Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.10.11 - sak 59/11 - Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2011/7939
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.10.11 74/11
Kommunestyret 26.10.11 59/11

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.10.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
  2. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det fremkommer i rådmannens vurderinger.
  3. Budsjettrammen for Barne- og Familietjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom redusert overføring til disposisjonsfond.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til økte kostnader til nye lokaler.
  5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet for kjøp av minibuss til Innvandrertjenesten. Justeringen foretas når resultatet av gjennomført anbudsrunde er kjent. 


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
 2. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det fremkommer i rådmannens vurderinger.
 3. Budsjettrammen for Barne- og Familietjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom redusert overføring til disposisjonsfond.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til økte kostnader til nye lokaler.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet for kjøp av minibuss til Innvandrertjenesten. Justeringen foretas når resultatet av gjennomført anbudsrunde er kjent.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement PDF

Vedlegg:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11

Vurdering:
Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 2. tertial, men følgende enheter varsler risiko for overskridelser ved utgangen av året:
Næringsarbeid inkl. Næringsbygget   ca. 1,0 mill kroner
BaFa        ca. 2,0 mill kroner
Staupshaugen verksted     ca. 0,1 mill kroner 
Distrikt Nesset- Frol     ca. 0,5 mill. kroner 
Distrikt Sør       ca. 1,0 – 1,3 mill. kroner
Kultur        ca. 0,3 mill. kroner 

Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet/økte plasseringskostnader. Bakgrunnen for å justere budsjettet er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte budsjettrammer.

Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med knapt 3,0 millioner kroner til drift av nye lokaler. Dette er midler som er planlagt brukt til skolesvømming i Trønderhallen og til økte kostnader til lokaler ved Nesset ungdomsskole. Rådmannen ber nå om fullmakt til å fordele disse midlene på de aktuelle ansvarsområdene.

Innvandrertjenesten har et stort behov for å anskaffe en ny minibuss. Dette har enheten satt av midler til i årets budsjett, men ettersom beløpet vil passere grensen for hva som skal belastes investeringsbudsjettet er det behov for en budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta den nødvendige justeringen når anbudsrunden er gjennomført og endelig kostnad ved anskaffelsen er kjent.

Ved behandlingen av regnskapet for 2011 ble det satt av 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til enhetsfond. Ut fra de vedtatte retningslinjene har rådmannen beregnet følgende fordeling av enhetsfondet:
Enhet 
Rådmannen m/stab 9 000
Innvandrertjenesten 510 000
Nesheim skole 228 000
Skogn barne og u.skole 62 000
Åsen oppv.senter 10 000
Ytterøy oppv.senter 4 000
Nesset u.skole 193 000
Distrikt sentrum/Ytterøy 367 000
Distrikt sør 27 000
Drift - anlegg 25 000
ISK-enheter 565 000
SUM 2 000 000

Overføringene til ISK-enhetene vil kun bli gjennomført om Verdal kommune foretar tilsvarende overføring. Disse midlene er ikke disponible for enhetene før neste budsjettår ettersom dette er poster som kan bli strøket om kommunen som helhet går med regnskapsmessig underskudd i 2011.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.10.2011 20:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051