Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 26.02.14
Tid: kl. 17:00 - 20:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 4/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak utredning vedtak video 
etter pause
PS 5/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredning vedtak video
PS 6/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling utredning vedtak video
PS 7/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 8/14 Felles plan for idrettsanlegg i Levanger og Verdal utredning vedtak video
PS 9/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 3/14 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27+8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem - forfall
Svein Erik Veie dna medlem - forfall
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem - forfall
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem - forfall 
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  dna varamedlem  x Anne Grethe Hojem  
Frode Tønne  dna varamedlem x Fatima Hot
Regine Irene Steinvik dna varamedlem x Svein Erik Veie
Solfrid Irene Voldseth dna varamedlem x Arild Børseth
Kim Heggelund h varamedlem x Ketil Hveding
Atle Sjaastad  krf varamedlem Børge Lund 
Asgeir Persøy  frp   varamedlem   Geir Tore Persøy 
Janne Katrine Jørstad frp varamedlem x Svein Erik Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Anne Grete Wold samhandlingskoordinator  

 

Merknader:

Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.00 (før avstemning av sak 4/14).

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.20 (etter behandling av sak 4/14).

Alf Magnar Reberg (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.45 (etter behandling av sak 7/14).

Asbjørn Brustad (AP) og Regine Steinvik (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.50 (etter behandling av sak 9/14).


Forespørsel (jfr. k-styrets reglement pkt. 9):

Edvard Øfsti (AP) fremmet forespørsel angående Nord-Trøndelags turistforening søknad om bygging av bru over Storelva - video

Ordføreren besvarte forespørselen.


Orienteringer:

Regnskap 2013 v/rådmann Ola Stene  -  presentasjon PDF  -  video
Til toppen av siden

 

 

PS 4/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video - etter pause

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag - nytt punkt 5:

Rådmannen bes om å beregne eventuell merkostnad ved å bygge om Åsen sykeheim i 2 etapper.

Det forutsettes da omhjemling fra sykeheim til omsorgsbolig så fort dette er mulig.

Beboere som ikke må flyttes til en sykeheim og som det er plass for, kan i så fall flyttes midlertidig til den delen som ikke bygges om, eventuelt til en bedre egnet institusjon.

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vektlegger medvirkning i tråd med kommunelovens bestemmelser i planprosesser i Levanger kommune. Medvirkning er et grunnleggende prinsipp for samfunnsutvikling. Innbyggere, interessegrupper og frivillig sektor er sentrale for å lykkes i kommunalt utviklingsarbeid. Dette gjelder også for kommunedelplan helse og omsorg, inkludert alle underliggende planer. Politisk behandling av institusjonsbruksplanen må derfor utsettes og behandles etter planlagt høringsperiode juni-september 2014. Institusjonsbruksplanen vil ved å bli vedtatt før kommunedelplan helse og omsorg legge sterke føringer for innholdet i den overordnede planen.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Intensjonene framlagt i «Notat datert 19.02.14 vedr. nedlegging av Dagsverket (jfr. Tiltak i budsjett 2014)» videreføres.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende forslag – alternativt forslag punkt 1 og 2:

 1. Antall sykeheimsplasser reduseres midlertidig med 20 plasser. Åsen reduseres med 10 plasser – øvrige sykeheimer med 10 plasser. Rådmannen får fullmakt til å foreta reduksjon ved de øvrige sykeheimene. Investeringene i den nye institusjonen på Staup vurderes i forbindelse med nye kommunedelplan for helse og omsorg.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige omjusteringer innen budsjettets rammer.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V, H og FRP følgende tilleggsforslag:
Driften videreføres for Dagsverket på samme måte som i dag. Rådmannen delegeres å finne rom for tilbudet innenfor eksisterende rammer.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

6. Dagsverket videreføres som i dag med satser for godtgjøring som i 2013. Eventuell ny driftsform og samarbeid med NAV, legges fram til politisk behandling. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.

7. Eventuell nedlegging av Åsen helsetun utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.

8. Redusert dagtilbud med 5.3 årsverk utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.

9. Redusert drift Kontakten utsettes til behandling av kommunedelplan helse- og omsorg. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.

10. Nedlegging av kjøkkenet på Åsen tas ut av planen. Merkostnad dekkes av disposisjonsfondet.

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Det forventes at eventuelle andre nødvendige justeringer og presiseringer, for eksempel knyttet til LBAS – Staup og eventuelle budsjettjusteringer kommer til politisk behandling.
 • Det er en forutsetning at brukernes rettigheter blir ivaretatt i hht Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgsloven.


Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 1 -endring første setning:

«Framlagte forslag til Institusjonsbruksplan vedtas» endres til: Framlagte forslag til Institusjonsbruksplan tas til orientering.

Avstemning:

Haraldsens utsettelsesforslag avvist med 21 mot 14 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 1, vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 4, vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

Heieraas tilleggforslag, nytt pkt. 5, vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 6, avvist med 31 mot 3 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 7, avvist med 32 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 8, avvist med 28 mot 6 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 9, avvist med 29 mot 5 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 10, avvist med 29 mot 5 stemmer.

Vordals tilleggsforslag, kulepkt 1, vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Vordals tilleggsforslag, kulepkt. 2, enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 23 mot 11 stemmer.

Buchholdts alternative forslag, pkt. 1, avvist med 30 mot 4 stemmer.

Buchholdts alternative forslag, pkt. 2, avvist med 30 mot 4 stemmer.

Karlsens tilleggsforslag vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Brustads endringsforslag vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

 1.  Framlagte forslag til Institusjonsbruksplan tas til orientering. Konsekvenser innarbeides i kommunedelplanen og skal beskrive videre omstillinger i institusjonsstruktur fram mot 2025.
 2. Det vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplanen for 2014-2017 med de foreslåtte tiltakene for omstilling og nedbemanning opprettholdes.
 3. Det må vurderes om antall omsorgsboliger ved Åsen Helsetun kan utvides utover de 21 som er beskrevet i «Mulighetsstudie».
 4. En framtidsrettet omsorgsbolig bør inneholde stue/oppholdsrom, soverom og bad.
 5. Rådmannen bes om å beregne eventuell merkostnad ved å bygge om Åsen sykeheim i 2 etapper.Det forutsettes da omhjemling fra sykeheim til omsorgsbolig så fort dette er mulig. Beboere som ikke må flyttes til en sykeheim og som det er plass for, kan i så fall flyttes midlertidig til den delen som ikke bygges om, eventuelt til en bedre egnet institusjon.
 6. Det forventes at eventuelle andre nødvendige justeringer og presiseringer, for eksempel knyttet til LBAS – Staup og eventuelle budsjettjusteringer kommer til politisk behandling.
 7. Det er en forutsetning at brukernes rettigheter blir ivaretatt i hht Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgsloven.
 8. Intensjonene framlagt i «Notat datert 19.02.14 vedr. nedlegging av Dagsverket (jfr. Tiltak i budsjett 2014)» videreføres.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 og på grunnlag av innkomne høringsuttalelser, vedtas «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» med følgende endring:

Det tas høyde for at prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien 2014, og at behandlingen av planen dermed vil bli forskjøvet tilsvarende.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

I det videre planarbeidet med planprogrammet, kommunedelplan Levanger sentrum, skal nasjonale føringer når det gjelder jordvern vektlegges sterkt.

Videre skal planarbeidet legge opp til innarbeidelse av en god infrastruktur når det gjelder gang og sykkelveier. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag avvist med 24 mot 9 stemmer.

VEDTAK:

Planprogram for Kommunedelplan Levanger sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13
Til toppen av siden

 

 

 

PS 8/14 Felles plan for idrettsanlegg i Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal kommune.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 9/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Habilitet:

Robert Svarva (DNA) ba om kommunestyrets vurdering av sin habilitet. Svarva fratrådte møtet. Svarva ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. 

Forslag i møte:

Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for videre utredning.

Jostein Trøite fremmet følgende forslag til vedtak:

Folkevalgte i Levanger kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

Avstemning:

Bangstads utsettelsesforslag avvist med 24 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

Folkevalgte i Levanger kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

Til toppen av siden

 

 

 

FO 3/14 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Prosjekt kulturminnevern og energieffektivisering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 26.02.2014 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva er status i forhold til fremdrift for prosjektet og hvilke svar har kommunen fått fra Enova og Riksantikvaren?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051