Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.03.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 25.03.15 (Dialogseminar kl. 12.45-16.00)
Tid: kl. 17:00 - 18:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 8/15 Årsmelding 2014 - Eldres råd Levanger kommune utredning vedtak video
PS 9/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen utredning vedtak video
PS 10/15 Valgstyre - oppnevning - delegering utredning vedtak video
PS 11/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran utredning vedtak video
PS 12/15 Budsjettjustering - Frol barneskole utredning vedtak video
PS 13/15 Årsrapport 2014 for Levanger kommune utredning vedtak video
PS 14/15 Levanger kommune som Friluftslivets år kommune 2015 utredning vedtak video
PS 15/15 Reguleringsendring Djupvika hyttefelt utredning vedtak video
PS 16/15 Detaljregulering for Stallmyra utredning vedtak video
PS 17/15 Detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/1 utredning vedtak video
PS 18/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5 utredning vedtak video
PS 19/15 Detaljregulering for Sundbrua - Holmgangen, gang-/sykkelveg utredning vedtak video
PS 20/15 Utbyggingsavtale Røstad studentby utredning vedtak video
etter gruppemøte
FO 7/15 Interpellasjon fra Asgeir Persøy (FRP) - Markering for veteraner i Levanger 8. mai tekst behandl. video
FO 8/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - den nye trehusbyen tekst behandl. video
FO 9/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Levanger kommunes økonomi i samband med innleid konsulentbruk tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30+5 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Ingvill Berg Fordal
Atle Sjaastad krf vara  x   Jann Karlsen 
Per Einar Weiseth vara  Annikken Kjær Haraldsen 
Asgeir Persøy frp  vara  Svein Erik Musum 
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  

 
Merknader

Ketil Hveding (H) tiltrådte møtet kl. 17.05, etter behandling av sak 9/15.

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.45, etter behandling av sak FO 8/14.

         Til toppen av siden

 

 

PS 8/15 Årsmelding 2014 - Eldres råd Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

Årsmelding fra Eldres råd for 2014 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 9/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS
 2. Levanger kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS.
          Til toppen av siden

 

 

PS 10/15 Valgstyre - oppnevning - delegering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

 1. Det opprettes et eget valgstyre på 7 medlemmer. Ordfører, varaordfører samt en representant fra de andre partiene som er representert i kommunestyret.
 2. Som valgstyrets medlemmer utenom ordfører og varaordfører velges disse:
  Fra Venstre:
  Fra KRF:
  Fra FRP:
  Fra H:
  Fra SV:
  I tillegg velges 3 vararepresentanter:
  Fra AP:
  Fra SP:
  Fra H:
   
  Som leder velges Robert Svarva
  Som nestleder velges Hans Heieraas
   
  Formannskapssekretæren er sekretær for valgstyret
 3. I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 delegeres valgstyrets myndighet til oppnevning av stemmestyrer, dette i henhold til valglovens bestemmelse § 4-2 «Stemmestyrer».
  I den grad valgloven åpner for delegasjon fra kommunestyret til valgstyret, gis det generell delegasjon i henhold til valgloven fra kommunestyret til valgstyret. Delegeringsreglementet endres tilsvarende.


Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag. 

VEDTAK:

Det opprettes et eget valgstyre på 5 medlemmer. 

Som valgstyrets medlemmer velges disse fra formannskapet: Robert Svarva, Hans Heieraas, Anne Grethe Hojem, Anne Grete Krogstad, Karl Meinert Buchholdt

Som leder velges: Robert Svarva

Som nestleder velges: Hans Heieraas

Som varamedlemmer velges:

Hanne Ihler Toldnes, Jann Karlsen, Annikken Kjær Haraldsen

Formannskapssekretæren er sekretær for valgstyret.

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 delegeres valgstyrets myndighet til oppnevning av stemmestyrer, dette i henhold til valglovens bestemmelse § 4-2 «Stemmestyrer».

I den grad valgloven åpner for delegasjon fra kommunestyret til valgstyret, gis det generell delegasjon i henhold til valgloven fra kommunestyret til valgstyret.

Delegeringsreglementet endres tilsvarende.


        Til toppen av siden

 

 

PS 11/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
 2. Samarbeidet etableres så raskt som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares evt. videre drift.
          Til toppen av siden

 

 

PS 12/15 Budsjettjustering - Frol barneskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Ombygging/rehabilitering av Frol barneskole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 32,75 mill. kr. inkl. mva.
 2. Økte kostnader finansieres ved:
  ·        Økt låneramme 6,2 mill. kr.
  ·        Momskomp. 1,55 mill. kr.
 3. Ute-/aktivitetsområde for Frol/Leirabanen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 22,875 mill. kr. inkl. mva. og inkl. 4,7 mill. kr. som tidligere er avsatt og finansiert i investeringsbudsjett for Samferdsel/miljøtiltak.
 4. Økte kostnader kostander for ute-/aktivitetsområde finansiere ved:
  ·        Økt låneramme 6,54 mill. kr.
  ·        Momskomp. 1,635 mill. kr.
          Til toppen av siden

 

 

PS 13/15 Årsrapport 2014 for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om at det innen 1.juli 2015 legges fram for kommunestyret et tillegg til årsrapporten som ivaretar vedtak i klima- og energiplan pkt 8. 7 og 8.8 om at innen 2011 skal kommunenes klima- og energiprestasjoner presenteres i kommunenes årsrapport.

Det legges spesielt vekt på pkt 9.5 Tiltaksprogrammer for "Grønn varmeløsning i Levanger sentrum", pkt. 9.6 Tiltaksprogrammmer "Redusert energibruk og klimautslipp i Levanger kommune" og pkt. 9.7 Tiltaksprogrammer for "Klimadugnaden 2020"

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag avvist med 31 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Årsrapport 2014 for Levanger kommune tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 14/15 Levanger kommune som Friluftslivets år kommune 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Anne Grete Krogstad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Økt tilgjengelighet til friluftslivsområder:

Det er viktig at friluftslivsområder er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov, og at flere får muligheten til varierte friluftslivsopplevelser. Det bør vurderes hvordan universell utforming og økt tilgjengelighet kan ivaretas på en hensiktsmessig måte, uten at det går på bekostning av andre viktige hensyn. Fysisk tilrettelegging må ikke gå på bekostning av kvaliteten på naturopplevelsene.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Krogstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

 • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
 • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid
 • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring
 • Satse på stien som aktivitetsanlegg
 • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder
 • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.


Økt tilgjengelighet til friluftslivsområder:

Det er viktig at friluftslivsområder er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov, og at flere får muligheten til varierte friluftslivsopplevelser. Det bør vurderes hvordan universell utforming og økt tilgjengelighet kan ivaretas på en hensiktsmessig måte, uten at det går på bekostning av andre viktige hensyn. Fysisk tilrettelegging må ikke gå på bekostning av kvaliteten på naturopplevelsene.
        Til toppen av siden

 

 

PS 15/15 Reguleringsendring Djupvika hyttefelt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12
        Til toppen av siden

 

 

PS 16/15 Detaljregulering for Stallmyra

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra vedtas i henhold til PlaPlan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 17/15 Detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/1

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sundberga, sist revidert 03.03.2015, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 18/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sist rev. 05.02.2015, med bestemmelser sist rev. 17.12.2014, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12

Rundkjøringen i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/15 Detaljregulering for Sundbrua - Holmgangen, gang-/sykkelveg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Sjøgata enveisreguleres i retning sør.
 2. Sjøgata stenges (gjennom skilting) for motorkjøretøy i tidsrommet skoleelevene sykler til og fra Røstad ungdomsskole (eks. 7.45-8.45, 14.00-15.00).


Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag, pkt. 1, avvist med 33 mot 2 stemmer.

Toldnes tilleggsforslag, pkt. 2, avvist med 33 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen, trasé for gående og syklende, sist rev. 03.03.15, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 20/15 Utbyggingsavtale Røstad studentby

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video - etter gruppemøte

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til utbyggingsavtale "Røstad Studentby" sendes tilbake for å innarbeide:

1.Studentsamskipnaden skal sikres forkjøpsrett

2.Utbygger skal bygge gjerde mot jernbanen

3.Utbygger skal ordne med gatebelysning

4.Utbygger skal ordne med avfall/miljøtorg

5.Området skal tilknyttes fjernvarme fra biobrenselanlegg på Røstad

6.Boligene skal ha universell utforming

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til vedtak.

VEDTAK:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 17.
        Til toppen av siden

 

 

FO 7/15 Interpellasjon fra Asgeir Persøy (FRP) - markering for veteraner i Levanger 8. mai

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål  til ordføreren:

Vil ordføreren ta utfordringen fra generalmajor Robert Mood, og holde en mottagelse for våre veteraner med familier på veterandagen 8. mai?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.
        Til toppen av siden

 

 

FO 8/15 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - den nye trehusbyen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Behandling:

Per Einar Weiseth (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvordan vil ordføreren ta grep og sikre en helhetlig gjennomføring av utbyggingen av den nye trehusbyen, inklusive havna?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

 

FO 9/15 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Levanger kommunes økonomi i samband med innleid konsulentbruk

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.03.2015 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Levanger FrP ønsker å vite hvilke firma man har engasjert med konsulenter og hvor stort er det økonomiske omfanget av konsulentbruk per etat og på hvilke store prosjekter  man har brukt innleide konsulenter i regi av kommunen i 2014?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Levanger kommune sitt driftsregnskap for 2014 var på vel 1,3 milliarder kr. Lønn og sosiale ugifter utgjorde 780 mill av dette, dvs 60%. Regnskapet viser at det ble brukt 3,6 mill på «kjøp av juridiske tjenester og konsulentbistand» som posten heter i regnskapet. Dette utgjorde 0, 3% av totale driftsutgifter. Den største leverandøren er et lokalt advokatfirma som mottok vel 600 000 og Proneo som fikk utbetalt litt i underkant av 600 000. De andre firmaene som har fått utbetalinger over 100 000 er Sintef, Tindved, Kommunal Gjeld as, Visit Innherred as, Løvetann kompetanse, Anne Friis (sakkyndig psykolog) og forsikringsmegleren Garde.

Når det gjelder fordeling på de ulike ansvarsområdene ligger nesten 2 mill på fellesområder (næring og forsikringsmegling pluss finansrådgivning), 300 000 på innvandrertjenesten, 900 000 på Barn og familie (Barnevern) og 140 000 på bygg og eiendom, og 70 000 på kommunalteknikk.

De tjenestene som en kjøper fra konsulentfirma kunne en selvsagt tenkt seg å løst på andre måter, advokattjenester er det f.eks gjort et grep for å redusere med å utvide kommuneadvokatvirksomheten i samkommunen. Ellers går det på kompetanse det vil være lite rasjonelt å skaffe seg selv fordi det er så spesialisert område eller fordi omfanget er for lite. Men det er jo også et strategisk valg som er gjort i forhold til kjøp av tjenester fra Proneo i næringsutviklingssammenheng og Visit Innherred når det gjelder reiseliv.

Når det gjelder investeringer er kjøp av tjenester fra konsulenter betydelig større. De totale investeringene i 2014 var på 216 mill kr. Av dette er 20 mill ført på regnskapsarten for kjøp av konsulenttjenester. I hovedsak dreier det seg om arkitekter, tekniske konsulenter og byggeledelse. Største leverandør var Norconsult med 3,5 mill, Reinertsen med 2,2 mill, Faveo med 2,2 mill Sveen Madsø arkitekter med 1,2 mill og Rambøll med 1,1 mill. Tjenestene anskaffes etter anskaffelsessystem med anbud og rammeavtaler til ulike investeringsprosjekter.

Mest ble brukt på den nye ungdomsskolen med 4,8 mill og tomteforvaltningen og kommunale veger med 2,6 mill hver.  Her er det også vanskelig å se for seg at en skal bygge opp kompetanse til å ta planoppgaver og utbygginger i egen regi. Det vil være svært kostbart å ansette så mange fagfolk i tillegg til at det ville være feil å bygge opp kapasitet til å ta investeringstoppene i egen regi for så å måtte bygge ned senere.  Og det er viktig at det brukes ressurser på planlegging og styring av store investeringsprosjekter.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 11:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051