Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 68/11 - Forlengelse av forsøket med Innherred samkommune - søknad til Kommunal- og Regionaldepartementet

Bjørn Petter Salberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Petter Salberg
Arkivref. 2009/4146 - /026
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 09.11.11 30/11
Kommunestyret 23.11.11 68/11

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 09.11.2011 - video

Forslag i møte:

Høyre v/Andreas J. Hjelmstad fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
“Administrasjonen bes om å starte arbeidet med en konsekvensutredning av sammenslåing av Verdal kommune og Levanger kommune.”

Avstemning:

Det ble først votert over innstillinga som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter voter over forslaget fra Høyre som falt med 3 mot 13 stemmer.

VEDTAK:

  1. Det søkes om 1 år forlengelse av forsøket med Innherred samkommune identisk med inneværende periode fra 01.01.2012.
  2. Samarbeidsavtalen mellom Levanger og Verdal kommuner forlenges frem til 31.12.2012. 
  3. Ordføreren i Verdal velges som samkommuneordfører i forsøksperioden.   


Til toppen av siden 

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Det søkes om 1 år forlengelse av forsøket med Innherred samkommune identisk med inneværende periode fra 01.01.2012.
  2. Samarbeidsavtalen mellom Levanger og Verdal kommuner forlenges frem til 31.12.2012. 
  3. Ordføreren i Verdal velges som samkommuneordfører i forsøksperioden. 


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Innherred samkommune ble opprettet med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning som et prøveprosjekt 1. januar 2004 for å ”prøve ut og videreutvikle en ny organisering av interkommunalt samarbeid som skal gi innbyggerne i deltakerkommunene bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.”

Samkommunestyret vedtok den 3. mai 2007 (sak 15/07) å søke om nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1. januar 2008 og godkjente prosjektplan og mandat for å iverksette en prosess for utvikling av Innherred samkommune med sikte på forsøk i fire nye år.

Kommunestyret i Verdal behandlet rapporten til prosjektgruppen den 3. september (sak 59/07) og kommunestyret i Levanger 5. september 2007 (sak 52/07) og ga sin tilslutning til å søke om nytt fireårige forsøk.

10. september 2007 søkte Levanger kommune og Verdal kommune om videreutvikling av forsøket med Innherred samkommune for perioden 1. januar 2008 - 31. desember 2011. Den 16. november svarer Kommunal- og Regionaldepartementet (departementet) med å godkjenne forlengelse for to år - frem til 31. desember 2009.

Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner vedtok på nytt henholdsvis den 10. og 15. desember 2008 om å søke om forlengelse av forsøket med Innherred samkommune i fire år fra 01.01.2010. Søknaden ble sendt departementet den 28. mai 2009.  Departementet godkjente søknaden jf. vedtak av 17. desember 2009. Forsøket ble innvilget for perioden 1. januar 2010 – 31. desember 2011. Departementet godkjente forsøket med hjemmel i forsøksloven § 3 tredje ledd siste setning - den foreslåtte lovfestingen av samkommunemodellen i kommuneloven.

Forsøksloven § 3 tredje ledd siste setning hitsettes:

"Dersom det er planlagt eller besluttet å gjennomføre reformer i samsvar med det forsøket gjelder, kan forsøksperioden forlenges fram til reformen trer i kraft"

Vurdering:

Med bakgrunn i at samkommunemodellen ikke vil bli lovfestet innenfor inneværende forsøksperiode må kommunen på nytt søke om forlengelse av forsøket. Departementet har i telefonsamtale med administrasjonen bekreftet at det kan søkes om forlengelse med hjemmel i forsøksloven § 3 tredje ledd siste setning. Forsøket bør gjelde for perioden 01.01.2012 -31.12.2012, da en eventuell lovfesting enten vil bli gjennomført den 01.07 eller 01.01. For at søknaden om forlengelse skal kunne godkjennes på en rask og smidig måte anbefaler departementet at forsøket forlenges identisk med inneværende periode. Før departementet kan behandle en søknad må det foreligge vedtak fra kommunestyrene i Levanger og Verdal som viser at kommunene ønsker forlengelse av forsøket. 

Administrasjonssjefen foreslår at det søkes om nytt prøveprosjekt mens det jobbes med en lovfesting av samkommunemodellen i kommuneloven. Videre anbefales det et bytte av ordfører og administrasjonssjef slik at man følger valgperioden. Man starter da en ny toårssyklus ved årsskiftet der ordføreren i Verdal blir samkommuneordfører. En følge av dette blir at rådmannen i Levanger blir administrasjonssjef for samme periode.
    Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051