Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.01.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 25.01.12, kl. 17:00-19:00

Sakliste som PDF - word - ODT  - som EPUB (testing epub-format på eBok på nettbrett)
- protokoll som PDF  -  som EPUB (testing epub-format på eBok på nettbrett)

Si DIN mening i sakeneSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/12 Referatsaker utredning vedtak video
PS 2/12 Tariffoppgjøret 2012 - debattnotat fra KS utredning vedtak video
PS 3/12 Bosetting av flyktninger i Levanger kommune - langsiktig samarbeidsavtale om et flerårig vedtak utredning vedtak video
PS 4/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF utredning vedtak video
PS 5/12 Planprogram for reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden, Levanger utredning vedtak video
FO 1/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Tiltakspakke for vedlikehold av kommunale boliger tekst behandl. video
FO 2/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Retaksering av eiendommer i Levanger kommune og klagebehandling/håndtering 2010/2011 tekst behandl. video
FO 3/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Eventuell fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering – manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28+7 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem - forfall
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Nina Bakken Bye h medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x forfall
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem 1 x Anne-Grethe Hojem
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 2 x Wenche Westrum Sundal
Ivan Sundal ap varamedlem 3 x Ina Helen Kollerud
Ingrid Brattgjerd sp varamedlem 1 x Eva Høyem Anderssen
Anne Haugberg Mediås h varamedlem 4 x Einar Theodor Bangstad
Kim Heggelund h varamedlem 3 x Audun Brenne
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Svein Erik Musum

     

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Anne Kari Haugdal enhetsleder økonomi  
Terje Wist ass. revisjonssjef  
Gunvor Galaaen enhetsleder innvandrertjenesten  
Toril Leirset daglig leder Trønderhallen KF  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Hans Aalberg (FRP) og Per Anker Johansen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.45, etter behandling av interpellasjon FO 1/12.

Kulturelt innslag:


Orienteringer:


Spørsmål/interpellasjoner:
 FO 1/12 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Tiltakspakke for vedlikehold av kommunale boliger- video
Ordføreren besvarte interpellasjonen.

 FO 2/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Retaksering av eiendommer i Levanger kommune og klagebehandling/håndtering 2010/2011 - video
Rådmannen besvarte spørsmålet PDF

 FO 3/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Eventuell fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering – manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - video
Ordføreren besvarte spørsmålet.

 Forespørsel – fremmet i møtet: - video
Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag -  til formannskapet:
Kommunestyret ber om at rådmannen tar kontakt med Nord-Trøndelag Fylkeskommune for å få flere veger og gangveger i Levanger med lista over fremskyndte prosjekter.

Forslaget vedtatt oversendt formannskapet uten realitetsvotering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 1/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2012 - video

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 2/12 Tariffoppgjøret 2012 -debattnotat fra KS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2012 - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Punkt 1 – tillegg:
Ingen gruppe skal gå ned i kjøpekraft.
Punkt 7 – tillegg:
Utfordringene med helgearbeid og deltidsarbeid løses best med økt grunnbemanning.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til besvarelse på spørsmålene i KS debattnotat.
      Til toppen av siden

 

 

PS 3/12 Bosetting av flyktninger i Levanger kommune - langsiktig samarbeidsavtale om et flerårig vedtak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2012 - video

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 15 – 25 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.
Levanger kommune er positiv til å bosette 20 flyktninger i 2012.  Av disse kan 3 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.

Avstemning:
Formannskapets innstilling vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

VEDTAK:
Levanger kommune inngår et langsiktig samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI) gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.
Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette 30 – 50 personer kvartalsvis hvert år, i perioden 2012-2014.

Levanger kommune er positiv til å bosette 40 flyktninger i 2012.  Av disse kan 5 være enslige mindreårige.  Familiegjenforente kan komme i tillegg til antallet.
      Til toppen av siden

 

 

PS 4/12 Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
      Til toppen av siden

 

 

PS 5/12 Planprogram for reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden, Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.01.2012 - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – til presisering:
Kommunestyret ber om at de betenkninger som kommer fram i rådmannens vurderinger, blir ivaretatt i den videre prosess.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til planprogram for reguleringsplan Djupvika fastsettes iht PBL §§4-1 og 12-9 som framlagt.
Presisering: Tema som adkomstforhold skal også omfatte tilførselsveger fra Voll.

Kommunestyret ber om at de betenkninger som kommer fram i rådmannens vurderinger, blir ivaretatt i den videre prosess.
      Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051