Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.05.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 28.05.14
Tid: kl. 17:00 - 19:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 21/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 22/14 Detaljregulering Nesset Arena - 1719/4/4 og del av 4/1 utredning vedtak video
PS 23/14 Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 – kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets utredning vedtak video
PS 24/14 IL Sverre søker om kommunalt lån til realisering av kunstgressbane på Fabritius utredning vedtak video
PS 25/14 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 utredning vedtak video
PS 26/14 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2013 utredning vedtak video
PS 27/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 15/14 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kommunedelplan helse og omsorg - medvirkningsportal tekst behandl. video
FO 16/14 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - Kommunereform tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+7 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem - forfall
Torbjørn Andre Moe dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem - forfall
Fatima Hot dna medlem - forfall
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem - forfall
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Nina Elisabeth Berget  dna  varamedlem  møter for: Wenche Westrum Sundal 
Hallvard Svendgård  dna  varamedlem  møter for: Fatima Hot 
Solfrid Irene Voldseth dna varamedlem  møter for: Ina Helen Kollerud 
Kari Johanne Kjerkol dna   varamedlem  møter for: Torbjørn Andre Moe 
Ann-Mari Hellan Børseth dna varamedlem x møter for: Svein Erik Veie 
Vegard Austmo sp  varamedlem  møter for: Eva Høyem Anderssen 
Asgeir Persøy  frp  varamedlem  møter for: Geir Tore Persøy 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef KomRev Trøndelag IKS  

 

Orienteringer:

 

Per Anker Johansen og Hans Aalberg fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00, etter behandling av sak PS 27/14.

Forespørsler (jfr. k-styrets reglement pkt. 9 og pkt. 19)

Svein Erik Musum (FRP) fremmet forespørsel i møtet: - video

«Det er vel på tide å ta opp igjen reguleringsplanen for havneområdet, til tross for at interessen for leiligheter var tilfredsstillende til og starte opp byggingen valgte tiltakshaverne og skrinlegge prosjektet på grunn av krav til næringsvirksomhet og kostnaden på tomt og infrastruktur.

Når det gjelder næringsvirksomhet har det meg bekjent ikke vært interesse fra noen næringsaktører av å etablere seg på området.

Slik som situasjonen er i dag, kan det få den følge at det går tiår før det kommer i gang aktivitet på området.

I den forbindelse burde kommunen se på mulighetene for flytting av ferjeleie og en nordlig avlastningsvei fra Nesset, som etter min mening må tvinge seg fram. Kirkegt. og Sjøgt. er sprengt og kan ikke ta den økende trafikken fra Nesset. Det er ikke sikkert at Kjønstadmarka er det siste felt som blir bygd ut på Nesset.

En broforbindelse fra Nesset til havneområdet ville bety en mye bedre og sikrere skolevei, samt at den kunne lette de trafikale problemene i sentrum.

Ordfører, det er nå vi har sjansen til å legge til rette for framtiden, før det er for sent.

Ordføreren besvarte forespørselen.

 

Jostein Trøite (SV) fremmet forespørsel i møtet: - video

Refusjon av barnevernsutgifter for mindreårige asylsøkere.

Ordføreren besvarte forespørselen.

Trøite fremmet deretter følgende oversendelsesforslag:

Forslag for oversendelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite:

Levanger kommune har på humanitært og faglig grunnlag tatt imot mange mindreårige asylsøkere og flyktninger. I kommuneproposisjonen 2015 blir det varslet at refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige blir fjernet fra 2015. Hvis dette blir gjennomført, vil det av økonomiske grunner bli vanskeligere for kommunene å ta imot denne gruppen.

Kommunestyret i Levanger ber på denne bakgrunn om at refusjonsordninga ikke endres.

Avstemning:

Trøites forslag enstemmig vedtatt oversendt.

Oversendelsesforslag:

Forslag for oversendelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite:

Levanger kommune har på humanitært og faglig grunnlag tatt imot mange mindreårige asylsøkere og flyktninger. I kommuneproposisjonen 2015 blir det varslet at refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige blir fjernet fra 2015. Hvis dette blir gjennomført, vil det av økonomiske grunner bli vanskeligere for kommunene å ta imot denne gruppen.

Kommunestyret i Levanger ber på denne bakgrunn om at refusjonsordninga ikke endres.

 

Jostein Trøite (SV) fremmet forespørsel i møtet: - video

Trøite stilte spørsmål angående saksgang for formannskapets sak 42/14 «Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015»

Ordføreren besvarte forespørselen.

 

Jostein Trøite (SV) fremmet forespørsel i møtet: - video

Trøite stilte spørsmål angående fjerning av oppmuntringspenger for psykisk utviklingshemmede med dagtilbud.

Ordføreren besvarte forespørselen.

 

 

 

PS 21/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet på vegne av KRF og V følgende forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, datert 24/4 2014 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 1. Det gis tillatelse til bolig i 1.etg i Jernbanegata 17 A.
  1.etg ligger høyt over gatenivå, kan ikke benyttes verken til forretning eller kontor da det er krav om en handikapvennlig entre. Kommunestyret ser heller ikke at Riksantikvaren har noen innvendinger mot at hele eiendommen benyttes til boligformål.

Begrunnelse:

Levanger kjøpesenter er et av svært få større næringsarealer innenfor  det opprinnelige sentrum i Levanger. (Selv om vi har vedtatt at sentrum strekker seg fra Moan til Røstad)

Lokalene er godt tilrettelagt for næring med universell utforming og god parkering.

Leiligheter ut mot bryggekant/gangpromenade/småbåthavn vil virke privatiserende.

Det kan være flere grunner til at lokalene står tomme. Ifølge reportasje i Levangeravisa har i alle fall en av de tidligere leietakerne avtale ut 2017. Kan ikke se at lokalene er annonsert til leie i lokalpressen, det står ikke noen plakat på lokalene med informasjon om at lokalene er til leie.

Viktig bygg i aksen mo Levanger havn. Vi har nettopp stadfestet at det skal bygges næring på havna. Unaturlig å ta bort det kravet for Levanger kjøpesenter.

Per Anker Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag - pkt. 2 - første avsnitt
...Dampskipsbrygga ..så sant dette ikke kommer i konflikt med Riksantivarens fredningsplan.

Avstemning:

PUK’s innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

PUK’s innstilling pkt. 2 vedtatt med 28 mot 6 stemmer som ble avgitt for Lunds forslag pkt. 1.

PUK’s innstilling første avsnitt enstemmig vedtatt.

Johansens tilleggsforslag vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, datert 24/4 2014 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

 1. Det gis tillatelse til bolig i 1.etg i Jernbanegata 17 A.
  1.etg ligger høyt over gatenivå, kan ikke benyttes verken til forretning eller kontor da det er krav om en handikapvennlig entre. Kommunestyret ser heller ikke at Riksantikvaren har noen innvendinger mot at hele eiendommen benyttes til boligformål.
 2. Det gis tillatelse til bolig i 1. etasje for bebyggelsen mellom Sjøgata og Sundet, med unntak av Sjøgata 11, 15 og 17 og Dampskipsbrygga så sant dette ikke kommer i konflikt med Riksantivarens fredningsplan.
  Kommunestyret ser ikke at bolig i 1.etasje fører til privatisering av strandsonen.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/14 Detaljregulering Nesset Arena - 1719/4/4 og del av 4/1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 01.12.2013 og med bestemmelser datert 08.12.13, sist revidert 25.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 23/14 Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 – kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Habilitet:

Hans Heieraas ba om vurdering av sin habilitet. Heieraas fratrådte møtet. Heieraas ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Heieraas fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Fanny Gausen ba om vurdering av sin habilitet. Gausen fratrådte møtet. Gausen ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil. Gausen tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging tas til etterretning.
 2. Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med kr. 486 000,-, Halsan gis et kommunalt tilskudd på kr. 216 000,- og Ekne kr. 504 000,-.
  Totalt kr. 1 206 000,- som belastes disposisjonsfondet.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/14 IL Sverre søker om kommunalt lån til realisering av kunstgressbane på Fabritius

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Habilitet:

Asgeir Persøy  ba om vurdering av sin habilitet. Persøy fratrådte møtet. Persøy ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil. Persøy tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

IL Sverre innvilges et lån på kr. 712 000 til 0,5 % rente over sist opptatte kommunale lån ift rente/betingelser, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

Avstemning:

Aalbergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

IL Sverre innvilges et lån på kr. 712 000 til 0,5 % rente over sist opptatte kommunale lån ift rente/betingelser, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/14 Kontrollutvalgets årsrapport for 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2013” til orientering
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/14 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Orientering i møte:

Assisterende revisjonssjef Terje Wist fra KomRev Trøndelag IKS orienterte.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Orientering i møte:

Assisterende revisjonssjef Terje Wist fra KomRev Trøndelag IKS orienterte.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune årsregnskap for 2013 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 13.680.023,42,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
 3. Regnskapsmessig merforbruk i 2013 inndekkes ved bruk av disposisjonsfond.
          Til toppen av siden

 

 

 

FO 15/14 Spørsmål fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kommunedelplan helse og omsorg - medvirkningsportal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Behandling:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når vil den nettbaserte medvirkningsportalen som skal brukes i planprosessen for kommunedelplan helse og omsorg komme på plass?

Ordføreren besvarte spørsmålet. Presentasjon av medvirkningsportalen.

        Til toppen av siden

 

 

FO 16/14 Spørsmål fra Alf Magnar Reberg (SP) - Kommunereform

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.05.2014 - video

Behandling:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmål 1.

Dersom Verdal kommune fortsatt velger å torpedere økt samhandling i samkommunen bør Levanger søke samarbeid med andre kommuner?

Spørsmål 2.

Jeg vet Ordføreren har snakket med våre naboer i Værnesregionen, Stjørdal og Frosta. Mener Ordføreren at samarbeid i den retning, som for eksempel interkommunalt samarbeid vil være en veg å gå for Levanger Kommune? Dette da som et tillegg til samkommunen.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051