Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.09.12 - sak 47/12 - Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest

Øyvind Nybakken - klikk for personkort 
Saksbehandler: Øyvind Nybakken
Arkivref. 2012/6407
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.09.12 81/12
Kommunestyret 26.09.12 47/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Orientering i møte:
Tomteutvikling i Levanger kommune, status sept. 2012, v/enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Investeringsbudsjettet for 2012 justeres slik at det settes av inntil kr 11.000.000 på prosjekt Holåsen Vest for kjøp og regulering av;

 • Deler av gnr 34 bnr 13
 • Deler av gnr 34 bnr 1, og
 • parsell av gnr 35 bnr 1


Investeringen finansieres ved låneopptak.
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptaket og godkjenne lånebetingelsene. 

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Investeringsbudsjettet for 2012 justeres slik at det settes av inntil kr 11.000.000 på prosjekt Holåsen Vest for kjøp og regulering av;

 • Deler av gnr 34 bnr 13
 • Deler av gnr 34 bnr 1, og
 • parsell av gnr 35 bnr 1


Investeringen finansieres ved låneopptak.
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptaket og godkjenne lånebetingelsene.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Levanger Tomteselskap AS ble fra 1. januar 2012 lagt ned, og ansvaret for utvikling, forvaltning og salg av boligtomter er overført enhet Kommunalteknikk.

Det ble i 2011 tatt initiativ til en Mulighetsstudie av Holåsen Vest, for å vurdere etablering av et nytt større boligfelt. Rapporten forelå 23. januar i år. Skisse til utbygging på toppen av “Skogns tak” binder sammen de eksisterende boligfelt rundt Holåsen i dag.

Eksisterende infrastruktur med vei, vann og kloakk vil kunne utnyttes fullt ut. Utover det areal det er planer om å kjøpe eier Levanger kommune ca 230 dekar i tilstøtende areal. Store deler av samlet areal er imidlertid vanskelig å bygge ut for boligbebyggelse. Et foreløpig grovt overslag tilsier ca. 150 boliger i feltet. Arealene ligger i Holåsen Vest, Skogn, og er tenkt som en vesentlig del av et nytt regulert boligområde.

I gjeldende kommunedelplan fra 1990 er det åpnet for ca. 25 – 30 boliger. Basert på politiske signaler om større andel boligtomter i Skogn er det ønskelig å bygge ut i et større omfang når vi nå har klarsignal fra grunneierne om å kunne kjøpe nevnte arealer. Hele feltet vil bli planlagt for en etappevis utbygging.

Låneopptaket er inklusiv kostnader til regulering, konsekvensutredning, geotekniske og arkeologiske utgravinger. Samlet størrelse på arealene er ca. 200 dekar. Kjøpekontrakt er under utarbeidelse.

Vurdering:
I Boliganalysen for Verdal og Levanger(2009) er SSB’s middelprognose lagt til grunn, som tilsier en befolkningsøkning på 2140 i Levanger fram mot 2020. Dette (bl.a.) tilsa et boligbehov på ca800 – 1000 nye boliger i Levanger fram mot 2020.

En kort status pr i dag på tomteoversikt i kommunal regi gir følgende:

 • Kleivan(Okkenhaug trinn 2) er nå ferdig prosjektert på vei/vann/kloakk(totalt 10 tomter), anbud mottatt. Tomter legges ut for salg vår 2013. Det gjenstår en tomt(av 10) i trinn 1
 • Vollamarka (Åsen) er nå også ferdig prosjektert på vei/vann/kloakk, salgsstart for 4 av de siste 7 tomtene vår 2013
 • For Fossingtrøa (Åsen) har vi gjort en liten revidering av tidligere reguleringsplanforslag. Reguleringsplan legges fram for politisk behandling nå i september. Forventet salgsstart av alle 15 tomter vår 2013
 • Falstadberget (Ekne); Kun 6-7 tomter igjen
 • På Gottås (Ronglan) står to tomter igjen i første byggetrinn. Vurderer å bygge ut infrastruktur for neste byggetrinn (4-6 tomter). Totalt regulert for 78 tomter
 • På Ytterøy og Markabygda er det under vurdering etablering av mindre boligfelt. Disse kommer som egen sak til Formannskapet senere i høst.
 • I Kjønstadmarka er trinn 1 tilnærmet utsolgt. Vi har startet opp reguleringsplanarbeidet for trinn 2 på ca. 260 boenheter, som blir regulert for enebolig, firemannsbolig og rekkehus. Antatt salgsklart 2014.


Hvis potensialet for Holåsen Vest inkluderes, har Levanger kommune ca. 500 boligtomter i egen regi for salg i årene framover. Dette dekker ikke behovet i forhold til markedet på sikt (det har også vært en positiv utvikling etter 2009). Utbygging i privat regi dekker en del av behovet, men i hovedsak gjelder dette leilighetsbygging (men frigjør allikevel en god del eksisterende eneboliger for salg i markedet).
Levanger kommune har tidligere kjøpt opp Bjørklia (Nossum) på ca. 123 dekar med tanke på fremtidig boligbygging, men har foreløpig ingen konkrete planer for oppstart her.

Rådmannen mener det er behov for å sikre seg dette tomtearealet på Holåsen, Skogn. Med rask oppstart av reguleringsplanarbeidet i år vil de første tomtene stå byggeklare i 2015.

Låneopptak er nødvendig for finansiering av tomtekjøpet. Lån og øvrige kostnader ved utbygging av boligfeltet dekkes inn gjennom tomtesalg.
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.09.2012 20:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051