Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 27.05.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 27.05.15
Tid: kl. 17:00 - 19:50

Sakliste (rev. 22.05.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 29/15 Trønderhallen - Årsregnskap 2014 utredning vedtak video
PS 30/15 Årsregnskap og årsberetning 2014 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 31/15 Midlertidig barnehage - Åsen og Ytterøy. Prosjektbudsjetter og finansiering utredning vedtak video
PS 32/15 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 utredning vedtak video
PS 33/15 Helsehus Staup – funksjon (oppgaver), prosjektbudsjett og igangsetting utredning vedtak video
PS 34/15 Budsjettjustering - Gang-/sykkelveger Levanger utredning vedtak video
PS 35/15 Detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka - Ronglan utredning vedtak video
FO 12/15 Interpellasjon fra Svein Erik Veie (AP) - Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 13/15 Spørsmål fra Jann Karlsen (KRF) - kostnader skolefritidsordning og satser for støttekontakter tekst behandl. video
FO 14/15 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - eldreomsorgen i Levanger tekst behandl. video
FO 15/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - handlingsplan innen rus tekst behandl. video
FO 16/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - fremtidig organisering av næringsarbeidet - (utlagt 22.05.15) tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem - forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem - forfall
Fatima Hot ap medlem - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap vara  x Fatima Hot 
Nina Elisabeth Berget ap vara  x Ina Helen Kollerud
Hallvard Svendgård ap vara  x Arild Børseth
Kari Johanne Kjerkol ap vara  x Ingvill Berg Fordal
Kim Heggelund h vara  x Vebjørn Haugom
Knut Sigurd Hjelmstad h vara  x Ketil Hveding
Janne Kathrine Jørstad frp vara x Hans Aalberg
Asgeir Persøy frp vara x Geir Tore Persøy

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konst. enhetsleder Dokumentsenteret  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Marit Aursjø forvaltningsrevisor, KomRev  

 

Kulturinnslag fra kl. 16.50:


Før møtet ble satt:

 • Åpning av «MOT-rommet» (1119) - video


Orienteringer:


Forespørsel
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forespørsel, vedrørende Syriske flyktninger: - video

Inkluderingsminister Solveig Horne har sendt ut et brev til alle landets 428 kommuner hvor hun ber om tilbakemelding på hvor mange ekstra flyktninger de er villige til å ta imot.
Svarfristen er i dag.
Hva har Levanger kommune svart og hva er begrunnelsen?

Ordføreren besvarte forespørselen.

Permisjoner:
Repr. Audun Brenne (H), fikk permisjon og forlot møte under behandling av sak 30/15.
Repr. Per Anker Johansen (DNA), fikk permisjon og forlot møte før behandling av spørsmål FO 13/15.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/15 Trønderhallen-Årsregnskap 2014

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Trønderhallen Levanger KF s årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 358.992,64
 2. Resultatet anvendes slik:
  - Inndekning av uinndekket merforbruk 2011 kr. 113.736,88 
  -  Avsetning til disposisjonsfond                     kr. 245.255,76
          Til toppen av siden

 

 

PS 30/15 Årsregnskap og årsberetning 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt, (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
I forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2016 /økonomiplan 2016 – 2019 skal manglende bevilgninger til drift / vedlikehold av kommuneveiene hentes inn.  Tiltaket innarbeides i omtalte budsjett / plan innen utgangen av omtalte fireårsperiode.

Avstemning:

Repr. Buchholdts tilleggsforslag avvist med 29 mot 5 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2014 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.261.040,65.
 2. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 avsettes til disposisjonsfond.
 4. Udekkede investeringer i 2014, kr. 18.178.340,03, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
          Til toppen av siden

 

 

PS 31/15 Midlertidig barnehage - Åsen og Ytterøy. Prosjektbudsjetter og finansiering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune inngår avtale med Ramirent om kjøp av 37 brukte moduler fordelt på 2 bygg.
 2. Midlertidig barnehage i Åsen etableres innenfor en kostnadsramme på 9,4 mill. kr. Prosjektet finansieres over 2015-budsjettet.
 3. Levanger kommune erverver framtidige arealer til næring, gang- og sykkelveg og offentlig areal til en total kostnad på 4,0 mill. kr. Kjøpet finansieres over 2015-budsjettet.
 4. Midlertidig barnehage på Ytterøy etableres innenfor en kostnadsramme på 7,65 mill. kr. Investeringsrammen 2015 for barnehage på Ytterøy økes med 4,65 mill. kr.
 5. Nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet foretas ved behandling av tertialrapporten.
          Til toppen av siden

 

 

PS 32/15 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2014

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Utsendt via e-post i møte:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger 2014 tas til etterretning og legges til grunn i revidering av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for barnehage og skole.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/15 Helsehus Staup - Funksjon(Oppgaver), Prosjektbudsjett og igangsetting

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Planene for helsehus på Staup godkjennes med en kostnadsramme på 227 mill., inklusive mva. og statlige tilskudd.
 2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 1. tertial.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 34/15 Budsjettjustering - Gang-/sykkelveger Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Følgende tiltak iverksettes og sluttføres i 2015
  1. Sundbrua – Røstad (Sjøgata – Holmgangen  -  Kjærlighetsstien/Røstadlandet)
  - Etappe 1: Sjøgata – Sjøparken/tidl. posthuset
  2. Sundbrua – Røstad (Sjøgata – Holmgangen  -  Kjærlighetsstien/Røstadlandet)
  - Etappe 2: Tidl. posthuset – Holmgangen g/s-bru – Levanger U-skole
  3. Elvebredden - Røstad
 2. Gml. Kongevei + del av Ringveien + del av Skolevegen utsettes til 2016
 3. 4,5 mill. kr av avsatte midler i økonomiplanen 2016 – 2018 overføres til 2015, slik at samlet budsjett 2015 blir 19,5 mill.kr
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/15 Detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka - Ronglan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Plankartet justeres i henhold til vedlegg 5.
   
 2. Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene:
  a. § 10.1 endres til: «Melhus vannkulvert kan utvides inntil 3 meter på østre side og inntil 2 meter på vestre side».
   
  b. følgende formulering tas inn i § 3.3: «En kartlegging av fremmede arter i planområdet må gjøres før arbeid med masseflytting og deponering starter».
   
  c. § 3.6 endres til: «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Rundskriv T- 1442) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Støyskjermingstiltak bør tilfredsstille grenseverdi 55 dB (LDEN) på uteplass og 35 dB (Leq24h) inne i oppholdsrom. Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk stå i rimelig forhold til den støydempende effekten (ambisjonsnivåmetoden). Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold (jf. T-1442/2012) skal dette dokumenteres.»
   
  d. Følgende formuleringer tas inn i § 3.6: «Eventuelle støyreduserende tiltak skal stå ferdig senest samtidig med ferdigstillelse av veganlegget. Det skal gjennomføres en dialog med Fylkesmannen før det tas stilling til det endelige omfanget av lokale støytiltak»
    
  e. Følgende eneboliger og fritidsboliger berøres av gul sone i støysonekart- vegtrafikk, og listes opp i § 3.6 i tillegg til de som allerede står der:
  Gnr./bnr.      Adresse
  180/1             Gamle E6 95
  180/9             Gamle E6 125
  180/12           Gamle E6 167
  175/8             Gamle E6 169
  175/7             Gamle E6 171
  175/11           Gamle E6 177
  175/9             Risbergvegen 2
  170/1             Gamle E6 315
  80/1               Gamle E6 481
  80/1               Gamle E6 577
  82/19             Gamle E6 579 
   
 3. Forslag til detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka – Ronglan, med overnevnte endringer, vedtas deretter i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.


Det bes om at det på nytt vurderes om det er nødvendig å flytte gamle E6 så mye som 14 meter i Nonstadlia, da E6 flyttes bare 5 meter.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 12/15 Interpellasjon fra Svein Erik Veie (AP) - Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Behandling

Svein Erik Veie Veie (DNA)) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Høyre og Frp går inn for store endringer i arbeidsmiljøloven, som i all hovedsak videreføres etter forliket med KrF og Venstre. De åpner for mer overtid, lengre arbeidsdager, mer søndagsarbeid og økt bruk av midlertidige ansettelser. De fjerner muligheten for kollektiv søksmålsrett, et viktig grep mot sosial dumping. De svekker dermed arbeidsmiljøloven som vernelov for arbeidstakerne og gir arbeidsgiverne mer makt.

Dagens arbeidsmiljølov er meget fleksibel og arbeidslivets parter kan avtale vidtgående unntak fra blant annet arbeidstidsreglene. Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens lov for å ha klare rammer for et ryddig arbeidsliv, med et godt vern av arbeidstakerne. Endringene vil gi folk mindre forutsigbarhet, mindre fritid og mer arbeidspress. Det er utvikling Arbeiderpartiet sier nei til.

Levanger Arbeiderparti mener at kommunestyret som øverste arbeidsgiver i Levanger kommune bør forsvare dagens arbeidsmiljølov § 14-9 og arbeide for færre – ikke flere – midlertidige stillinger.

Vi foreslår at Levanger kommunestyre fatter følgende prinsippvedtak: «Levanger kommune har faste ansettelser som hovedregel. Levanger kommune vil som arbeidsgiver følge nåværende praksis, selv om loven åpner for en utvidet adgang til midlertidige ansettelser»

Repr. Veies forslag vedtatt med 25 mot 9 stemmer.
        Til toppen av siden

  

FO 13/15 Spørsmål fra Jann Karlsen (KRF) - kostnader skolefritidsordning og satser for støttekontakter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Behandling:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Under budsjettbehandlingen i desember 2014 la jeg fram på vegne av KRF, AP og SP fram følgende verbalforslag:

 1. Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i 5. -7. klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet.
 2. Rådmannen bes om å utrede differensierte satser for støttekontakter / private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester.

Det er flere foreldre til barn med spesielle behov som etterspør hva som videre skjer med disse sakene.

Rådmannen foreslo ved budsjettbehandlingen at ordningen med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid for barn med spesielle behov skulle avvikles etter 4. klasse. For barn med spesielle behov er ikke 4. klasse en grense i forhold til eget funksjonsnivå og muligheten for å kunne passe seg selv. Det krever derfor at foreldrene her må endre sine arbeidsforhold eller finne andre ordninger for å kunne ivareta sine barn. Dette blir for mange en økonomisk belastning opp på det mere. Vi bør derfor viderefør denne ordningen slik den har vært og ikke gjøre dette til en salderingspost på budsjettet. 

Hverdagen for familiene til barn med spesielle behov er svært utfordrende.  Mange av disse barna trenger spesialiserte pleie- og tilsynsfunksjoner. Dette er oppgaver som må ivaretas av voksne ansvarsfulle og pålitelige personer, som også kan gi foreldrene til disse barna en betryggende avlastning.  Det er ikke lett å skaffe dette med de satsene som i dag tilbys.

Det er stor forskjell på å være med et barn på en fritidsaktivitet noen ganger i løpet av måneden eller å ha medisinsk og tungt pleieansvar for et barn.

En bør derfor se på muligheten for en innføring av differensierte satser ut fra de enkelte barns behov og den spesialisering/kompetanse som trengs for det enkelte barn.

I dag hersker det en uvisshet om hvilke økonomiske uttellinger dette får for kommunen. Jeg imøteser derfor en utredning av disse to sakene slik at det kan tas en beslutning i forhold til kostnadsbildet og den hjelp dette kan bli for de berørte foreldre.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 14/15 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - eldreomsorgen i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:
Levanger FrP og vårt ungdomsparti Innherred FpU reagerte begge sterkt på de siste ukers oppslag i avisen når det gjelder underbemanning på Breidablikktunet. Det er viktig for oss å understreke at dette ikke er de ansattes feil, fordi de gjør en kjempejobb. Dette er kommunens ansvar.

Det er kommunens ansvar at det er nok folk på jobb til enhver tid, slik at de eldre får et verdig tilbud.

Regjeringen skal snart i gang med et treårig prøveprosjekt som settes i gang 1. mai 2016, med søknadsfrist 1. desember i år. Dette omhandler at kommunene som er med får statlig finansiert eldreomsorg. Her får staten instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling av tjenester. Kommunene må forholde seg til nasjonale kriterier og en statlig satt budsjettramme.

Siden Levanger kommune prioriterer andre ting fremfor å ha ansvarlig bemanning på sykehjemmene, kan det å søke på dette prøveprosjektet være den beste løsningen sett i våre øyne.

Vil ordføreren sørge for at Levanger søker om å få være med på dette prøveprosjektet?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 15/15 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) -  handlingsplan innen rus

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Behandling

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:
Lensmannens orientering i Formannskapsmøte 20.05.15 (Handlingsplan politiet 2015 v/lensmann/driftsenhetsleder Anne B. Ulvin), samt i Anette Tiller fra utviklingsstaben ISK sin presentasjon av Ungdataundersøkelsen 2015 i kommunestyretmøtet 24.04.15, uttrykkes det en tydelig bekymring over ungdommens rusbruk.

I kommunestyremøte ble det poengtert og argumentert for at et av de viktigste tiltakene for å redusere ungdommens rusbruk, var å bidra til og utsette ungdommens deby (førstegangsmøte) med rus/alkohol så lenge som mulig.

Flere kommuner har vært pådrivere for at arrangement med alkoholservering, skal ha 18 års grense. Samtidig som aldersgrensen heves på enkelte arrangement, blir motivasjonen for å lage gode rusfrie tilbud for ungdom større.

1) Vil Ordfører ta initiativ til at arrangement med alkoholservering i Levanger kommune får aldersgrense 18 år?

2) Når vil vi få den Ruspolitiske handlingsplanen til behandling i kommunestyret?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 16/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) fremtidig organisering av næringsarbeidet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 27.05.2015 - video

Behandling

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:
Rådmannens uttalelser om at næringssjefstillingen ikke blir lyst ut før til høsten muliggjør alternativer.
Rådmannen uttaler samtidig at han mener at kommunens nye kommunalsjef for samfunnsutvikling skal vurdere innhold og kompetansekrav i denne stillingen.

I andre kommuner, som for eksempel i våre nabokommuner Verdal og Stjørdal, er det Proneo som har ansvar for førstelinjetjenesten / etablererveiledning for næringslivet. Det er fullt mulig at Proneo kan overta denne førstelinjetjenesten i Levanger også, og at man finner andre hensiktsmessige løsninger for de øvrige delene av næringsporteføljen. Dette trenger ikke nødvendigvis å bety at de økonomiske overføringene til næringsarbeid blir redusert, men at en større del av porteføljen blir overført til et selskap som har spesialisert seg på denne typen tjenester opp mot næringslivet. 

Våre naboer i Verdal og Stjørdal har benyttet seg av en slik løsning i mange år, og arbeidet med å styrke Levangers posisjon som foretrukket lokaliseringssted for bedrifter må styrkes, i tillegg må vilkårene for de som allerede er etablert her bedres.

Proneo er allerede en betydelig aktør innen næringsarbeid i Trøndelag, og en stor aktør i Levanger, blant annet på Fiborgtangen og som leverandør av mange næringstjenester til Levanger kommune. Det er derfor på tide å ta skrittet fullt ut og overføre hele førstelinjetjenesten til et samarbeidende selskap.

Spørsmål til ordføreren

Vil ordføreren ta initiativ til at førstelinjetjenesten for næringslivet blir anbudsutsatt slik at Proneo får en mulighet til å overta?

Ordføreren besvarte spørsmålet

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051