Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.10.11

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 26.10.11, kl. 17:00-19:05

Sakliste som PDF - word - opentxt  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 56/11 Referatsaker utredning vedtak video
PS 57/11 Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2011 - 2015 utredning vedtak video
PS 58/11 Boligsosial handlingsplan 2011-2025 utredning vedtak video
PS 59/11 Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 60/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav utredning vedtak video
PS 61/11 Levanger Boligforvaltning KF - Investeringsbudsjett revidering 2011 utredning vedtak video
PS 62/11 1719/314/375 m.fl. - Planprogram for detaljregulering og konsekvensutredning Levanger sør utredning vedtak video
FO 12/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus" spørsmål behandling video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 31 + 4 av 35.  

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem - forfall
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken dna varamedlem 5 x Fanny Gausen
Kim Heggelund h varamedlem 3 x Vebjørn Haugom
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Hans Aalberg
Børge Lund krf varamedlem 1 x Britt Tønne Haugan


 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

      

 

Orienteringer:

 

Vebjørn Haugom (H) tiltrådte møtet etter behandling av sak 59/11. Kim Heggelund (H) fratrådte da møtet.

Spørsmål og interpellasjoner: - video
FO 12/11 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - "Redusert byggesaksgebyr for bygging av passivhus"
Vil ordføreren gi redusert byggesaksgebyr, eventuelt ingen gebyrer for bygging av passivhus i Levanger?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Buchholdt fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det gis redusert byggesaksgebyr, eventuelt ingen gebyrer for bygging av passivhus i Levanger?

VEDTAK:
Buchholdts oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering.
      Til toppen av siden


 

 

PS 56/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 57/11 Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2011 - 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Utdelt i møtet:
Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015.

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av valgnemnda følgende forslag til vedtak:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:

Administrasjonsutvalget
har i dag 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets faste medlemmer (9) + ansattes representanter (4) 
(Velges senere etter en diskusjon om størrelse / sammensetning av utvalget)

Arbeidsmiljøutvalget 
Robert Svarva, personlig varamedlem Hans Heieraas
Hanne IhlerToldnes, personlig varamedlem Hans Aalberg
(Representant fra fagforeninger kommer i tillegg)

Barn og unges representant
Stadfesting på valg av Kenneth Arntzen

Beredskapsråd
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege1
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd
Velges senere.

Falstadsenteret  Robert Svarva (medlem) -
Hans Heieraas (varamedlem)

Hege Eggen Børve (medlem) -
Olav Norberg (varamedlem)

Fjellstyre – skogn
Lars P Holan (leder) – personlig vara Kjell Bullen
Per Olav Gilstad (nestleder) – personlig vara?
Bjarne Berre –  personlig vara Heidi Iren G Skånes
Ingrid Leverås – personlig vara Trond Dahlen
Anna Marie Nydal – personlig vara?

Forliksrådet
Velges senere.
(Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober 2012 og gjelde fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017)

Havnerådet   
Robert Svarva – personlig vara Anne G Hojem
Hanne Ihler Toldnes – personlig vara Hilde H Hynne

Heimevernsnemnd  
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
Hans Fredrik Donjem
Heidi Flaten

Varamedlemmer:
1. Gudny Ronglan
2. Arne Solem
3. Ragnhild Skjerve

Innherred renovasjon representantskap   
Robert Svarva - personlig vara Hans Heieraas
Jann Karlsen -  personlig vara Per Einar Weiseth
Sølvi Sæther - personlig vara Andreas Hjelmstad

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet

Varamedlemmer
        1 Gerd T Hegdahl
        2 Arild Børset
        3. Vigdis Skårdal
        4. Odd Einar Langø

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Velges senere

Kommuneskogene, styret for
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Brit Deviktangen
Gunnar Myhr

Varamedlemmer
1. Ingvild Berg Fordahl
2. Annikken Kjær Haraldsen
3. Hans Aalberg

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS (sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva – varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal – varamedlem Hanne Ihler Toldnes

Legatstyrene, representanter
Fatima Hot
Britt Tønne Haugan
Torny Trøite

Varamedlemmer:
1. Kim Hegglund
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger boligforvaltning kf - styret  
Velges senere. Nåværende styre fortsetter inntil det er tatt stilling til framtidig organisering av boligforvaltningen.

Levanger vel - medlem i styret 
Hilde K Vinne, medlem
Varamedlem: Andreas Hjelmstad

Ole sandsørs fond
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Ole sandsørs legat
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
Robert Svarva

Overformynderiet
Arne Solem 1. overformynder
Jann Langåssve 2. overformynder

Varamedlemmer:
1.  Hilde Haugan Hynne
2. Kai Lennert Johansen

Overskattetakstnemnd
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Protokollnemnd
Svein Erik Veie
Annikken Kjær Haraldsen
 
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
Britt Tønne Haugan

Reinsjø statsalmenning fjellstyre
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Nina Bakken Bye
3. Aina Bye
4. Per Anker Johansen

Senter mot incest nord-trøndelag
Medlem: Astrid Juberg Vodal

Varamedlemmer:
Steinar Mikalsen
Solgunn Øien

Skattetakstnemnda
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Skatteutvalg
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ingvild Berg Fordal
Odd-Einar Langø

Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen

Valgstyret
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder -
Varaordfører, nestleder

Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda
Torbjørn Sirum leder
Eva Brøndbo - nestleder
Bård Olav Leangen
Tore Olav Hoem
Tove Løvås

Varamedlemmer:
1. Øystein Skei
2. Vegard Austmo
3. Liv R Eriksen
4. Olav Støre
5. Nils Vestrum

----------------
Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:
Fjellstyre – Skogn: Personlig varamedlem for Per Olav Gilstad: Audun Brenne

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Fjellstyre – Skogn: Personlig varamedlem for Anna Marie Nydal: Velges senere

Avstemning:
Valgnemndas forslag til vedtak, med endringer/tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2011-2015:

Administrasjonsutvalget
har i dag 13 faste medlemmer, og består av Formannskapets faste medlemmer (9) + ansattes representanter (4) 
(Velges senere etter en diskusjon om størrelse / sammensetning av utvalget)

Arbeidsmiljøutvalget 
Robert Svarva, personlig varamedlem Hans Heieraas
Hanne IhlerToldnes, personlig varamedlem Hans Aalberg
(Representant fra fagforeninger kommer i tillegg)

Barn og unges representant
Stadfesting på valg av Kenneth Arntzen

Beredskapsråd
ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege1
repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

Eldres råd
Velges senere.

Falstadsenteret  Robert Svarva (medlem) -
Hans Heieraas (varamedlem)

Hege Eggen Børve (medlem) -
Olav Norberg (varamedlem)

Fjellstyre – skogn
Lars P Holan (leder) – personlig vara Kjell Bullen
Per Olav Gilstad (nestleder) – personlig vara Audun Brenne 
Bjarne Berre –  personlig vara Heidi Iren G Skånes
Ingrid Leverås – personlig vara Trond Dahlen
Anna Marie Nydal – personlig vara?

Forliksrådet
Velges senere.
(Valg av forliksrådsmedlemmer skal skje innen 15. oktober 2012 og gjelde fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017)

Havnerådet   
Robert Svarva – personlig vara Anne G Hojem
Hanne Ihler Toldnes – personlig vara Hilde H Hynne

Heimevernsnemnd  
Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

Varamedlemmer:
1. Lars Waade
2. Kristin Aas

Innherred interkommunale legevakt - rep.skap
Hans Fredrik Donjem
Heidi Flaten

Varamedlemmer:
1. Gudny Ronglan
2. Arne Solem
3. Ragnhild Skjerve

Innherred renovasjon representantskap   
Robert Svarva - personlig vara Hans Heieraas
Jann Karlsen -  personlig vara Per Einar Weiseth
Sølvi Sæther - personlig vara Andreas Hjelmstad

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet

Varamedlemmer
        1 Gerd T Hegdahl
        2 Arild Børset
        3. Vigdis Skårdal
        4. Odd Einar Langø

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
Velges senere

Kommuneskogene, styret for
Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Brit Deviktangen
Gunnar Myhr

Varamedlemmer
1. Ingvild Berg Fordahl
2. Annikken Kjær Haraldsen
3. Hans Aalberg

KomRev Trøndelag IKS  (fylkesenhet for kommunal revisjon)
Robert Svarva - varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal - varamedlem Hanne Ihler Toldnes

KomSek Trøndelag IKS (sekretariat for kontrollutvalg)
Robert Svarva – varamedlem Hans Heieraas
Kristian Sundal – varamedlem Hanne Ihler Toldnes

Legatstyrene, representanter
Fatima Hot
Britt Tønne Haugan
Torny Trøite

Varamedlemmer:
1. Kim Hegglund
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger boligforvaltning kf - styret  
Velges senere. Nåværende styre fortsetter inntil det er tatt stilling til framtidig organisering av boligforvaltningen.

Levanger vel - medlem i styret 
Hilde K Vinne, medlem
Varamedlem: Andreas Hjelmstad

Ole sandsørs fond
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Ole sandsørs legat
Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand
Helge Bakken
Olav Wandsvik

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere, representant  
Robert Svarva

Overformynderiet
Arne Solem 1. overformynder
Jann Langåssve 2. overformynder

Varamedlemmer:
1.  Hilde Haugan Hynne
2. Kai Lennert Johansen

Overskattetakstnemnd
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Protokollnemnd
Svein Erik Veie
Annikken Kjær Haraldsen
 
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
Britt Tønne Haugan

Reinsjø statsalmenning fjellstyre
Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

Varamedlemmer:
1. Svein Erik Musum
2. Nina Bakken Bye
3. Aina Bye
4. Per Anker Johansen

Senter mot incest nord-trøndelag
Medlem: Astrid Juberg Vodal

Varamedlemmer:
Steinar Mikalsen
Solgunn Øien

Skattetakstnemnda
Velges senere – nåværende nemnd fortsetter ut dette året.

Skatteutvalg
Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ingvild Berg Fordal
Odd-Einar Langø

Varamedlemmer:
1.        Gunnar Kjølen
2.        Astrid Saure
3.        Leif Ketil Lorentzen

Valgstyret
Formannskapets faste medlemmer
Ordfører, leder -
Varaordfører, nestleder

Varamedlemmer:
Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda
Torbjørn Sirum leder
Eva Brøndbo - nestleder
Bård Olav Leangen
Tore Olav Hoem
Tove Løvås

Varamedlemmer:
1. Øystein Skei
2. Vegard Austmo
3. Liv R Eriksen
4. Olav Støre
5. Nils Vestrum
      Til toppen av siden


 

 

PS 58/11 Boligsosial handlingsplan 2011-2025

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Forslag i møte:
Fatima Hot (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Boligsosial handlingsplan 2011-2025 tas til etterretning.
 2. Planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner.
 3. Rådmannen igangsetter et arbeid for å etablere en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling.


Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det bør/skal lages en konkret tiltaksplan på hvordan vi i Levanger kommune kan bidra til å anvende Husbankens økonomiske virkemidler:

 • Startlån
 • Bostøtte
 • Tilskuddsordninger


for å imøtekomme våre boligsosiale utfordringer

Avstemning:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Hot’s forslag til vedtak, ble Hot’s forslag vedtatt med 18 mot 17 stemmer.
Toldnes tilleggsforslag vedtatt med 18 mot 17 stemmer.

VEDTAK:

 1. Boligsosial handlingsplan 2011-2025 tas til etterretning.
 2. Planen søkes innarbeidet i framtidige budsjett og økonomiplaner.
 3. Rådmannen igangsetter et arbeid for å etablere en felles ressurs for saksbehandling, utredning og tildeling.


Det bør/skal lages en konkret tiltaksplan på hvordan vi i Levanger kommune kan bidra til å anvende Husbankens økonomiske virkemidler:

 • Startlån
 • Bostøtte
 • Tilskuddsordninger


for å imøtekomme våre boligsosiale utfordringer
      Til toppen av siden

 

 

PS 59/11 Økonomirapportering 2. tertial 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.11 til orientering.
 2. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det fremkommer i rådmannens vurderinger.
 3. Budsjettrammen for Barne- og Familietjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom redusert overføring til disposisjonsfond.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til økte kostnader til nye lokaler.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet for kjøp av minibuss til Innvandrertjenesten. Justeringen foretas når resultatet av gjennomført anbudsrunde er kjent. 
        Til toppen av siden


 

 

PS 60/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Habilitet:
Jann Karlsen (KRF) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet.
Karlsen ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil i behandling av denne sak. Karlsen tiltrådte da møtet.

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Festeavgiftene indeksreguleres.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Johansens tilleggsforslag vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

VEDTAK:
Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr. 1.500,- for 10 års feste.
Festeavgiftene indeksreguleres.
      Til toppen av siden

 

 

PS 61/11 Levanger Boligforvaltning KF - Investeringsbudsjett revidering 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styret i Levanger Boligforvaltning sin innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Revidering av investeringsbudsjett for 2011 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.
      Til toppen av siden

 

 

PS 62/11 1719/314/375 m.fl. - Planprogram for detaljregulering og konsekvensutredning Levanger sør

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.10.2011 - video

Forslag i møte:
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes inntil alternativ kinoplassering i sentrum er utredet. Kinoplassering er en kulturpolitisk sak og må behandles deretter. Kinoplassering er så langt ikke vurdert og behandlet med utgangspunkt i et kultur og sentrumsutviklingsperspektiv. Det må fremmes som egen sak i driftskomiteen, jfr. formannskapets vedtak i juni 2011.

Avstemning:
Toldnes sitt utsettelsesforslag avvist med 31 mot 4 stemmer.
Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Forslag til planprogram for detaljregulering av Levanger sør fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051