Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12 - sak 3/12 - Bosetting av flyktninger i Levanger kommune - langsiktig samarbeidsavtale om et flerårig vedtak

Gunvor Galaaen - klikk for personkort
Saksbehandler: Gunvor Galaaen
Arkivref. 2012/18
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 11.01.12 3/12
Kommunestyret 25.01.12 3/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 15 – 25 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 20 flyktninger i 2012.  Av disse kan 3 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 30 – 50 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 40 flyktninger i 2012.  Av disse kan 5 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.  

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 30 – 50 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 40 flyktninger i 2012.  Av disse kan 5 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) av 26.09.2011 PDF
  2. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrer (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05
  3. Intensjonsavtale inngått mellom Levanger kommune og IMDI av 16.03.2011 PDF
  4. Kommunens Beslutningsgrunnlag og Handlingsprogram 2012 for bosetting og integrering på bakgrunn av intensjonsavtalen PDF


Saksopplysninger:
Intensjonsavtalen
Levanger kommune ble, sammen med 10 andre kommuner i Midt-Norge, bedt om å inngå en intensjonsavtale med IMDI.  Målsettingen var at partene skal inngå en flerårig - forpliktende samarbeidsavtale innenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell.  Intensjonsavtalen ble undertegnet den 16.03.2011.
I tråd med denne avtalen er Levanger kommune anmodet om å bosette mellom 30 -50 personer kvartalsvis hvert år i perioden 2012 – 2014.  I 2012 er vi bedt om å ta imot 40 flyktninger hvorav 5 enslige mindreårige i 2012.  Det er bedt om at familiegjenforente skal komme i tillegg. 

Beslutningsgrunnlaget.
Kommunen mottok kr 50.000,- for å utrede et beslutningsgrunnlag for å inngå en langsiktig samarbeidsavtale med IMDI.
Det ble foretatt en kartlegging av nåsituasjonen og kommunens utfordringer i den forbindelse. Dette arbeidet dannet grunnlaget for å formulere mål og tiltak i Beslutningsgrunnlaget og for å inngå en langsiktig samarbeidsavtale.
Fokuset i Beslutningsgrunnlaget er.

  • kvartalsvis bosetting
  • gode og stabile resultat i introduksjonsordningen
  • andre prioriterte oppgaver i integreringsarbeidet som kommunen finner formålstjenlig å prioritere


Introduksjonsordningen:
Det er flyktningtjenesten og norskopplæringa som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet i Levanger kommune.

Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som blir bosatt i kommunen, skal delta i introduksjonsprogram. Målet er å kvalifisere for arbeid og/eller utdanning.  Alle ungdommer mellom 16 og 19 skal ha et tilbud om et 2-årig eksamensrettet grunnskoletilbud ved Sjefsgården voksenopplæring.

Norskopplæring er et kjerneelement i det grunnleggende kvalifiseringsprogrammet. Programmet skal være tilnærmet likt arbeidslivet i henhold til ferie og arbeidslivets regler forøvrig.

De som deltar i introduksjonsprogram mottar en lønn (introduksjonsstønad) som er 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.  I 2011 utgjorde dette kr. 156.056 pr. år for de som er over 25 år og kr 104.037 pr. år for de mellom 18 g 25 år.

Kommunen mottar integreringstilskudd i henhold til det antallet som bosettes. Med gode resultat får kommunen en økonomisk gevinst fordi integreringstilskudd mottas i 5 år.  Tilskuddet kommer selv om flyktningen får lønnet arbeid eller er i et utdanningsløp og forsørger seg selv ved hjelp av lån og stipendordninger.  Tjenesten har i flere år drevet med et betydelig overskudd.

Resultat i introduksjonsordningen
I 2008 fikk vi bosettingsprisen og måloppnåelsen var på 86 %.  Det gikk ned til 41 % i 2009 og opp til 61 % i 2010. Kommunens måloppnåelse i 2011 er 60 %. 

Med bakgrunn i svakere resultat startet voksenopplæringa og flyktningtjenesten opp et samarbeid, ”Veien til arbeid og utdanning”, med fokus på bedre resultat og progresjon. Et av målene med intensjonsavtalen var å legge til rette for gode og stabile resultat i introduksjonsordningen.

Bosetting:
Kommunen mottar i dag integreringstilskudd for 182 personer. Av disse er 32 enslige mindreårige. Flyktningtjenesten, i samarbeid med barnevernet, har ansvar for oppfølging av alle enslige mindreårige. Rutiner for samarbeid er utarbeidet i fellesskap.

Gode resultat og jobbmuligheter i nærmiljøet medfører at mange flyktninger blir boende i Levanger etter avsluttet introduksjonsprogram.

Fagteamet, bestående av fagleder for ulike tjenester, er involvert i alt bosettingsarbeid med utgangspunkt i sitt tjenesteområde.

Bolig:
Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid mellom Levanger boligforvaltning og flyktningtjenesten.  Av boligforvaltningens ca 150 gjennomgangsboliger, disponerer flyktningtjenesten 46 leiligheter. I praksis betyr det, at dersom enkeltpersoner flytter, disponere flyktningtjenesten leiligheten videre. Flyktningtjenesten skaffer flere hybler/hus gjennom det private markedet.  På det private markedet disponerer en i dag 47 ulike boenheter, hus, leiligheter og hybler. Kommunens vedtak om bosetting, innebærer at familiegjenforente kommer i tillegg til det antallet det er sagt ja til å bosette.
 
Vurdering:
Kommunen har vært en bosettingskommune helt siden 1987 og bosettingstallet har variert fra år til år. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten, og på tvers i andre tjenester. Det har gjort tjenesteapparatet omstillingsdyktig og løsningsorientert selv om bosettingstallet varierer.

Utfordringer bosetting
I IMDIs anmodningsbrev vises det til, at for å sikre et mer forutsigbart bosettingsarbeid for både Levanger kommune og IMDI, er det viktig med en jevn bosetting gjennom hele året. Dette innebærer bedre langsiktig planlegging av tilgang på boliger.
Utfordringen ligger i hvordan kommunen skal klare å iverksette intensjonene i Boligsosial handlingsplan på en god måte.  Det er viktig for flyktningtjenesten at handlingsplanen fører til bedre tilgang på boliger og nyttegjøring av Husbankens midler. 
Mangel på boliger innebærer at flyktningtjenesten må avsette ressurser internt for anskaffelser på det private markedet. Vi anser behovet for å være en stillingsandel på ca 40 % stilling.

Etter endt skolegang blir mange værende i Levanger da videre studietilbudet ligger i nærheten. Dette gjelder særlig enslige mindreårige. Levanger har relativt god tilgang på hybler, men vi konkurrerer med mange andre grupper. Hvis kommunen ikke får bedre tilgang på egnede boliger, må det vurderes at 5 enslige mindreårige er et akseptabelt nivå i framtiden.

Utfordring i introduksjonsordningen:
I kommuneplanen legges det vekt på et bærekraftig samfunn.  Det er viktig å ha fokus på at også innvandringen skal være bærekraftig.  Det betyr at gruppen må integreres i arbeidsliv og utdanning. Dette er hovedelementet i introduksjonsordningen.

Det er viktig å finne alternative løsninger i opplæring av deltakere, spesielt ungdommer med lite eller ingen skolebakgrunn. Fortsatt store satsing på grunnskoleopplæring for voksne, er grunnleggende viktig for videre skolegang for denne gruppen.  Innvandrertjenesten er i tillegg aktivt med på å øve press for å finne alternative veier å gå i utdanningssystemet. Spesielt viktig har det vært å arbeide for at lærekandidatordningen blir bedre tilpasset de med lite skolebakgrunn.

Det er nødvendig å ha et felles resultatmål i norskopplæringa og flyktningtjenesten. 
Arbeidet med Veien til arbeid og utdanning i 2011, har medført et større fokus på resultat. Videreføring av dette arbeidet kvalitetssikrer introduksjonsarbeidet i framtiden. For at alle parter skal ha et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak, vil Handlingsprogram 2012, som skal rulleres i avtaleperioden 2012 – 2014, ivareta dette. 

For å bedre resultat for kvinner som har avbrudd i sitt kvalifiseringsløp er det viktig å få på plass tiltak som ivaretar deres behov. Tiltak på dette området er lagt inn i Handlingsprogram 2012.

Med gode resultat i introduksjonsordningen vil flyktningene bli viktige arbeidstakere for å dekke behovet for arbeidskraft i framtiden, noe som er i samsvar med nasjonal politikk.

Arbeidet med introduksjonsarbeidet er godt ivaretatt. Forslag til antall bosettinger er i tråd med dagens omfang, og med et flerårig vedtak bidrar det til bedre forutsigbarhet og kontinuitet for alle impliserte parter. Ved videre bosetting av flyktninger ivaretar vi målet i kommuneplanen om et samfunn med mangfold og kulturrikdom.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.01.2012 20:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051