Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12 - sak 2/12 - Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2012/125 - /512
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 11.01.12 4/12
Kommunestyret 25.01.12 2/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Debattnotat fra KS i forbindelse med tariffoppgjøret og vårens strategikonferanser

Vedlegg:

 1. Debattnotat fra KS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I 2012 er det nytt hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele Hovedtariffavtalen (HTA) åpnes for revisjon og at det skal føres sentrale lønnsforhandlinger. Som arbeidsgiverorganisasjon forvalter KS fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på vegne av medlemskommunene. I forkant av forhandlingene ønsker KS å innhente synspunkter fra medlemmene. I år er dette gjort ved at det er utarbeidet et debattnotat med 7 spørsmål som en ønsker tilbakemelding fra medlemmene på.

Det anbefales at den enkelte kommune behandler spørsmålene i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. I Nord-Trøndelag er disse berammet til 1. og 2. mars og KS Nord-Trøndelag ønsker tilbakemelding innen midten av februar.

Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer som en viktig del av grunnlaget for KS’ forhandlingsmandat.

Som forberedelse til behandlingen i formannskap og kommunetyre har den strategiske ledergruppa i samkommunen (SLG som består av rådmenn og kommunalsjefer i Levanger og Verdal kommunene) behandlet saken i sitt møte 2. januar 2012 og har en felles anbefaling.

I felles arbeidsmiljøutvalg 21. november 2011 ble rådmannen oppfordret til å legge fram en sak om arbeidsgiverstrategi for diskusjon i kommunestyrene i forkant av beslutningsprosessen for personalpolitiske retningslinjer. Disse skal vedtas av administrasjonsutvalgene. Selv om en arbeidsgiverstrategi er videre enn tariffspørsmål velger rådmannen å benytte debattnotatet som bakgrunn også for denne diskusjonen.

Vurdering:
Nedenfor gjengis spørsmålene fra KS og rådmannens forslag til besvarelse etter behandling i SLG.

 1. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme for hovedoppgjøret i 2012?
  Lønnsnivået i Norge har økt i utakt med andre sammenlignbare land i flere år. Dette er ikke bærekraftig. Lønnsoppgjøret i 2012 må derfor bli moderat og ha en ramme som kun bevarer kjøpekraft, dvs ca 1,6%.
 2. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott, sentrale  lønnstillegg) skal prioriteres? 
  Ettersom det bør være et moderat oppgjør foreslås at kap 4 forhandles kun sentralt, mens kap 3 og 5 forhandles lokalt. Lokale forhandlinger på kap 4 er svært ressurskrevende og gir liten positiv effekt.
 3. Hvilken profil på eventuelle sentrale lønnstiltak vil best ivareta lokale behov?
  Det må lønne seg å ta utdanning. Det bør derfor etableres større lønnsforskjell mellom assistent og fagarbeider. Begynnerlønn på høgskolestigen må oppjusteres. Den er i dag lavere enn fagarbeider med 10 års ansiennitet.
 4. Hvilke endringer ved dagens minstelønnsystem vil være det beste bidraget for å bedre rekrutteringssituasjonen framover?
  Begynnerlønnene må økes og økning etter 4 – 8 år må bli større for å rekruttere nye arbeidstakere. Det er ikke behov for så lange ansiennitetsstiger.
 5. Kan det prioriteres å bruke deler av rammen for å gjennomføre endringer i minstelønnstabellen?
  Ja, jfr svar på spørsmål 3 og 4. Rammen bør benyttes til å prioritere kompetanse og nyutdannende.
 6. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse?
  Andelen ansatte med lokal lønnsdannelse bør øke. Særlig bør mellomledere som i dag ligger i HTA kap.4, og har lønns og personalansvar flyttes til kap.5 eller 3.
 7. Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse dilemmaene knyttet til helgearbeidet?


Hovedavtalen bør i sterkere grad stimulere til andre arbeidstidsordninger som medfører mer helgearbeid slik at stillingsstørrelser kan øke.
Helgetilleggene, særlig for søndagsarbeid, bør økes generelt. I tillegg kan det være aktuelt med høyere tillegg for de som jobber hyppigere helg. Det kan tenkes en skala hvor det er ulike satser for antall helger pr år.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.01.2012 20:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051