Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 29.01.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 29.01.14
Tid: kl. 17:00 - 18:20

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak video
PS 2/14 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune utredning vedtak video
PS 3/14 Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering (sak opprettet i møtet) - vedtak video
FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold tekst behandl. video
FO 2/14 Spørsmål fra Asbjørn Brustad (SP) - Kvalitet på skolebyggene, framdrift i sak og effektuering av vedtak tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30+4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem - forfall
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  dna  varamedlem  møter for Anne-Grethe Hojem 
Nina Elisabeth Berget dna varamedlem   x  møter for Edvard Øfsti
Atle Sjaastad krf varamedlem  x møter for Jann Karlsen
Anne Haugberg Mediås  varamedlem  x møter for Ketil Hveding 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  

 
Orienteringer:


Merknader:

Karl Meinert Buchholdt (v) fremmet følgende forslag: - video

Tilleggssak – opprettes i møte (sak etter kommunestyrets reglement punkt 9)

– PS 3/14 3/14 Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering

Saken ble av kommunestyret enstemmig vedtatt satt opp på saklista.

 Til toppen av siden

 

 

 

PS 1/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.01.2014 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Innstillingen vedtas med følgende endringer:

I avsnitt om pensjon, setning 5:

«Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene,

bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til

50/50-fordeling over en 10-årsperiode», tas ordene den voldsomme ut.

I avsnitt om økonomi, setning 2:
 «Tiden er ikke moden for å påføre offentlig sektor mer kostnader.» endres til: Tiden er ikke moden for å påføre kommunal sektor for store kostnader.

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret slutter seg til innstillingen fra formannskapet, med følgende endring:

Uttalelse/(vurderingene) knyttet til pensjonsordninger 1. avsnitt strykes.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 24 mot 10 stemmer.

Vordals endringsforslag vedtatt med 26 mot 8 stemmer.

Toldnes endringsforslag avvist med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene løses på lavest mulig nivå.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har Kommunesstyret følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Men det vil være hensiktsmessig å se på ordningene med nye øyne, da arbeidsgiver tar en uforholdsmessigmessig stor andel av kostnadene, det har over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. Dette vil være et viktig bidrag til å beholde disse gode ordningene.

Som et seniortiltak er det viktig å lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte, dette som et viktig bidrag i kompetanseoverføring til nye arbeidstakere

Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften. Tiden er ikke moden for å påføre kommunal sektor for store kostnader. Det er i særdeleshet viktig at rammen ses i sammenheng med de totale kostnadene ved oppgjøret, som pensjonsordningene. Den totale økonomiske rammen som blir gitt av frontfaget forventes overholdt ved oppgjøret. Man kan dermed på sikt åpne for at stillingsstørrelsen på de som går ufrivillig deltid kan økes.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør, som kun sikrer kjøpekraften. Begynnerlønnene på minstelønnstabellene bør øke mest, mens det ikke anses nødvendig å øke like mye for de med høyest ansiennitet. Likevel er det viktig at oppgjøret har en profil som stimulerer til økt kompetanse, initiativ, innsats og virker produksjonsfremmende. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter kommunestyrets vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/14 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.01.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2014.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/14 Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering (sak opprettet i møte)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.01.2014 - video

Lagt fram i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V):

Riksantikvaren har tidligere antydet at det kan bli et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Enova for å få erfaring i og vise hvordan energieffektivisering og bevaring av kulturhistoriske verdier kan balanseres slik at vi oppnår gode resultater på begge områder. Trehusbebyggelsen i Levanger by skulle brukes som et pilotområde, blant annet gjennom et pilotprosjekt som kunne bidra til gjennomføring av tilsvarende arbeid andre steder i landet. Dette gjennom å finne konkrete løsninger for energieffektivisering som kunne balanseres med hensynet til kulturhistoriske verdier. Kostnadene ved prosjektet skulle bæres av Riksantikvaren og Enova. Det samme gjaldt eventuelle tilskudd til huseiere.

Målgruppen for prosjektet skulle være eiere av bygninger innenfor Levanger kulturmiljø, eiere av eldre bygninger generelt, kommunene, byggebransjen og offentlig forvaltning. Hensikten var å utvikle et prosjekt hvor man kunne høste konkrete erfaringer gjennom kombinasjonen av kulturminnevern og gode energiløsninger. Riksantikvaren har allerede utarbeidet en veileder for råd om energisparing i gamle hus, men i Levanger har vi mulighetene til å benytte oss av kombinasjonen energisparing og kulturhistorisk tilbakeføring av eldre bebyggelse på område- og kvartalsbasis. Mulige fellesanlegg i forhold til energiløsninger som kan benyttes til trehusbebyggelsen i Levanger er for eksempel jordvarme og solvarmeanlegg.

Levanger kommune har tidligere vært involvert i saken. Prosjektet ble også antydet ved siste besøk av riksantikvaren i november 2013. Da gjenstod det å komme i mål med Enova. På grunn av ulike omstendigheter har ikke prosjektet kommet i gang. Levanger kommune må derfor ta initiativ opp mot Enova, slik at vi kan kombinere energieffektivisering, istandsetting og dels kulturhistorisk tilbakeføring av eldre bebyggelse innenfor kulturmiljøet i Levanger.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune tar kontakt med Enova med henblikk på å få i gang prosjektet Levanger – kulturminnevern og energieffektivsering som et samarbeidsprosjekt mellom Enova og Riksantikvaren.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 1/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - 200-årsjubileum for demokrati, menneskerettigheter og mangfold

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.01.2014 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmålet til ordføreren:

Vil ordføreren ta et initiativ til at det i jubileumsåret blir satt fokus på det kulturelle mangfoldet i Levanger kommune, og se dette i lys av demokrati og menneskerettigheter?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til at det i 200-årsfeiringa av grunnloven blir lagt vekt på det kulturelle mangfoldet i kommunen.

Avstemning:

Toldnes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til at det i 200-årsfeiringa av grunnloven blir lagt vekt på det kulturelle mangfoldet i kommunen.

Til toppen av siden

 

 

 

FO 2/14 Spørsmål fra Asbjørn Brustad (SP) - Kvalitet på skolebyggene, framdrift i sak og effektuering av vedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 29.01.2014 - video

Behandling:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvordan er framdriften i saken og effektuering av kommunestyrevedtak fra 2012 som sier at det skal samlokaliseres og renoveres, samt at ungdomsskolen skal bestå.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051