Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 49/12 - Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015

Berit Hakkebo - klikk for personkort 
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2012/4489 - /140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 13.09.12 27/12
Kommunestyret 26.09.12 49/12

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.09.2012 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar  kommunestyrene i Levanger og Verdal “Planstrategi datert 7. juni 2012” med følgende endringer:

Pkt. 2. Strategiske valg for samfunnsutviklingen:

Tillegg fremkommet i samkommunestyrets behandling av høringsvedtak i møte 14. juni utgår, fordi de nevnte forhold allerede er dekket i Kommuneplanens samfunnsdel.

Nytt punkt tas inn: “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft”.

Pkt. 3.2 Kommunalt planbehov:

Kommunedelplan areal: Plan for samferdsel (kommunale veger, parkering, gang og sykkeltrafikk mv) tas inn. Ørin Nord utgår.

Pkt. 3.3 Interkommunalt planbehov:

Formulering vedr. Færen reinbeitedistrikt endres til: Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt – helhetlig KU for alle berørte kommuner. ISK har hovedansvaret for planarbeidet.

Pkt. 3.4 Regionalt planbehov:

Enhetlig organisering av Trondheim havn/Indre-Trondheimsfjord havn utgår.

Pkt. 4 Kommunene Levanger og Verdal:

Pga feil erstattes figur 1 Organisering av Levanger kommune med nytt oppdatert organisasjonskart.

Pkt. 6 Målbilde for år 2030:

Flg. formulering tas inn i målbildet, etter setningen “Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse”: “Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring.”

Formuleringen “Et bredt kulturliv bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk, og noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi” endres til “Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.” 

Til toppen av siden  

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar  kommunestyrene i Levanger og Verdal “Planstrategi datert 7. juni 2012” med følgende endringer:

Pkt. 2. Strategiske valg for samfunnsutviklingen:
Tillegg fremkommet i samkommunestyrets behandling av høringsvedtak i møte 14. juni utgår, fordi de nevnte forhold allerede er dekket i Kommuneplanens samfunnsdel.
Nytt punkt tas inn: “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft”.

Pkt. 3.2 Kommunalt planbehov:
Kommunedelplan areal: Plan for samferdsel (kommunale veger, parkering, gang og sykkeltrafikk mv) tas inn. Ørin Nord utgår.

Pkt. 3.3 Interkommunalt planbehov:
Formulering vedr. Færen reinbeitedistrikt endres til: Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt – helhetlig KU for alle berørte kommuner. ISK har hovedansvaret for planarbeidet.

Pkt. 3.4 Regionalt planbehov:
Enhetlig organisering av Trondheim havn/Indre-Trondheimsfjord havn utgår.

Pkt. 4 Kommunene Levanger og Verdal:
Pga feil erstattes figur 1 Organisering av Levanger kommune med nytt oppdatert organisasjonskart.

Pkt. 6 Målbilde for år 2030:
Flg. formulering tas inn i målbildet, etter setningen “Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse”: “Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring.”
Formuleringen “Et bredt kulturliv bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk, og noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi” endres til “Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.”

Vedlegg:

 1. Stjørdal kommune har ingen kommentarer til planstrategi Levanger og Verdal PDF
 2. Uttalelse fra Fylkeskommunen - Høring på planstrategi 2012 - 2015 PDFInnspill til planstrategi PDF
 3. Planstrategi 2012-2015 - innspill PDF
 4. Høringsuttalelse - Planstrategi 2012 - 2015 PDF
 5. Fylkesmannens uttalelse til planstrategi 2012 til 2015 PDF
 6. Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015, 2. gangs behandling PDF 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Planstrategien er øverste nivå i kommunens plan- og styringssystem og utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) §§ 3-3 og 10-1. Styringssignaler i Planstrategien skal legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommuneplaner, kommuneplanens handlingsdeler for sektorene, temaplaner og økonomiplanen.

I pbl § 10-1 defineres kravet til prosessen med utarbeidelse og vedtak på kommunal planstrategi. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i skriv av 9/8-2012 gitt ytterligere klargjøring rundt kravet, som innebærer at det er tilstrekkelig at forslaget til vedtak i kommunestyret blir gjort offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling, samt at det innhentes synspunkter fra sektormyndighetene og nabokommunene.

Loven sier også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. I hht fylkesmannens skriv innebærer bruken av begrepet “bør” at dette er opp til kommunen selv å bestemme.

Ved utarbeidelse av førsteutgaven av planstrategien har det i prosessen vært mye fokus på å sikre at den blir et hensiktsmessig verktøy i planleggingen og styringen av kommunene, ved at den skal tilføre et nytt strategisk nivå til øvrige plandokumenter og gi en bedre helhet. Det har vært utfordrende å finne en god form og riktig innhold og nivå på plandokumentet.

Erfaring fra prosesser viser at det er viktig å ha et konkret utgangspunkt for kommunikasjon. Da et konkret utgangspunkt for Planstrategien ikke er til stede før den har fått sin endelige form i førsteutgaven, er det ikke lagt opp til bred medvirkning og allmenn debatt rundt planstrategien slik loven sier at kommunen kan, men ikke må.
I senere justeringer av planstrategien ser en for seg at den i sterkere grad kan brukes som et utgangspunkt for kommunikasjon mellom politisk nivå, innbyggere og andre interessenter.

I samkommunestyrets møte 14. juni ble det fattet høringsvedtak på planstrategi for kommunene Levanger og Verdal.  Høringsdokumentet har vært ute på høring i perioden 1. juli til 25. august 2012. For å ivareta kommunikasjonen med sektormyndigheter og nabokommuner er det også
gjennomført et møte med disse i juni 2012, hvor det ble informert om kommunenes forlag til planstrategi.

Det har kommet inn 6 høringsuttalelser:

 • Stjørdal Kommune har ingen kommentar til planen.
 • Nord-Trøndelag Fylkeskommune er fornøyd med planen, og har noen konkrete merknader som er omhandla nedenfor.
 • Verdal Senterparti har 3 konkrete innspill. De er omhandla i saken.
 • Næringssjefen i Levanger har konkrete innspill som er omhandla i saken.
 • PBOM har et konkret innspill som er omhandla i saken.
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gitt ei brei uttalelse og har noen konkrete innspill som er omhandla i saken.


Vurdering:
Plan- og styringssystemet består av dokumenter som til sammen danner en helhet. Av hensyn til håndterbarheten på de ulike dokumentene, anses det som viktig at de utfyller og ikke overlapper hverandre. Før gjennomgang av innspillene er det derfor, som følge av behovet for å sortere hva som skal stå i planstrategien og hva som skal stå i kommuneplanens samfunnsdel, ønskelig å kommentere tilleggene til strategiske valg for samfunnsutviklingen som kom i behandlingen av høringsvedtaket i samkommunestyremøte 14. juni 2012.

Tillegget “Utvidelse av ISK-samarbeidet vurderes” anses å være en naturlig følge av pkt. 4). Samtidig er tillegget allerede dekket i Kommuneplanens Samfunnsdel i kap. 4. Organisasjon. I pkt. 4.1 satsingsområde “Koordinering” under målet “Kommunale tjenester er koordinerte og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god”, inngår vegvalget “Videreutvikle kommunesamarbeidet”.

Tillegget “Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i samkommunen ved aktive innspill overfor veimyndighetene”, er også dekket i Kommuneplanens Samfunnsdel.
I pkt. 3.6 satsingsområde “Fysiske omgivelser”, under målet “Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig og samordnet satsing på stedsutvikling”, inngår vegvalget “Legge til rette for trafikksikkerhet og myke trafikanter”.

I Kommuneplanens Samfunnsdel i kap. 4 Organisasjon, pkt. 4.2 satsingsområde “Arbeidskraft” og målet “Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse”, inngår vegvalget “Utvikle en profesjonell og framtidsrettet strategi for å rekruttere og beholde arbeidskraft”. Etter administrasjonssjefens oppfatning dekkes tillegget “Utvikle en strategi for å øke antall lærlinger i samkommunen” av dette vegvalget.

Som følge av ovennevnte gjennomgang foreslås det at tilleggene utgår fra Planstrategien.

I høringsdokumentet til Planstrategi er Ørin Nord oppført i pkt. 3.2 Kommunalt planbehov
under Kommunedelplaner areal. Mottatte opplysninger viser at dette er feil, ettersom Ørin Nord inngår i reguleringsplan og videre planbehov her vil være detaljregulering. Administrasjonssjefen ber derfor om at Ørin Nord utgår fra pkt 3.2 Kommunalt planbehov.

Den videre gjennomgangen omhandler innspill som kan innebære endringer i planstrategien.

Pkt. 2 Strategiske valg for samfunnsutviklingen:
Verdal Senterparti foreslår å ta inn punktet “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft” som et strategisk valg. Formuleringen er hentet fra alternative strategiske valg i grønn boks.

Tidligere i saken har en frarådet å ta inn flg. tillegget “Utvidelse av ISK-samarbeidet vurderes” fra samkommunestyrets førstegangsbehandling av saken, med begrunnelse i at dette er dekket i strategisk valg pkt. 4).

Etter administrasjonssjefens skjønn representerer de to formuleringene ulike nivå fordi “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft” kan omhandle mer enn en utvidelse av ISK-samarbeidet. Formuleringen dekkes dermed ikke fullt ut av pkt. 4).

Verdal Senterparti foreslår også å ta inn punktet: “Bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum skal bidra til økt bosetting.” Også denne formuleringen er hentet fra alternative strategiske valg (grønn boks). Heller ikke dette punktet er direkte dekket av de fire strategiske valgene, og gjenfinnes kun delvis i målbildet.

Begge formuleringer kan være aktuelle å ta inn som strategiske valg for samfunnsutviklingen. Men de bør vurderes opp imot behovet for å være tydelig og kortfattet i de strategiske valgene. Slik sett er det også aktuelt å vurdere om en alternativ løsning kan være å ta den siste formuleringen inn i målbildet. Administrasjonssjefen foreslår at første punkt tas inn i strategiske valg for samfunnsutviklingen som nytt pkt. 5) og at andre punkt innarbeides i målbildet for 2030.
 
Næringssjefen foreslår omformulering av pkt. 4). Hun begrunner dette med at det er utviklet teknologi som gjør at gode løsninger allerede finnes.
Fordi strategisk valg i punkt 4) skal dekke mer enn teknologiske løsninger, jfr. forklaring i eget punkt i planstrategidokumentet, foreslår administrasjonssjefen å opprettholde opprinnelig
formulering.

Pkt. 4. Kommunene Levanger og Verdal
Næringssjefen foreslår å erstatte figuren Organisering av Levanger kommune med nytt oppdatert organisasjonskart. Pga at figuren inneholder feil i Kommunale AS og foretak (gule bokser i figuren), anser administrasjonssjefen det riktig å imøtekomme dette.

Pkt. 6. Målbilde for år 2030
Næringssjefen foreslår to endringer i målbildet. Den første er at “Kommuneorganisasjonene og næringslivet kjennetegnes av innovasjonskultur” endres til “Kommuneorganisasjonene og næringslivet kjennetegnes av nyskaping og innovasjon”, med fotnotehenvising: Nyskaping er å tenke nytt. Innovasjon er å gjøre noe med det.”

Etter administrasjonssjefens syn forutsetter det å utvikle eller å ha en innovasjonskultur både å tenke nytt og å gjøre noe med det.  Opprinnelig formulering foreslås derfor opprettholdt.
Den andre endringen er at «et bredt kulturliv bidrar til… skal endres til: “Et bredt kulturliv og satsing på kulturnæring bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge, kreative og kompetente mennesker.”

Planstrategiens målbilde omhandler høyeste nivå i den kommunale planleggingen. Om det tas inn en formulering som omhandler kulturnæring spesielt, åpner dette for en vurdering av om også andre næringer må nevnes her. Administrasjonssjefen oppfatter dette som tema for et lavere nivå i plansystemet.

Pkt. 3.2 Kommunalt planbehov:
Med utgangspunkt i tillegget til strategiske valg for samfunnsutviklingen fra samkommunestyrets møte 14. juni, som omhandlet styrking av trafikksikkerhetsarbeidet, sier fylkeskommunen at trafikksikkerhetsarbeidet også kunne vært ført opp som et planbehov med referanse til et av de øvrige strategiske valgene.

Administrasjonssjefen har allerede foreslått at tillegget fra samkommunestyret utgår fra planstrategien.  Med samme begrunnelse forslås det at temaet heller ikke tas inn under planbehov.

Med henvisning til at samferdsel og infrastruktur omtales både under utfordringer og målbilde for 2030, uttaler fylkeskommunen at det er viktig at kommunenes egne samferdselsutfordringer fokuseres (kommunale veger, parkering, gang og sykkeltrafikk mv).
Administrasjonssjefen finner det riktig å imøtekomme dette innspillet.

Pkt. 3.3 Interkommunalt planbehov:
Fylkeskommunen beskriver i sitt innspill situasjonen rundt konsekvensutredningen for Færen reinbeitedistrikt. Med utgangspunkt i denne beskrivelsen, forslår administrasjonssjefen at punktet under interkommunalt planbehov omformuleres.

Pkt.3.4 Regionalt planbehov
Fylkeskommunen uttrykker at Prosjekt E6 – jernbane Trondheim- Steinkjer som er oppført som et regionalt planbehov, også kunne ha vært oppført som interkommunalt planbehov, fordi koordinering mellom kommunene er viktig i videre arbeid.
Videre at det ikke er avklart hvilken rolle NTFK skal ha i dette arbeidet, men at det med utgangspunkt i utført arbeid til nå ikke er unaturlig at det står oppført som regionalt planbehov. Det synes dermed ikke å være grunn til noen endring av punktet i Planstrategien.

På bakgrunn av fremdriften i arbeidet med sammenslåing av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) gir fylkeskommunen uttrykk for at en regional plan ikke vil ha noen hensikt. Administrasjonssjefen anser dette som et vektig innspill som bør imøtekommes.

Pkt. 5. Utfordringer
Fylkeskommunen kommenterer at punktet Folkehelse, med henvisning til materiale fra HUNT3, hovedsakelig blir beskrevet som en bekjempelse av livsstilssykdommer og økte sosiale forskjeller som nevnes som en egen utfordring.
De ser det som en styrke om framtidig arbeid på dette området frambringer en nyansert beskrivelse av folkehelseutfordringene og at temaplanen sees i sammenheng med revisjon av samfunnsdelen.

I beskrivelsen av utfordringen Folkehelse er det også sagt at årsakene til endra folkehelse er komplekse og krever kunnskap om hele samfunnet. Dette bygger på en forståelse av at folkehelseutfordringen strekker seg inn i alle samfunnsområder. Derfor er Folkehelse ett av syv tverrsektorielle satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel med vegvalg som bla omhandler tverrsektorielt samarbeid ved planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeidet og tilrettelegging for forskning og bruk av forskningsresultater. For å få et tilstrekkelig nyansert beskrivelse av folkehelseutfordringene er det i tillegg, i Planstrategiens pkt 3.2 Kommunalt planbehov, sagt at det skal utarbeides en egen Folkehelsestrategi for kommunene.

Nytt plan- og styringssystem gir mulighet for toveis påvirkning mellom plannivåene. Dette innebærer at Kommuneplanens samfunnsdel vil bli justert om utarbeidelse av en Folkehelsestrategi medfører behov for det. Administrasjonssjefen anser derfor at de forhold fylkeskommunen nevner er godt ivaretatt.

Pkt. 6 Målbilde
Fylkeskommunen foreslår supplering av målbildet med egen formulering som gjelder kompetanseheving og rekruttering. Administrasjonssjefen anser det riktig å imøtekomme dette.

PBOM fremmer innspill om at universell utforming skal synliggjøres i den kommunale planstrategien. Også universell utforming er allerede tema i Kommuneplanens Samfunnsdel. I satsingsområde 3.2 “Folkehelse” under målet “En aktiv befolkning med god helse”, inngår flg. vegvalg: “Bruke universell utforming ved utvikling av nye og eksisterende arenaer og aktiviteter”. Satsing på universell utforming er dermed allerede synliggjort på overordnet strategisk nivå i det kommunale planverket.

Fylkesmannen viser til at alle kommuner, i følge Sivilbeskyttelsesloven, skal lage en overordnet ROS-analyse for hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og på bakgrunn av denne utarbeide en beredskapsplan som skal revideres årlig. Med bakgrunn i dette fremmes det innspill om synliggjøring av arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunen.

Til dette vil administrasjonssjefen kommentere at “Samfunnssikkerhet” er ett av syv satsingsområder i Kommuneplanens Samfunnsdel. I satsingsområdet inngår vegvalget “Sikre beredskap gjennom felles planlegging med eksterne aktører”.
Under planbehov i planstrategien synliggjøres kun planer som utløses direkte av de strategiske valgene. En overordnet ROS-analyse og en beredskapsplan er av denne grunn ikke synliggjort her. Likevel vil disse dokumentene bli utarbeidet i nær fremtid, både som følge av lovens krav og fordi det er satsingsområde i Kommuneplanen.

Fra fylkesmannen er det også innspill på at det i målbildet med fordel kan tas inn formuleringer som kompetanse og kvalitet innenfor barnehage og det 13-årige skoleløpet, gjerne i samsvar med mål og veivalg i kommunedelplan oppvekst for kommunene.

Både vedr. kompetanse og kvalitet finnes det allerede formuleringer under satsingsområde “Oppvekstmiljø” i Kommuneplanens samfunnsdel, som etter administrasjonssjefens skjønn er dekkende.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051