelsene er det all grunn til å stille spørsmål om hva som skal være Levanger kommunes strategi for å få oppfylt ønsket om en mer klimavennlig energiløsning for Levanger sentrum. Basert på statsrådens svar er det tre muligheter.

Den første muligheten er å ta kontakt med Statkraft Varme og finne ut om de har planer om å oppfylle konsesjonsbetingelsene for fjernvarme i området. Den andre muligheten er at Levanger kommune ber konsesjonsmyndigheten trekke konsesjonen tilbake / innskrenke konsesjonsområdet til området som er utbygd – og be om at det utlyses en ny konsesjonsrunde opp mot andre interessenter som har mulighet til å realisere hele eller deler av området som ikke er bygd ut med fjernvarme. Den tredje muligheten er at Levanger kommune starter et arbeid med å få på plass løsninger i samarbeid med private aktører som tilbyr en mer fremtidsrettet energiforsyning innenfor dagens konsesjonsområde. I sum ender dette opp med at Levanger kommune må ha en strategi for hvordan man skal ha på plass en tidsriktig og miljømessig energiforsyning til utbyggingsområdene på havna, Moan og tidligere Levanger by. Dagens ferdigstilte fjernvarmeanlegg på Røstad er et viktig virkemiddel for en offensiv miljøpolitikk, men ettersom det resterende konsesjonsområdet ikke er utbygd må det letes etter andre aktører, eventuelt stimuleres til bruk av andre miljøløsninger for energiforsyning.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få på plass mer fremtidsrettede energiløsninger for området hvor Statkraft Varme har konsesjon for å bygge ut fjernvarmeanlegg i Levanger sentrum?

Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune vil ta initiativ opp mot Statkraft Varme for å få avklart om fjernvarmeløsningen for sentrumsområdet vil bli realisert i nærmeste fremtid.
  2. Dersom Statkraft Varme ikke har planer om å bygge ut en fjernvarmeløsning for hele konsesjonsområdet vil Levanger kommune kontakte konsesjonsmyndigheten for å se om det er mulig å få på plass en ny konsesjonsinnehaver som ser seg råd for å bygge ut fjernvarme i større deler av området.
      

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
Levanger Venstre

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 29.04.2015 20:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051