Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.01.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 28.01.15
Tid: kl. 17:00 - 19:30

Sakliste (rev. 23.01.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/15 Kommunedelplan kultur (2015-2022) utredning vedtak video
PS 2/15 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18 23 og 25 utredning vedtak video
PS 3/15 Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. - 1719/232/142 utredning vedtak video
PS 4/15 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter  utredning vedtak video
FO 1/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ungdomshus i Levanger tekst behandl. video
FO 2/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - Levanger kommune som miljøfyrtårn tekst behandl. video
FO 3/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Dagsverket (utlagt 23.01.15) tekst behandl. video
FO 4/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Byggeklare tomter i Kjønstadmarka 2 (utlagt 23.01.15) tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33+2 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem - forfall
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  Edvard Øfsti
Nina Elisabeth Berget ap  vara  Anne Grethe Hojem 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen enhetsleder dokumentsenteret  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  


Orienteringer:

 

Forespørsel:
Forespørsler (jfr. k-styrets reglement pkt. 9 og pkt. 19)

Jostein Trøite, SV fremmet forespørsel i møtet:  -  video
Ang. praktisering av evt. nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
Ordføreren besvarte forespørselen.

Permisjon
Per Anker Johansen, DNA fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 3/15.
Hans-Fredrik Donjem fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 4/15.


        Til toppen av siden

 

 

PS 1/15 Kommunedelplan kultur (2015-2022)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved avstemming ble det bedt om at avstemmingen ble delt i to.
Administrasjonens opprinnelige innstilling til Driftskomiteen enstemmig vedtatt.
Tilleggs punkt vedtatt av Driftskomiteen – vedtatt med 19 mot 16 stemmer. 

VEDTAK:

Kommunedelplan kultur vedtas.

Ambisjoner knyttet til utvikling av et kulturkvartal må innarbeides i kommunedelplan kultur 2015-20 (innen 2016).
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/15 Detaljregulering Røstad studentby - 1719/274/18  23 og 25

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Forslag i møte:

Hans-Fredrik Donjem, DNA fremmet følgende tilleggs forslag:

Det vises til e-post fra Stiklestad Eiendom AS av 26.01.2015 vedrørende omsetning av leilighetene. Dette vil være en privatrettslig avtale mellom selger og kjøper.

Kommunestyret stiller seg positiv til en slik klausulering av omsetningen av leilighetene slik det fremkommer i e-posten.

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til vedtak i PUK 11.06.2014:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11 avvises forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2015.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom PUKs innstilling og forslag til vedtak fra Jostein Trøite:
Innstillingen vedtatt med 30 mot 5 stemmer som ble avgitt for repr. Trøites forslag

Repr. Donjems tilleggsforslag vedtatt med 26 mot 9 stemmer

VEDTAK:

  1. Forslag til detaljregulering for Røstad studentby, datert 18.05.2014, inkludert senere revisjon 25.08.2014, vedtas.
  2. Tillegg punkt til reguleringsbestemmelsenes § 1-6:
    i. «Ved søknad om rammetillatelse eller et trinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra grunnundersøkelser i planområdet, som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet i henhold til plan og bygningsloven § 28-1 og TEK 10 kapittel 7.» 


Det vises til e-post fra Stiklestad Eiendom AS av 26.01.2015 vedrørende omsetning av leilighetene. Dette vil være en privatrettslig avtale mellom selger og kjøper.

Kommunestyret stiller seg positiv til en slik klausulering av omsetningen av leilighetene slik det fremkommer i e-posten.
        Til toppen av siden

 

 

PS 3/15 Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. - 1719/232/142

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Tinbuen friområde m.m., sist rev. 09.01.15, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
        Til toppen av siden

 

 

PS 4/15 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

  • I Skolevegen der vegen innsnevres, økes regulert vegbredde fra 3,5 til 4 meter.


Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • I reguleringsbestemmelsenes § 4.1, Offentlig tjenesteyting, tilføyes følgende setning: «Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.»
  • Reguleringsbestemmelsenes § 7.1, geotekniske forhold, endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal det vedlegges rapport fra skredfarevurdering inkludert evt. nødvendige grunnundersøkelser som tilfredsstiller kravene til dokumentasjon av sikkerhet i henhold til Plan- og bygningslovens § 28-1 og TEK10s kap.7».


Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 1/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Ungdomshus i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Behandling

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:
Hvordan er situasjonen/ planen for å få på plass ett etterlengtet varig ungdomshus i Levanger sentrum?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 2/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - Levanger kommune som miljøfyrtårn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Behandling

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når kommer oversendelsesforslaget om miljøfyrtårnsertifisering av kommunale enheter opp til behandling? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 3/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV)  - Dagsverket

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

1) Når kommer det nye Dagsverket i gang?

2) Hvor mye vil det (eksakt) koste for kommunen?

3) Hvilken rolle er konsulentene som er knyttet til Dagsverket tiltenkt?

Ordføreren besvarte spørsmålene.

        Til toppen av siden

 

 

FO 4/15 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) - Boligtomter i Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 28.01.2015 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når er boligtomtene i Kjønstadmarka 2 klare for salg?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 11:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051