Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14 - sak 1/14 - KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Levanger kommune

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref.  2013/8784
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.14 2/14
Kommunestyret 29.01.14 1/14

  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (ap) fremmet på vegne av ap, sp og krf følgende forslag til innstilling:

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene løses på lavest mulig nivå.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har Kommunesstyret følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Men det vil være hensiktsmessig å se på ordningene med nye øyne, da arbeidsgiver tar en uforholdsmessigmessig stor andel av kostnadene, det har over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. Dette vil være et viktig bidrag til å beholde disse gode ordningene.

Som et seniortiltak er det viktig å lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte, dette som et viktig bidrag i kompetanseoverføring til nye arbeidstakere

Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften . Tiden er ikke moden for å påføre offentlig sektor mer kostnader. Det er i særdeleshet viktig at rammen ses i sammenheng med de totale kostnadene ved oppgjøret, som pensjonsordningene. Den totale økonomiske rammen som blir gitt av frontfaget forventes overholdt ved oppgjøret. Man kan dermed på sikt åpne for at stillingsstørrelsen på de som går ufrivillig deltid kan økes.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør, som kun sikrer kjøpekraften. Begynnerlønnene på minstelønnstabellene bør øke mest, mens det ikke anses nødvendig å øke like mye for de med høyest ansiennitet. Likevel er det viktig at oppgjøret har en profil som stimulerer til økt kompetanse, initiativ, innsats og virker produksjonsfremmende. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter kommunestyrets vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom Vordals forslag til innstilling og rådmannes forslag til innstilling, ble Vordals forslag tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger av spørsmålene fra KS (med følgende endringer):

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene løses på lavest mulig nivå.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har Kommunesstyret følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Men det vil være hensiktsmessig å se på ordningene med nye øyne, da arbeidsgiver tar en uforholdsmessigmessig stor andel av kostnadene, det har over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. Dette vil være et viktig bidrag til å beholde disse gode ordningene.

Som et seniortiltak er det viktig å lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte, dette som et viktig bidrag i kompetanseoverføring til nye arbeidstakere

Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften . Tiden er ikke moden for å påføre offentlig sektor mer kostnader. Det er i særdeleshet viktig at rammen ses i sammenheng med de totale kostnadene ved oppgjøret, som pensjonsordningene. Den totale økonomiske rammen som blir gitt av frontfaget forventes overholdt ved oppgjøret. Man kan dermed på sikt åpne for at stillingsstørrelsen på de som går ufrivillig deltid kan økes.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør, som kun sikrer kjøpekraften. Begynnerlønnene på minstelønnstabellene bør øke mest, mens det ikke anses nødvendig å øke like mye for de med høyest ansiennitet. Likevel er det viktig at oppgjøret har en profil som stimulerer til økt kompetanse, initiativ, innsats og virker produksjonsfremmende. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter kommunestyrets vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger av spørsmålene fra KS (med følgende endringer): ……..

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Våren 2014 skal det igjen forhandles om hovedavtale samtidig som det er nytt sentralt hovedtariffoppgjør. KS har som vanlig sendt ut et debatthefte der de ber om medlemmenes syn på en del sentrale spørsmål. Det vil bli debatt om spørsmålene på strategikonferansene, som for Nord-Trøndelag sin del er i Namsos 27.-28 februar 2014.  

Det er ønskelig at den enkelte kommune/fylkeskommune behandler spørsmålene i forkant av strategikonferanser og fylkesmøter.

Innledningsvis bes det om svar på disse 2 generelle spørsmålene:

 • Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning i kommunene og fylkeskommunene?
 • Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektiv?


Mer detaljert bes kommunene gi tilbakemelding på følgende 5 spørsmål: 

 1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014?
 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?
 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?
 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønnssystemet i HTA kapittel 4?
 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse?


Som bakgrunn for å svare på spørsmålene anbefales å lese debattheftet. Det kan likevel være greit å presisere noen begrep innledningsvis. 

Hovedavtalen mellom KS på vegne av kommunene og de ulike arbeidstakerorganisasjonene består av tre deler:

 • Del A Forhandlingsordningen inneholder regler avtalestruktur og forhandlingsordning
 • Del B regulerer samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtordning for kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
 • Del C regulerer tilsvarende del B for andre selvstendige rettssubjekter med eget medlemskap i KS samt energiverk organisert som kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11.


Hovedtariffavtalen (HTA) i KS området er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2014 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. HTA inngås for 2-årige avtaleperioder fra 1.mai «partall år». I hovedtariffoppgjør er hele HTA oppe til revisjon og det føres samtidig sentralt lønnsoppgjør. 

Det er i hovedsak 3 ordninger for lønnsfastsettelse i dagens hovedtariffavtale.

Kap 3 inneholder bestemmelse for fastsettelse av lønn til ledere på rådmannsnivå og enhetsledernivå. All lønnsdanning skjer lokalt. Kap 3 utgjør ca 2,5% av lønnsmassen i Levanger kommune

Kap 4 inneholder de gjennomgående, normerte stillinger. Det meste av lønnsdanningen for disse stillingene skjer sentralt ved justering av minstelønnstabeller og diverse andre sentrale bestemmelser. Det kan settes av en sentralt framforhandlet pott til lokale forhandlinger også i kap 4. ca 95% av lønnsmassen i Levanger kommune ligger her.

Kap 5 består av saksbehandlerstillinger. Alle ansatte organisert av fagforeninger under hovedsammenslutningen akademikerne ligger i kap 5. Det vil i hovedsak si økonomer, jurister og ingeniører. Også saksbehandlere som ikke er akademikere kan være i kap 5, men det er en betydelig forskjell på hvordan de ulike fagforeningene ser på kapitteltilhørighet slik organisering kan ha en betydning for omfanget av kap 5. I Levanger kommune er ca 2,6% av lønnsmassen i kap 5, mens tilsvarende andel for ISK og Verdal kommune er henholdsvis 23%  og 1%. Det er altså store variasjoner i bruken av kap 5.

Under «Vurdering» gir rådmannen sine vurderinger som de folkevalgte kan slutte seg til eller moderere. 

Vurdering:

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utordringene kan løses på lavest mulig nivå. Ellers er lønnsforhandlinger svært ressurskrevende. En reform som kunne gi lengre tariffperioder, f.eks 4 år, hadde bydd på betydelig effektivisering.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene med utrolig mange årsverk.

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har rådmannen følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en svært god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Det har imidlertid over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, hvilket er forventet å fortsette de nærmeste årene bør en i 2014 øke denne til 3% for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. En bør også lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte.

Økonomisk ramme

Den økonomiske ramme bør ikke settes høyere enn forventet prisstigning. Mindre lønnsutvikling for den enkelte som er i arbeid kan bidra til at kommunene får råd til å ansette flere og øke stillingsstørrelsene til de som går i ufrivillig deltid.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør som hensyntar behovet for å være attraktive på arbeidsmarkedet. Derfor bør begynnerlønnene på minstelønnstabellene øke mest, mens det ikke er nødvendig å øke mer for de med høyest ansiennitet. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.  

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter rådmannens vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.01.2014 19:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051