Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 67/11 - Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner (BARK)

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2011/8652
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 16.11.11 23/11
Kommunestyret 23.11.11 67/11

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Halsstein bygdeborg foreslås som kommunens kulturminne i det nasjonale programmet for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (BARK). 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Halsstein bygdeborg foreslås som kommunens kulturminne i det nasjonale programmet for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (BARK).

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Riksantikvaren har bestemt å iverksette ett nasjonalt program for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (arkeologiske kulturminner). Dette etableres som et program fra og med 2011 og fylkeskommunene er gitt i oppdrag å forestå utvalg av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i løpet av 2011.

Det er viktig at utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer gis en god tilrettelegging og skjøtsel slik at de kan sikres for fremtiden og gi god formidling. Formidling av slike kulturminner og kulturmiljøer vil bidra til å øke kunnskapen om dem og gjennom dette gi forståelse for det vern disse kulturminnene og deres kulturmiljø er underlagt (den automatiske fredningen av disse kulturminnene ble første gang bestemt av Stortinget i 1905).

Hva er BARK?
BARK skal være et program hvor til sammen ca. 450 utvalgte arkeologiske kulturminner og/eller kulturmiljøer velges ut i hele Norge. Det er et effektmål at et representativt utvalg av slike kulturminner og kulturmiljøer velges ut. Utvalget må forsøksvis speile bestanden av slike kulturminner innen fylket. Målet for programmet er at et representativt utvalg av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer skal sikres gjennom langsiktig skjøtsel og gjøres tilgjengelig for publikum innen 2020.
Det er ikke bare ett enkelt kulturminne som kan velges ut; men også ett område med en særlig tetthet av arkeologiske kulturminner, eller hvor et antall slike inngår i en historisk helhet.

Fylkeskommunen skal levere en liste med forslag over kulturminner fra Nord-Trøndelag før utgangen av 2011. Kommunene har frist til 1. desember med å komme med sine forslag. Det er ikke sikkert at det vil bli kommunens foreslåtte kulturminne som velges, da fylkeskommunen må ta hensyn at et representativt utvalg av kulturminner/kulturmiljøer velges ut.

Se mer her: http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=131665

Vurdering:
Vi har svært mange arkeologiske kulturminner/kulturmiljø i Levanger kommune. Disse er av ulik art og fra mange tidsepoker. Et av de mest interessante kulturminnene i kommunen, i både regional og nasjonal sammenheng, er Halssteinen bygdeborg.

Hvorfor er dette kulturminnet spesielt?
Halssteinen er en av ca. 35 kjente bygdborger i Midt-Norge, og en av ca. 400 i hele Norge. Bygdeborgene i Norge er en kulturminnekategori som er lite undersøkt. Halssteinen er en av de største bygdeborgene vi kjenner i Midt-Norge. Borgen står i en særstilling i nasjonal sammenheng pga den spesielle plasseringen. Den ligger nede i bygda, like ved en havn, ikke langt inne i landet som andre bygdeborger. Den har også en unik struktur og oppbygging i forhold til andre bygdeborger. I tillegg er det påvist tjukke kulturlag som vitner om bosetting inne i borgen over en lengre periode.

Hva var det som foregikk på Halssteinen? Hvorfor ble den enorme muren bygd? Hvorfor har den brent ned, for å bli bygd opp igjen? Hva slags aktiviteter var det der inne? Hvor lenge var den i bruk? Arkeologene har foreløpig flere spørsmål enn svar.
De vet at borgen ble anlagt rundt Kristi fødsel og at den mest aktive bruksfasen var i yngre romertid og folkevandringstid (AD 200-600). Funn i Sverige tyder på at bygdeborger av denne størrelse var befestede gårder for en eliteklasse i samfunnet. Halssteinen kan ha vært en slik befestet gård/borg hvor en høytstående familie bodde med husdyr, tjenere, slaver og bevæpnede menn. Undersøkelser har påvist mulige veggvoller etter langhus på ca. 30 m.

Halssteinen ligger i et område hvor det finnes gravfelt og gravminner som vitner om stor rikdom. Gravhaugen på Alstadhaug er trolig bygd i eldre jernalder, og flotte gjenstander funnet i gravfeltet på Geite er importert fra Romerriket i eldre jernalder.
Hvor kom rikdommen og maktgrunnlaget fra? Det er sannsynlig å tenke seg at den store jernproduksjonen som foregikk i Frolfjellene i samme tidsepoke kan være noe av grunnlaget. Produksjonen var så omfattende at den måtte ha vært ment for eksport. Produksjonen var på topp ca. AD 200. Halssteinen må ha vært viktig for å verne om makt og verdier. Spor etter brann og ødeleggelser viser at borgen antagelig har vært angrepet flere ganger.

Det er gjort lite for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging fram til i dag. Kommunen eier grunnen som Halssteinen bygdeborg ligger på. Friområde Halsstein ble etablert i 1993. Området leies ut som beiteområde for sau. Dette er et viktig tiltak for å drive vegetasjonsskjøtsel på området, slik at det ikke gror ned. Dette tiltaket er gjort i samråd med fylkeskommunen. Området er heller ikke tilrettelagt i særlig grad. Noe skilting med informasjon er satt opp inne på området i samarbeid med fylkeskommunen. Arkeologer fra Vitenskapsmuseet har i sommer undersøkt ei gravrøys inne på området. Gravrøysa var delvis ødelagt, og stod i fare for å bli mer ødelagt slik at informasjon gikk tapt. Funn fra gravrøysa er nå registrert, og røysa er rekonstruert.

Ved å få Halsteinen med på det nasjonale programmet for bevaring, skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer (BARK), vil dette viktige kulturminnet bli løftet fram. I løpet av BARKs tiårige programperiode er målet at alle de rundt 450 arkeologiske lokaliteter skal sikres og gjøres tilgjengelige for publikum. 
    Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051