Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.09.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 25.09.13
Tid: kl. 17:00 - 19:05

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (4 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

 

Før møtet ble satt ble det framført kulturinnslag av elever ved kulturskolen - video

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 32/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger utredning vedtak video
PS 33/13 1719/228/2 - Planprogram for detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord utredning vedtak video
PS 34/13 1719/331/1 - Planprogram for detaljregulering Sundberga - Ytterøy utredning vedtak video
PS 35/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Ihler Toldnes utredning vedtak video
PS 36/13 Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst utredning vedtak video
PS 37/13 Innmelding av ny anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013 utredning vedtak video
PS 38/13 Søknad om utviklingsmidler - Fiborgtangen Næringspark utredning vedtak video
PS 39/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene utredning vedtak video
FO 11/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Renovering av Skognhallen tekst behandl. video
FO 12/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne - og ungdomsskole tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Ivan Sundal  ap varamedlem 3 x Hans-Fredrik Donjem 
Knut Hjelmstad h varamedlem 5 x Ketil Hveding
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Hans Aalberg
Jostein Myhr  v varamedlem 4  x  Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder Kultur  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  

 

Før møtet ble satt ble det framført kulturinnslag av elever ved kulturskolen - video
Til toppen av siden

 

 

PS 32/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

3. Kinodrift ved Festiviteten legges ned ved årsskiftet.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1, vedtatt med 23 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

Hjelmstads tilleggsforslag avvist med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

 1. Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan. Ordfører får fullmakt til å fremforhandle avtale.
 2. Eventuelt fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/13 1719/228/2 - Planprogram for detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Fåraaunet fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Protokolltilførsel fra AP:

Arbeiderpartiet har i utgangspunktet en restriktiv holdning i forhold til bygging innenfor 100-metersbeltet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 34/13 1719/331/1 - Planprogram for detaljregulering Sundberga - Ytterøy

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planprogrammet:

Planprogrammets utredningstema «Infrastruktur – vei, vann, avløp» suppleres med at annen adkomst og parkering ved nedre/østre del vurderes.

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering av Sundberga fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 35/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Ihler Toldnes

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til driftskomiteen for permisjonsperioden velges: Ragnhild SkjerveSom nytt medlem til samkommunestyret for permisjonsperioden velges: Gunnar Morten LøvåsSom nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget for permisjonsperioden velges: Ragnhild SkjerveSom nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget for permisjonsperioden velges: Guro SkjetneSom nytt medlem til havnerådet for permisjonsperioden velges: Heidi Gretasdatter SkaanesSom ny representant fra kommunestyret til KS fylkesmøtet for permisjonsperioden velges: Ragnhild SkjerveSom nytt varamedlem til samarbeidsutvalget ved Frol OS ungdomsskolen for permisjonsperioden velges: Astrid Bromstad

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget for permisjonsperioden velges: Andreas Jenssen Hjelmstad

Avstemning:

Trøites forslag, kulepkt. 1, enstemmig vedtatt.

Trøites forslag, kulepkt. 2, enstemmig vedtatt.

Hojems forslag vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites kulepkt pkt. 3.

Trøites forslag, kulepkt. 4, enstemmig vedtatt.

Trøites forslag, kulepkt. 5, enstemmig vedtatt.

Trøites forslag, kulepkt. 6, enstemmig vedtatt.

Trøites forslag, kulepkt. 7, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Som nytt medlem til driftskomiteen for permisjonsperioden velges: Ragnhild Skjerve
 • Som nytt medlem til samkommunestyret for permisjonsperioden velges: Gunnar Morten Løvås
 • Som nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget for permisjonsperioden velges: Andreas Jenssen Hjelmstad
 • Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget for permisjonsperioden velges: Guro Skjetne
 • Som nytt medlem til havnerådet for permisjonsperioden velges: Heidi Gretasdatter Skaanes
 • Som ny representant fra kommunestyret til KS fylkesmøtet for permisjonsperioden velges: Ragnhild Skjerve
 • Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget ved Frol OS ungdomsskolen for permisjonsperioden velges: Astrid Bromstad
  Til toppen av siden

 

 

 


PS 36/13 Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Habilitet:

Robert Svarva ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet. Svarva ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil. Han tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Bygdefibergruppa i Skogn Øst støttes med kr. 580 000,-.kr 250.000 belastes avsatte midler til bredbåndsutbygging i budsjettet for 2013. I tillegg disponeres 330 000,- av disposisjonsfond til formålet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/13 Innmelding av ny anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg 2012-2015 høst 2013

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Idrettspolitisk plan – justert Handlingsprogram for anlegg 2012-2015 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/13 Søknad om utviklingsmidler - Fiborgtangen Næringspark

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune innvilger Fiborgtangen Vekst støtte på inntil kr 720.000 til utvikling av Fiborgtangen Næringspark i tråd med søknad av 20. august 2013.

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 39/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet på vegne av V og SV følgende forslag - alternativt forslag til pkt. 2 i innstillingen:

Rådmannen bes om i tråd med tidligere vedtak, å lage en utredning omkring Festiviteten som kulturarena. Utredningen må basere seg på en høring blant interesserte kulturaktører og deres behov, samt en klargjøring av hva som bør gjøres med Festiviteten for å imøtekomme disse behovene (innsetting av teleskopamfi mv). Saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig.

Avstemning:

Formannskapets innstilling pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 2 vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Haraldsens alternative forslag pkt. 2.

VEDTAK:

 1. Kulturscene med tilhørende arealer som vist i vinnerutkastet for plan- og designkonkurranse, legges ikke inn i prosjektet for Levanger ungdomsskole, med den begrunnelse at det ikke vil gi en tilfredsstillende løsning verken for skolen eller kulturlivet.
 2. Når saken om framtidig kino (ref. f-sak 49/13) er avklart, bes rådmannen om å lage en utredning av Festiviteten som kulturarena. Utredningen må basere seg på en høring blant interesserte kulturaktører og deres behov, samt en klargjøring av hva som bør gjøres med Festiviteten for å imøtekomme disse behovene (innsetting av teleskopamfi mv). Saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig.
  Til toppen av siden


 

 

FO 11/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Renovering av Skognhallen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Behandling:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende spørsmål:

Når starter rehabiliteringen av Skognhallen?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

I forbindelse med vannskade for noen år siden ble gulvet i Skognhallen skiftet. I den forbindelse ble det også foretatt litt indre oppussing/maling, men det er rett at det gjenstår et betydelig arbeid med renovering av tak og utvendig bekledning. Det er også behov for nytt ventilasjonsanlegg.

Enhet for bygg og eiendom opplyser at det ble innhentet tilstandsrapport på bygget i 2012 (fra daværende RG prosjekt) og på bakgrunn av denne ble tiltak prioritert. Det ble valgt arkitekt tidlig inneværende år. Både arkitekteten og bygg og eiendom har hatt veldig stor oppdragsmengde i år slik at en ikke har prioritert detaljplanlegging og anbudsinnhenting i sommer. En har imidlertid foretatt noe grunnarbeid og forbedring av taknedløp/drenering. Planlegging av tak og veggrenoveringen pågår nå og arbeidet vil bli lyst ut i vinter med sikte på start til våren.

Til toppen av siden

 

 

 

FO 12/13 Spørsmål fra Vebjørn Haugom (H) - Ny idrettshall ved Åsen Barne - og ungdomsskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.09.2013 - video

Behandling:

Vebjørn Haugom (H) fremmet følgende spørsmål:

Spørsmål 1:
Vil Levanger kommune prioritere å bygge ny idrettshall ved Åsen OS innen valgperioden (2011-2015), og i tilfelle når vil saken bli behandlet i kommunestyre?

Spørsmål 2:
Er det kortsiktige eller langsiktige planer om å legge ned ungdomstrinnet ved Åsen OS?

Ordføreren besvarte spørsmålene.

         Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 13:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051