Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.01.15 - sak 1/15 - Kommunedelplan kultur (2015-2022)

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2014/7984
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 21.01.15 2/15
Kommunestyret 28.01.15 1/15

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 21.01.2015

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV og AP:

Ambisjoner knyttet til utvikling av et kulturkvartal må innarbeides i kommunedelplan kultur 2015-22 (innen 2016).

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Toldnes tilleggsforslag tiltrådt med 6 mot 5 stemmer.

INNSTILLING:

Kommunedelplan kultur vedtas.

Ambisjoner knyttet til utvikling av et kulturkvartal må innarbeides i kommunedelplan kultur 2015-22 (innen 2016). 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunedelplan kultur vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunedelplan for kultur ble lagt ut på høring av driftskomiteen i møte 12.11.2014. Planen har vært på høring i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser i §11.4. Planen er bearbeidet og justert i henhold til tilbakemeldinger fra innbyggere og legges fram til ny behandling med høringsuttalelser og vurdering av endringsforslag i vedlagte dokument.

Vedlegg:

 1. Kommunedelplan kultur (2015 - 22) – Notat om oppfølging av høringsuttalelser PDF
    
 2. Kommunedelplan kultur (2015- 22) Levanger – Revidert plandokument etter høringsrunden PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Uttalelser:

 1. Levanger kunstforening
 2. Ytterøyutvalget
 3. Levanger Museum
 4. Helse Nord-Trøndelag
 5. Bymuseet i Levanger og Stiftelsen Ytterøy Bygdetun
 6. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger kommune
 7. Enhet barn- og familietjenesten v/Marit Aksnes
 8. Idrettsrådet i Levanger kommune
 9. Nord-Trøndelag fylkeskommune
 10. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 11. Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (med en støtteerklæring til denne fra Studentorganisasjonen ved HiNT.)
 12. Levanger Arbeiderparti
 13. Eldres råd, Levanger kommune
 14. Rinnleirets venner


Saksopplysninger:

Planen omhandler utvikling av lokalsamfunnet og kommunens drift, og har vært under arbeid store deler av dette året. Planen tar opp i seg statlige, regionale og lokale føringer. Disse presenteres bakerst i planen. Planen er bygd opp med en innledning om formålet med kommunedelplan kultur. Kulturens rolle og betydning vies et eget kapittel, før målbildet for 2030 med hovedmål og strategier presenteres. Deretter presenteres sentrale utfordringer som er vurdert enten som trusler eller muligheter. Siste del av planen inneholder en handlingsplan med driftstiltak. Det er også vist hvilke temaplaner det er behov for å revidere eller utvikle med utgangspunkt i kommunedelplanen, samt en oversikt over nødvendige utredninger. Planen er kunnskapsbasert, og bakerst i dokumentet oppgis kilder som er brukt i arbeidet med planen.  

Planen er endret i forhold til høringsutkastet i tråd med vedlagte notat. Det kom inn 14 høringsuttalelser. Notatet tar for seg elementer i høringsuttalelsene som har påvirket utkastet til plan og det gis en beskrivelse av hvordan endringsforslagene er vurdert og ivaretatt i vedlagte plandokument. I tillegg omtaler notatet forslag til endringer som rådmannen mener hører hjemme i temaplaner, og beskriver vurderinger av disse forslagene. Endringer i selve plandokumentet gjort etter høringsrunden er markert med rød skrift i vedlagte utkast til plan. Andre innspill i høringsuttalelsene som ikke har påvirket plandokumentet er også kommentert.

Vurdering:

Denne kommunedelplanen er en forbedret og forenklet versjon av Strategisk kulturplan 2005-2010. Den fanger opp nye utviklingstrekk og nye nasjonale og regionale føringer innen kulturfeltet. Flere temaplaner og utredninger vil bli igangsatt som følge av denne nye planen. Dette arbeidet skal foregå i linjeorganisasjonen som en kontinuerlig prosess.

Planens handlingsdel vil være retningsgivende for det framtidige arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det betyr at planlagte tiltak vurderes i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan i forhold til de rammer som til en hver legges til grunn. Rådmannen har en ambisjon om å revidere handlingsdelen i kommunedelplanen årlig.

Etter rådmannens vurdering angir denne planen en retning som gjør at vi har et godt grunnlag for en tjenesteutvikling som vil være kommunen til nytte både når det gjelder kapasitet, kvalitet og kompetanse. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.09.2015 09:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051