Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.14 - sak 7/14 - Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan Levanger sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2013/5463
 
Lars Petter Holan - klikk for personkort
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.11.13 66/13
Plan- og utviklingskomiteen 19.02.14 16/14
Kommunestyret 26.02.14 7/14

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 19.02.2014

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

I det videre planarbeidet med planprogrammet, kommunedelplan Levanger sentrum, skal nasjonale føringer når det gjelder jordvern vektlegges sterkt.

Videre skal planarbeidet legge opp til innarbeidelse av en god infrastruktur når det gjelder gang og sykkelveier.

Begrunnelse:

I ei tid der norsk kornareal er redusert med 23 % siden 1991 og 850.000 dekar dyrka mark er nedbygd i perioden 1991- 2013, er vern av dyrka og dyrkbar jord en viktig del av den nasjonale politikken i Norge i dag. Ved behandlingen av søknader som innebærer omdisponering av dyrka og dyrkbar jord må kommunen ta forsvarlig hensyn til nasjonale føringer for håndteringen av jordvernet. Her må kommunen ta hensyn til nasjonens behov for å kunne produsere mat selv også i framtida. Kommunene skal ta tilstrekkelig hensyn til den nasjonale målsettingen om et sterkt jordvern i sin behandling av kommunale planer og enkeltsaker slik at avgangen av dyrka mark reduseres.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Tillegg fra Løvås avvist med 7 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Planprogram Kommunedelplan Levanger sentrum, revidert januar 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Innkomne høringsuttalelser

Saksopplysninger:

Planprogrammet for Kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt lagt ut for høring og offentlig ettersyn av Plan- og utviklingskomiteen i møtet den 6/11 2013, sak 66/13. I høringsperioden har det kommet inn flere innspill som skal vurderes før planprogrammet endelig stadfestes av kommunestyret i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Samtidig som planprogrammet ble lagt ut til høring ble det også varslet planoppstart. Flere av innspillene som har kommet gjelder derfor forhold som går på forslag til ny arealbruk, ikke på selve innholdet i planprogrammet. Arealbruken vil bli endelig vurdert senere i planprosessen. Innspillene er tatt med som informasjon om hvilke innspill som er kommet inn, men disse vil bli vurdert når framtidig arealbruk skal avklares i det videre arbeidet fram til et planforslag.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

Det vises til vedlagte planprogram for opplysninger om bakgrunn for planarbeidet og hvilket opplegg for medvirkning og utredninger som er foreslått.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag:

Landbruksavdelingen vurderer det som positivt at kommunen setter i gang revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum. Landbruksavdelingen vil også slutte seg til at planområdets utstrekning bør vurderes, men innser at dette hadde vært enklere om revisjonsprosessen gikk parallelt med kommuneplanens arealdel.

Levanger sentrum er omkranset av store sammenhengende, godt arronderte og aktivt drevne jordbruksarealer. Disse områdene har klart viktige regionale og nasjonale interesser. Landbruksavdelingen ber kommunen på bakgrunn av retningslinjene i «Regional plan for arealbruk» om at kommunedelplanen definere en ytre tettstedsgrense, en «grønn strek», og legger vekt på arealeffektive løsninger ved å angi minimum og maksimum utnyttingsgrad innenfor tettstedsgrensen.

Miljøvernavdelingen synes det høres svært fornuftig ut å oppheve utdaterte reguleringsplaner.

Kommunalavdelingen minner om at effekt av klimaendringer skal vurderes.

Kommunens vurdering:

Levanger sentrum er omgitt av store og aktivt drevne jordbruksarealer, og kommunen er klar over at en videre utvikling av sentrumsområdene kan lett komme i konflikt med landbruksinteressene. I planprogrammets punkt 5, som omhandler utrednings- og analysebehov, er ett av punktene at jordbruksområdene skal kartlegges og at jordverdiene skal vektlegges ved valg av arealbruk.

Retningslinjene i «Regional plan for arealbruk» skal også legges til grunn for planarbeidet. Dette er angitt i punkt 4.1.2 i planprogrammet. I «Regional plan for arealbruk» er det angitt flere retningslinjer for utviklingen av byene. En av disse er at det skal defineres en ytre tettstedsgrense og at det skal legges vekt på arealeffektive løsninger. Planprogrammets punkt 4.1.2 og 5 er revidert noe i forhold til forslaget for å presisere forholdet til «Regional plan for arealbruk».

Effekten av klimaendringer vil være en del av risiko- og sårbarhetsanalysen. Dette er nå tilføyd punkt 5.

Uttalelse fra Nord Trøndelag fylkeskommune:

Fylkeskommunen er også positiv til at kommunedelplanen blir revidert. De skriver at utredningsbehov, opplegg for medvirkning og framdrift er gjort rede for på en tilfredsstillende måte i planprogrammet.

Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å avklare byens avgrensning. Ideelt sett bør en tydelig plangrense allerede fastsettes i planprogrammet.

Under punkt 4.1.2 mangler det en henvisning til landbrukets regionale plan: Landbruksmelding for Trøndelag og dens handlingsplan (2012-2015).

Planprogrammet kan også være mer tydelig ved mer konkrete henvisninger til kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.

Planprogrammet bør også vise til relevante nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljøer. Planområdet omfatter også en stor del av de sentrumsnære landbruksområdene som er rike på fornminner og kulturminner. Det vil være viktig å kartlegge både landbruksverdiene og kulturminnene her.

Nord – Trøndelag fylkeskommune ser fram til et aktivt samarbeid med Levanger kommune i arbeidet med planen.

Kommunens vurdering:

I planprogrammet står det at avgrensningen av kommunedelplanen skal vurderes i planprosessen. Dagens kommunedelplan for Levanger sentrum omfatter store landbruksområder rundt sentrum som ikke naturlig hører til bykjernen og tettstedet Levanger. Det vil være en fordel å avgrense planområdet slik at planen bare gjelder områder som er relevante for sentrumsutviklingen i Levanger, men samtidig er det en fordel at den nye planen erstatter hele den gamle planen slik at vi unngår å få to gjeldende kommunedelplaner. Vi vil imidlertid foreløpig la den endelige avgrensningen ligge åpen. Behovet for areal for sentrumsutvikling vil bestemme den endelige avgrensningen av planen.

Landbrukets regionale plan er nå tilføyd planprogrammets punkt 4.1.2. I planprogrammets punkt 5 sies det at det skal gjøres en vurdering av planforslagets konsekvenser for registrerte kulturminner. Kartlagte kulturminner vil være en naturlig del av en slik vurdering.

Uttalelse fra Jernbaneverket:

Jernbaneverket påpeker at jernbanen har en viktig rolle gjennom Levanger sentrum. Dette er en rolle som vil bli stadig viktigere i framtiden. Ambisjonen om økt vekst vil også føre til økt arealbehov.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 inngår elektrifisering av trønderbanen. Det er derfor viktig at eksisterende trase ivaretas, samtidig som det legges til rette for framtidig utvikling av banen. Nasjonal transportplan trekker også fram viktigheten av å utvikle trafikale knutepunkt. Dette er attraktive målpunkt i byen hvor tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, sykelister og kollektivtrafikkvirksomheter er viktig.

Under temaet «transportsystemet» ber jernbaneverket om at det inkluderes utredninger som viser hvordan det skal sikres effektive bytter mellom ulike reisemidler i kommunen generelt, og Levanger stasjonsområde spesielt. Parkeringsmulighetene for privatbil i tilknytning til kollektivknutepunktet er også viktig.

Jernbaneverket ber om at «Hovedplan Levanger stasjon – Nordlandsbanen» legges til grunn for jernbaneareal og inngår som et sentralt dokument i planarbeidet. Det samme gjelder «Verneplan for kulturminner i jernbanen».

Jernbaneverket ber om dialog i utarbeidelsen av kommunedelplanen.

Kommunens vurdering:

Arealvurderinger i forbindelse med framtidig utvikling av jernbanen vil være en del av vurderingene rundt transportsystemet som skal gjøres senere i planprosessen.

Vurderinger av behov og tiltak rundt sentrale trafikk-knutepunkter er nå tilføyd punkt 5 i planprogrammet som omhandler transportsystemet. «Hovedplan Levanger stasjon – Nordlandsbanen» er også tilføyd i punkt 5.

Uttalelse fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, og som vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen.

Det er viktig at viktige funksjoner og daglige gjøremål kan nås med miljøvennlig transport. Ved lokalisering av forretninger, kontorer og boliger sentralt eller i kort avstand til kollektivknutepunkter, reduseres transportbehovet. Boligområder må planlegges i områder som har et godt tilbud for gående og syklende, og trafikksikkerhet bør synliggjøres som et lokaliseringskriterium.

Det er svært positivt at kommunen tar initiativ og viser vilje til å satse på sykkel. Arbeidet med sykkel må tas med som et viktig grunnlag for utviklinga av kommunedelplan for sentrum Levanger.

Prinsippet om universell utforming må ivaretas i planlegginga, og støysonekart må legges til grunn ved planlegging av nye utbyggingsområder.

Kommunens vurdering:

Trafikksikkerhet og tilbudet for gående og syklende vil være med i vurderingene av lokalisering av nye utbyggingsområder senere i planprosessen. Prinsippene om universell utforming er i utgangspunktet sikret i lovverket gjennom byggereglene i teknisk forskrift (TEK 10).

Uttalelse fra NVE:

De fleste klimascenariene forutsetter en betydelig økning og intensitet i nedbøren i Norge. I Trøndelag forventes det en økning i 200års-flommen i størrelsesorden 20 %. Dette er lagt inn på de nye flomsonekartene for Levanger. Det forutsettes at en i arbeidet med kommunedelplanen legger flomsonekartene til grunn for arealplanlegginga.

Det kommunale vann- og avløpsnettet vil også være sårbart for ekstremvær med store nedbørsmengder. En vurdering av om dette er forhold som også vil kunne innebære en potensiell risiko for (deler av) Levanger sentrum, bør inngå i ROS-analysen til planforslaget.

Sentrumsområdet ligger i sin helhet under øvre marin grense (MG). Dette er områder med potensiale for funn av kvikkleire/sprøbruddmateriale. Primært bør fareutredning være avklart i forbindelse med ROS-analysen til arealplanen for tiltaket, sekundært kan det tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer at dette er gjennomført før tiltaksrealisering.

Kommunens vurdering:

Klima og grunnforhold vil være viktige utredninger i forhold til risiko og sårbarhet. Uttalelsen tas til etterretning.

Uttalelse fra Sametinget:

Sametinget har ingen merknader til planprogrammet.

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen:

Reindriftsforvaltningen har ingen merknader til planprogrammet.

Innspill fra Norgeshus-Kjølen og Nydal bygg AS:

Klikk for større montasje

Området ligger på Gjemble og er på ca. 43 daa og ønskes omdisponert til boligformål. Området er i dag hovedsakelig regulert til landbruksformål. Det er regulert en adkomstveg gjennom området fram til den nye barnehagen på Gjemble søndre. Vurdering av området vil gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Innspill fra Linda S. Lilleenget:

Klikk for større montasje

Arealene som ønskes omdisponert til boligformål er et landbruksområde på omlag 2,6 mål og et skogsområde på ca. 4,3 daa, beliggende ved Matbergfeltet i Halsan. Områdene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Innspill fra Vegard Munkeby:

Klikk for større montasje

Vegard Munkeby eier av Geite østre, ønsker at skisserte område blir lagt inn som fremtidig areal for boligbygging i kommuneplanen. Skissert område er på ca. 30 daa og ligger på Bruborg opp mot toppen av Geite. Området vil bli vurdert senere i prosessen når forslag til arealbruk skal avklares.

Innspill fra Brit Anita Haugan:

Klikk for større montasje

Eier av Gjemble nordre-vestre, Brit Anita Haugan, ønsker å omdisponere skisserte områder til fremtidig boligbebyggelse. Det største området er mellom Gjemble og Bamberg på øversiden av Odins veg. Det andre området er nord for eksisterende bebyggelse på Gjemble nedenfor Nordsivegen. Områdene har et samlet areal på ca. 30 daa. Områdene vil bli vurdert senere, i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Innspill fra Odd Arne Indal:

Klikk for større montasje

Odd Arne Indal ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse på deler av sin eiendom. Området ligger langs Okkenhaugsvegen ca. 3 km fra Frol oppvekstsenter og er på ca. 20 daa. Området vil bli vurdert senere, i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.

Vurdering:

Høringsinnspillene er i stor grad enige med utredningsbehovene, opplegg for medvirkning og framdrift som det er gjort rede for i forslaget til planprogram. Kommunen ser det som positivt at flere signaliserer at de ønsker å bidra med innspill videre i planprosessen. Dette vil vi legge til rette for i den videre prosessen.

Innspillene som har kommet fra private grunneiere går på omdisponering av areal og tas med videre inn i det videre planarbeidet, når vurderingene av arealbruk skal gjennomføres og et konkret planforslag skal utarbeides.

Konkret i planprogrammet gjøres det noen endringer i punkt 5 som går på utrednings- og analysebehov, og punkt 4.1.2 som omhandler regionale føringer av premissene for arbeidet.

Med disse endringene, og på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser, vurderer kommunen at eksisterende forslag til planprogram er dekkende som grunnlagsdokument for det forestående planarbeidet.

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum foreslås vedtatt i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.11.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP, på vegne av AP, KRF og SP:

Følgende tekst tas inn:

Muligheten for ytterligere fortetting i eksisterende boligområder vurderes, jfr. henstillinger fra regionale myndigheter.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til tillegg fra Reberg enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende tekst tas inn:

Muligheten for ytterligere fortetting i eksisterende boligområder vurderes, jfr. henstillinger fra regionale myndigheter.

Forslag til planprogram for kommunedelplan Levanger sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for kommunedelplan Levanger sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningsloven § 4-1.

Vedlegg:

  1. Forslag til planprogram datert 8/10 2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt av kommunestyret den 27/9 2000. Planen regulerer arealbruken for områdene rundt Levanger sentrum. Dette er en gammel plan som er lite nøyaktig, og er laget etter den forrige Plan- og bygningsloven. I tillegg er det innenfor planområdet fortsatt gjeldende en rekke gamle reguleringsplaner i ferdig utbygde områder. Disse gamle planene har dårlig nøyaktighet og inneholder ofte uklare reguleringsbestemmelser. Dette har ført til mange dispensasjonssaker som gir mye ekstraarbeid for kommunens byggesaksbehandlere.

Ved å utarbeide en ny kommunedelplan vil vi kunne oppheve disse gamle reguleringsplanene og erstatte disse med enklere og mer tidsriktige byggeregler i kommunedelplanen.

Utarbeidelsen av ny kommunedelplan vil også ta for seg viktige utviklingstema som blant annet veisystemet, gang- og sykkelveinett, boligbygging, næringsutbygging, landbruk og grønnstruktur.

Målet med kommunedelplanen er å fastsette klare, overordnete og helhetlige rammer og styringssignal for utviklingen av områdene omkring Levanger sentrum.

Planområde for revideringen, er i utgangspunktet, området hvor dagens kommunedelplan gjelder. Det vil imidlertid i prosessen vurderes om avgrensningen skal justeres slik at kommunedelplanen for Levanger sentrum skal avgrenses til å gjelde for et mindre areal. Målet er å få til en plangrense som omfatter det området som er nødvendig for å oppnå målene i planen. Området omfatter i dag sentrumsområdene av Levanger og forholdsvis store omkringliggende jordbruksområder. Planarbeidet vil ikke gå inn i detaljene for selve Levanger sentrum. Gjeldende reguleringsplan for Levanger sentrum, havna og Moan sør skal fortsatt gjelde. Planen er at reguleringsplanen for Levanger sentrum vil gjennomgå en revidering når riksantikvaren er ferdig med fredningsprosessen som nå er startet opp.

Planarbeidet faller inn under bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 4-1 om planprogram. Planprogram skal utarbeides av forslagsstiller og legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeidet.

Innherred samkommune har utarbeidet forslag til planprogram og ønsker å kunngjøre oppstart av planarbeidet. Planprogrammet er utarbeidet iht. gjeldende bestemmelser jf. Plan og bygningslovens § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger § 6.

Planprogrammet anbefales lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 4-1.

Til toppen av siden

 





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2014 21:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051