Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.01.15 - sak 4/15 - Detaljregulering for Frol oppvekstsenter

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2014/3852

Børge Lund
Saksordfører: Børge Lund, KRF

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14 68/14
Plan- og utviklingskomiteen 21.01.15 6/15
Kommunestyret 28.01.15 4/15

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

 • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
 • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».

 
Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet: 

 • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

 • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.» 
 • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».


Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 27/6 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 27/6 2014 PDF  -  JPG
   
 3. Planbestemmelser, datert 27/6 2014 PDF
   
 4. Prinsipiell illustrasjonsplan, datert 26/6 2014 PDF  -  JPG
   
 5. ROS-analyse, datert 27/6 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Planforslaget legger til rette for utbedring og utvidelse av Frol oppvekstsenter med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen legger også til rette for en utvidelse av eksisterende barnehage øst for skolen. 

Planforslaget ble vedtatt sendt ut på offentlig høring av PUK i møte den 10/9 2014. I høringsperioden har det kommet inn i alt 7 uttalelser. Ingen av uttalelsene har et innehold som gjør det nødvendig å gjøre vesentlige endringer av planforslaget. Likevel vil rådmannen foreslå at det gjøres noen mindre endringer, etter høringsrunden, både på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 

Planforslaget vil sikre at områdene rundt Frol oppvekstsenter kan utvikles videre i årene som kommer. Det gis muligheter for videreutvikling både av skole- og barnehagevirksomheten. I arbeidet med planforslaget er det lagt ned mye analysearbeid i å finne gode løsninger både når det gjelder trafikale utfordringer, og å skape best mulige leke- og uteoppholdsarealer. Behov og utfordringer fra brukergruppene er lagt til grunn i dette arbeidet, noe som er veldig positivt.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 68/14. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 17/12 2014

Miljøvernavdelingen påpeker de statlige planretningslinjenes vektlegging av behovet for å styrke sykkel og gange som transportform, og ber kommunen vurdere om planen legger til rette for tilstrekkelig antall parkeringsplasser for sykkel, og om disse har fått en egnet plassering i forhold til trafikkmønstret for øvrig. Samtidig vil miljøvernavdelingen stille spørsmål ved behovet for så mye som 169 p-plasser for bil som illustrasjonsplanen viser. Dette gir i overkant av 1,5 p-plass pr ansatt, noe som synes lite forenlig med signalene om behovet, både ut fra miljø og folkehelse, å få mer av transporten over på gange og sykling.

For øvrig har ikke fylkesmannens fagavdelinger merknader til planen.

Kommentar:

Planforslaget har god kapasitet til bilparkering. Dette kan virke noe overdimensjonert i forhold til dagens behov, men planforslaget har også tatt høyde for en utvidelse av dagens barnehage, noe som vil medføre en økning av antallet ansatte på oppvekstsenteret. Tilstrekkelig med parkeringsplasser for bil er også med på å skape en oversiktlig trafikksituasjon i området, noe som er viktig for trafikksikkerheten.

2. Nord Trøndelag fylkeskommune, datert 19/11 2014

Fylkeskommunen påpeker viktigheten av å få til et godt samspill mellom myke og harde trafikanter, og er usikre på om løsningene i planforslaget med «delt areal» på skolevegen mellom skolen og barnehagen er en god løsning. Videre mener fylkeskommunen at ordlyden i § 3.1 kan spisses noe. Eksempelvis «Ny bebyggelse og utearealene skal utformes i samsvar med prinsipiell illustrasjonsplan som skal følge reguleringsplanen...»

Fylkeskommunen har gjennomført registreringer av kulturminner og det er ikke påvist konflikter knyttet til dette. De minner likevel om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. 

Kommentar:

Utforming av plankart og reguleringsbestemmelser gir muligheter for en viss fleksibilitet i forhold til illustrasjonen. I reguleringsbestemmelsene står det at «prinsippene i illustrasjonsplanen skal følges». En juridisk bindende illustrasjonsplan vil lett føre til problemer hvis man i framtiden, gjennom praktisk bruk av området, ser at det er behov for endringer. Rådmannen vil derfor foreslå at bestemmelsen i reguleringsbestemmelsenes § 3.1 beholdes uforandret. 

3. Statens vegvesen, datert 13/10 2014

Statens vegvesen har ingen kommentarer til oversendt planforslag.

4. Fritjof Sandstad, datert 1/10 2014

Fritjof Sandstad er eier av gården Ulve vestre som grenser til planområdet. På gården driver han med korn- og gulrotproduksjon. Sandstad har bl.a. et større gulrotlager på gården. Han er opptatt av at adkomsten til gården ikke må forverres. Akseltrykkbestemmelser har ført til at han må benytte Skolevegen som adkomst til gården for større kjøretøy. Han kan ikke akseptere at Skoleveien innsnevret til 3,5 meter kjørebredde da han har landbruksmaskiner på bortimot 4 meter som må komme fram på denne veien.

Kommentar:

Det er ikke ønskelig at planen legger hindringer i vegen for næringsvirksomheten på Ulve vestre. Rådmannen vil derfor foreslå at regulert vegbredde økes fra 3,5 til 4 meter der Skolevegen innsnevres.

5. NTE, datert 15/10 2014

NTE Nett AS gjør oppmerksom på eksisterende jordkabelanlegg og nettstasjoner innenfor planområdet. Det er ønskelig at areal til nettstasjon inn-reguleres med passende arealformål, alternativt kan det tas inn i planbestemmelsene.

Kommentar:

Det foreslås at det tilføyes et tillegg i reguleringsbestemmelsene som tillater at det oppføres trafo innenfor byggeområdene for tjenesteyting.

6. IL Sverre fotball, datert 22/10 2014

IL Sverre Fotball har i mange år har vært bruker av Leira fotballbane. IL Sverre Fotball er svært positiv til at det er foreslått å legges kunstgress på deler av leirabanen, selv om de synes det prinsipielt er uheldig at fotballarealet blir mindre enn før. De gir uttrykk for at de er fornøyd med dialogen med kommunen om bruken av området.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

7. NVE, datert 30/10 2014

Det er gledelig at en i planforslaget har tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at «alle tiltak skal underlegges geoteknisk vurdering eller prosjektering før tiltak kan godkjennes iverksatt». NVE vil imidlertid anbefale at ordlyden i bestemmelsen endres til for eksempel: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».

Kommentar:

NVE er fagmyndighet når det gjelder flom- og skredfare i arealplanleggingen. De foreslår en presisering av bestemmelsen knyttet til kravet om geoteknisk vurdering i planforslaget. Rådmannen foreslår at NVE’s anbefaling følges, og at bestemmelsen endres slik som NVE anbefaler.

Endringer etter høring.

Etter høring og offentlig ettersyn foreslås følgende endringer i plandokumentene:

Plankart.

 • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Bestemmelser. 

 • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
 • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».


Vurdering: 

Opplysningene som kom i høringsperioden har gitt grunnlag for noen mindre endringer på plankart og reguleringsbestemmelser, men det har ikke kommet nye opplysninger som gjør det nødvendig med vesentlige endringer av planforslaget.

Planforslaget vil sikre at områdene rundt Frol oppvekstsenter kan utvikles videre i årene som kommer. I utformingen av planforslaget er det funnet mange gode løsninger som gjør at området kan få en positiv utvikling. At Skolevegen går gjennom området skaper utfordringer både for trafikken og uteaktivitetene på skolen og barnehagen. Vegen er en viktig lokalveg på Bruborg, og det er ikke realistisk at den kan flyttes eller stenges. Det vil derfor være viktig med en oversiktlig trafikksituasjon og klare skiller mellom trafikk og barnas lekeområder. Illustrasjonsplanen viser at dette har vært en sentral problemstilling som det forsøkes å finne gode løsninger for.

Rådmannen foreslår at detaljreguleringen, med foreslåtte endringer vedtas. 

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Børge Lund, KRF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 27/6 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 27/6 2014 PDF  -  jpg
   
 3. Planbestemmelser, datert 27/6 2014 PDF
   
 4. Prinsipiell illustrasjonsplan, datert 26/6 2014 PDF  -  jpg
   
 5. ROS-analyse, datert 27/6 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Innkomne innspill til planoppstart
 2. Lengde og tverrprofiler for vegnett


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Selberg arkitekter AS har på vegne av Levanger kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter. Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring og utvidelse av Frol oppvekstsenter med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen skal også tilrettelegge for utvidelse av eksisterende barnehage øst for skolen. 

Planområdet.

Planområdet omfatter eiendommer som eies av Levanger kommune. I tillegg berører planen en stripe lands Fv 128 (Okkenhaugsvegen) som eies av Nord- Trøndelag Fylkeskommune og forvaltes av Statens vegvesen.

Klikk for større foto

Store deler av området benyttes i dag til Frol oppvekstsenter. Dette gjelder alt areal nord for Skolevegen. Sør for Skolevegen er det i dag et større parkeringsområde og Frol barnehage, samt et større område som i dag er dyrket mark.

Planstatus.

Området er i gjeldende kommuneplan – kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.9.2000, vist som friområde i tett bebyggelse (F4), områder med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde (røde områder), og område for offentlig formål (O2). Svarte linjer tilsvarer Fylkesvei/Kommunal hovedvei, mens stiplet linje viser gangveg.

Klikk for større kart

Kommunedelplan for Levanger sentrum er unøyaktig i dette området. I de røde områdene hvor reguleringsplaner fortsatt skal gjelde er det ikke gjeldende reguleringsplaner overalt. Pr. i dag er det meste av området hvor Frol oppvekstsenter ligger i dag uregulert, inntil ny reguleringsplan, eller ny kommunedelplan for området blir vedtatt.

Unntaket er deler av området hvor det er regulert parkering og område for buss av- og påstigning i en egen reguleringsplan, og deler av området som er små deler av andre reguleringsplaner. Under er en oversikt over disse reguleringsplanene.

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for Frol oppvekstsenter og Leirabanen. I dag er skolen kombinert barne- og ungdomsskole, men fra høsten 2015 skal skolen kun omfatte barneskole fra 1.-7. trinn. Ungdomsskolen skal flyttes og samlokaliseres med Nesset Ungdomsskole på Røstad fra august 2015. Dette innebærer en reduksjon i elevantall til ca. 550 elever, og en utbedring av bygningsmasse og uteområder tilpasset den nye situasjonen. Barnehagen skal utvides med 1 avd. fra høsten 2014 og uteområdene foreslås derfor utvidet i retning Skolevegen og Ulve i sørøst.

Plankartet i forslaget er enkelt når det gjelder formål. Parkering og bussoppstillingsplasser reguleres ikke som eget formål, men det stilles krav til en detaljert utomhusplan. Dette gir en fleksibel planløsning i forhold til fremtidige løsninger. Vedlagte prinsipielle illustrasjonsplan er retningsgivende og skal legges til grunn. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsen.

Planforslaget viser 3 formålsområder som kan bebygges, o_TJ1,o_TJ2 og o_TJ3. Innenfor o_TJ1, som er skoleområdet, legger planforslaget til rette for utbedring av Frol oppvekstsenter. Her tillater planen 3 etasjes skolebygg med maksimal gesimshøyde på 15 meter innenfor viste byggegrense. Innenfor o_TJE2 og o_TJE3 tillates det offentlig bebyggelse med maksimal gesimshøyde på 10 meter. Dette gir muligheter for utvidelse av eksisterende barnehage, og en utnyttelse av hele kommunens eiendom til offentlig formål.

Trafikk, parkering og gang-/sykkelveg.

Dagens adkomst til området beholdes via Skolevegen og Okkenhaugvegen. Dagens store parkeringsplass og kantparkering langs Skolevegen beholdes her. Eksisterende oppstillingsplass for buss foreslås flyttet ned til Leirabanen, nord for skolen. Hoved trafikken tilknyttet varetransport etableres ved ny adkomst fra Okkenhaugvegen. Dette vil gi en bedre trafikksituasjon i de sentrale delene av skole- og barnehageområdet. Planbeskrivelsen beskriver en behov- og konseptstudie hvor ulike aktører og brukere har vært med i en prosess for å finne prosess hvor best mulige løsninger for trafikksikkerhet gode helhetlige løsninger. 

Et sentralt grep for å rydde opp i dagens trafikksituasjon rundt Skolevegen, er å etablere en bred, grønn hovedakse med «shared space» som binder skolens hovedadkomst sammen med parkeringsareal og adkomst for barnehage. Arealet krysser Skolevegen og vil få en særskilt detaljeringsgrad i forhold til arealavgrensende tiltak (dekke med mer), høydeforskjell og belysning. Gjennom den grønne hovedaksen er det foreslått en ca. 20 - 30 meter lang innsnevring til en vegbredde på 3,5 meter. Dette er for å senke hastighet og øke trafikksikkerheten, samt synliggjøre den grønne hovedaksen.

Hovedtraséene for gang- og sykkelvegnettet til skolen og barnehagen tar utgangspunkt i dagens eksisterende nett. Illustrasjonsplanen viser at det er planlagt et finmasket stinett innefor planområdet som har til formål å binde de ulike områdene sammen. 

Lek og uteopphold.

Uteområdenes har allerede i dag mange kvaliteter med hensyn til størrelse, grønne og varierte områder. Planforslaget spiller videre på dette og tilrettelegger for ulike miljøskapende elementer ved skole og barnehage gjennom å samle et mangfold av aktiviteter. Andre viktige stikkord i planarbeidet har vært god tilgjengelighet for alle, kombinert med estetisk og god funksjonell utforming. Som vist med ulike farger på illustrasjonsplanen er utearealene delt inn i soner for opphold og lek tilhørende de ulike trinnene og deres inngangsparti, henholdsvis 5.-7. trinn, 1.-2. trinn og 3.-4. trinn.  Utover dette er det også en del fellesarealer for hele skolen.

Universell utforming.

Føringene fra ny lov plan- og bygningslov (§ 1-1) vedrørende prinsippet om universell utforming og bestemmelser i Byggteknisk forskrift (TEK 10) er lagt til grunn og ivaretatt i planforslaget.

Støy.

Det er ingen nye veiløsninger i planområdet som generer støy.   

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vedlagte ROS-analyse viser at det totalt sett innenfor planområdet er registrert liten fare for uønskede hendelser. Det er likevel noen punkter som må følges opp i det videre arbeidet.

 • Ras og skredfare. Det skal gjennomføres en geoteknisk vurdering i forbindelse med tiltak. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene punkt 7.1.
 • Trafikk. Støyvurderinger skal legges til grunn ved utarbeidelse av utomhusarealene slik at utearealer under grenseverdiene sikres. Forholdet er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 6.5.
 • Ulykker. Det må tas tilstrekkelig trafikksikkerhetshensyn i anleggsfaser, pga.at anleggsarbeidet gjennomføres nært barneskole, barnehage og idretts- og boligområder.


Kulturminner.

Det er ingen kjente kulturminner innenfor eller nært planområdet. Det har heller ikke kommet merknader om behov for nærmere undersøkelser 

Biologisk mangfold.

Det er i planarbeidet gjort en vurdering i hht. Naturmangfoldloven av hvorvidt foreslåtte utbygging berører og evt. vil få konsekvenser for naturmangfold. Dette konkluderer med at det ikke kan påvises negative effekter av tiltaket på naturmangfold.

Jordvern.

I sørdelen av planområdet er det i dag et større areal som brukes som fulldyrket jord. Hele dette arealet er det kommunen som eier, men det er bare delvis er avsatt til offentlig formål i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Ca. 6 daa av dette arealet er i kommunedelplanen regulert til LNF-område. Som nevnt tidligere er kvaliteten og nøyaktigheten på den gamle kommunedelplanen av dårlig kvalitet. Intensjonen til kommunens erverv og kommunedelplanen har nok vært at hele det kommunale arealet skal kunne benyttes til offentlig virksomhet. Planforslaget foreslår nå å omdisponere hele den kommunale eiendommen til offentlig tjenesteyting. Med tanke på jordbruksverdier er kvaliteten på denne dyrkamarka av mindre god og god jordkvalitet. Begrunnelsen for omdisponeringen er at arealet har høy samfunnsmessig verdi som barnehage og skoleområde.

Klikk for større foto

Planprosess.

Medvirkning.

Formelt oppstartsmøte med Levanger kommune ble avholdt 28.04.2014. Brukergrupper representert ved skole og barnehage, samt respektive enheter i kommunen ble involvert tidlig i planprosessen. Behov og utfordringer fra dette møtet og senere arbeidsmøtene er lagt til grunn i analyser og videre planarbeid i planprosessen.

Alle naboer og gjenboere er varslet og orientert om innholdet i forslaget ved brev. I brevet ble det oppfordret til komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Den 26.5.2014 ble det avholdt åpen møte ved Frol oppvekstsenter.

Innspillene som har kommet til planoppstarten er oppsummert og kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Planforslaget sikrer at områdene rundt Frol oppvekstsenter kan utvikles videre i årene som kommer. Det gis muligheter for utvikling både av skole- og barnehagevirksomheten fremover i tid. I arbeidet med planforslaget er det lagt ned mye analysearbeid i å finne gode løsninger både når det gjelder trafikale utfordringer, og å skape best mulige leke- og uteoppholdsarealer. Behov og utfordringer fra brukergruppene er lagt til grunn i analyse- og planarbeidet, noe som er veldig positivt.

Selve plankartet og bestemmelsene er lite detaljert, noe som gir stor grad av fleksibilitet i forhold til endelige valg av løsninger. Det er imidlertid i bestemmelsenes §3.1 og 3.2 satt store krav til utomhusplan og prinsippene i den detaljerte illustrasjonsplanen skal være retningsgivende. 

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at alle berørte får uttale seg til planforslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.01.2015 13:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051