Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.02.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 25.02.15
Tid: kl. 17:00 - 19:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video 

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 5/15 Gustadgrenda vasslag SA - Søknad om kommunal overtakelse utredning vedtak video
PS 6/15 Detaljregulering for Sjøgata 33 utredning vedtak video
PS 7/15 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen og Elvebredden - gang-/sykkelveger utredning vedtak video
FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5 tekst behandl. video
FO 6/15 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger som en attraktiv kommune for næringslivet tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31+4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem - forfall
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - forfall
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem - forfall
Ivan Sundal ap vara x Anne Grethe Hojem
Kim Heggelund h vara x Andreas Jenssen Hjelmstad
Asgeir Persøy frp vara  x Svein Erik Musum 
Gunnar Løvås  sv  vara  Hanne Ihler Toldnes 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

 

Kulturinnslag fra kl. 16.50: Kulturskolen – gitar, sang og trylling v/Markus Hoff Sjøbakk -  video

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.20, før behandling av FO 6/15.

Fanny Gausen (AP) og Asbjørn Brustad (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.40, før endelig behandling av FO 6/15.

Orienteringer:

 

 

PS 5/15 Gustadgrenda vasslag SA - Søknad om kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.02.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Levanger kommune overtar hovedledning fra Gustadgrenda vasslag SA og overtar vasslagets gjeld på kr. 1.737.720 samt betaler påløpte rentekostnader på dette beløpet.
  2. Investeringene i forbindelse med overtakelsen innarbeides ved revidert budsjett i 2015 budsjett for 2016.
  3. Før overtakelse gjennomføres, må vassverket sørge for at grunneiererklæringer i.h.t. kommunens standardavtale foreligger og at etablerte rettigheter til avløp fra kummer kan overtas av Levanger kommune.
          Til toppen av siden

 

 


PS 6/15 Detaljregulering for Sjøgata 33

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.02.2015 - video

Utsendt før møte:


Forslag i møte:

Fellesforslag fra Edvard Øfsti (AP) og Gunnar Løvås (SV):

Saken utsettes og sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen. 

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny vurdering.

Begrunnelse:

Det er planlagt et leilighetsbygg med 21 leiligheter med byggehøyde på 9,9 meter. Deler av det nye bygget er plassert på tvers av eksisterende bygg og vil strekke seg fram til gangvei ned til ferjeleiet. Et av momentene i saken som taler mot å bygge dette tilbygget, er at det vil bryte med eksisterende siktlinjer og etablerte byggelinjer. I tillegg vil en del av allmenningen mot Sundet bygges igjen. Området er en del av allmenningen fra byplanen 1846 som åpner opp mellom byen og sundet. I forslag til forvaltningsplan «Levanger Kulturmiljø» pkt. 5.8.2, utarbeidet av Riksantikvaren er allmenningen omtalt som en svært viktig del, med stor kulturhistorisk verdi for Levanger.

Kravet til næring i planen er 25 %, ¼ del av bygget. Det betyr at store deler av den eksisterende «Lensmannsgården» ikke vil bli utbygd, men stå som i dag. Dette vil skjemme området. Det beste hadde vært at utbygger også fikk ta i bruk dette arealet til boligbygging og at planlagt del av bygg på tvers av eksisterende bygg sløyfes. Hovedformålet i eksisterende planforslag er reguleringen til kombinert formål bolig/forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting. Det betyr at det må fremmes en dispensasjonssøknad fra hovedformålet til bolig i denne aktuelle saken, jf. Plan- og bygningsloven § 19- 1 og § 19- 2.

Fanny Gausen (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det settes i gang regulering/utfylling av bukta mellom fergeleiet og kjøpesenteret. Formålet er flere parkeringsplasser.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget fra Øfsti/Løvås avvist med 32 mot 3 stemmer.

Løvås forslag til vedtak avvist med 33 mot 2 stemmer.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Gausens oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • De to siste setningene i andre avsnitt av § 2-5 i reguleringsbestemmelsene fjernes.
  • I reguleringsbestemmelsenes § 3-1 tilføyes følgende setning: «Høyde på terskelen for nedkjøringsrampen til parkeringskjeller skal være minimum på kote +3,5 meter»


Forslag til detaljregulering for Sjøgata 33, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det settes i gang regulering/utfylling av bukta mellom fergeleiet og kjøpesenteret. Formålet er flere parkeringsplasser.
      Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/15 Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen og Elvebredden - gang-/sykkelveger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.02.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen, dat. 06.06.2014 med revisjoner dat. 26.01.2015, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
      Til toppen av siden

 

 

FO 5/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Fremtiden for Åsveien 5

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.02.2015 - video

Behandling:

Jostein Trøite fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når det er vedtatt en innsparing på 2 mill kr i 2015, må det foreligge et budsjett som viser hvordan en har kommet fram til dette. Spørsmålet til ordføreren blir da om han kan legge fram regnestykket som viser 2mill i innsparing i 2015?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

      Til toppen av siden

 

 

FO 6/15 Interpellasjon fra Karl M Buchholdt (V) - næringspolitikk

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.02.2015 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at Levanger kommune foretar en helhetlig evaluering av sin næringspolitikk?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Buchholdt fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune vil ta en helhetlig gjennomgang av sin næringspolitikk. En utredning om temaet skal være klart i løpet av første halvår 2015. 

Buchholdts forslag til vedtak ble avvist av kommunestyret med 23 mot 9 stemmer. 

      Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 11:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051