Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 65/11 - Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2009/9253
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 23.11.11 65/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Levanger kommune og MOT inngått 14.10.10.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Evalueringsrapport MOT PDF

Saksopplysninger:
Levanger har vært MOT kommune fra 1.7.2002 og hadde en samarbeidsavtale med MOT til 2007. Til og med 2007 omfattet avtalen kun ungdomsskolene. Høsten 2007 ble det inngått en ny og utvidet avtale. Kommunestyret godkjente 21.11.2007 en ny og utvidet avtale – Lokalsamfunn med MOT (LMM) med virkning fra 1.1.2008.

LMM er en implementeringsmodell som skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetssammenheng. Det skal synliggjøre lokale nettverk og arbeide aktivt for involvering av lokale lag og organisasjoner. Pr. i dag er det 118 kommuner som har inngått tilsvarende avtaler med MOT.
Hva er MOT?
MOT er en ideell organisasjon som ønsker å:

  • Bevisstgjøre ungdom til å velge slik at de mestrer livet sitt.
  • Styrke ungdomsmot til å ta vare på seg selv og hverandre.
  • Jobbe holdningskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.


MOTs oppfordring er vis mot – ta egne valg.
MOTs visjon er ”varmere og tryggere oppvekstmiljø.”

LMM i Levanger:
Ungdomsskolen:
Kommunen har nå til sammen 9 informatører fordelt på alle ungdomskolene som er ansvarlig for å gjennomføre MOTs program.
Sjefsgården;
I tillegg har sjefsgården blitt MOT skole fra høsten 2010 som den eneste av sitt slag i landet.

Videregående skole:
Levanger videregående er også MOT skole. De inngår ikke i den kommunale avtalen vi har med MOT, men vi har samarbeider med dem i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse med arrangement samt skolering av ungdommer.

Ungdom med MOT(UMM):
Informatørene har opplæring av en del niendeklassinger som ønsker å stå fram som aktive MOT-informatører i sjuendeklasser.( 7-8-9 ere.) Dette har vist seg å være en suksess i arbeidet med å forberede overgangen mellom barneskole og ungdomsskole.
En tilsvarende ordning(1-2-3 ere) benyttes i videregående skole.

Diverse  arrangement:
Våren 2010 gjennomførte vi i samarbeid med MOT sentralt et større felles arrangement på videregående skole, hvor alle elevene i ungdomsskolen og videregående deltok. Her hadde flere elever framføring av ulike musiske innslag fra scenen.

MOT til å glede dagen arrangeres hvert år den 23. november arrangeres ”MOT til å glede dagen”. Mange tusen ungdommer deltar i MOTs program i skolen, og denne dagen har de alle et felles mål - å glede andre mest mulig med små midler! Denne dagen oppfordrer MOT ungdom og voksne over hele landet til å spre glede!
I Levanger har ungdommene blant annet spredt glede på eldresentre, barnehager etc.
Ellers har skolene gjennomført ulike arrangement hvor MOT har stått sentralt.
Møter:
Kommunens MOT-koordinator har jevnlig møter med informatørene for å følge opp arbeidet. I tillegg har en hatt årlige evalueringsmøter med enhetsledere for skolene
I dagens avtale understrekes det viktigheten av forankring på lederplan i kommune og skole som forplikter ledere blant annet til å gjennomføre tiltak som er besluttet.

Samarbeid/avtaler:
Etter at Levanger ble LMM har vi etablert avtaler med flere lag og organisasjoner. Pr. i dag har vi avtaler med Levanger håndballklubb, Levanger ungdomsklubb og Levanger fotballklubb, Sportsklubben Nessegutten, Frol il - orientering samt Ytterøy idrettslag.
Det arbeides kontinuerlig for å få med flere i teamet. Det må imidlertid understrekes at det er viktigere med kvalitet enn kvantitet. Det er viktig at de som tegner avtale ønsker å stå på MOTs program.

Alle som inngår en avtale får tilbud om en MOTskolering av trenere og tillitsvalgte i klubben/laget. I tillegg får de en bok med tips og ideer.
Vi forsøker å gjennomføre årlige samlinger for nye trenere/tillitsvalgte for lag som har kontrakt.

Samarbeid med næringsliv:
Magneten er Norges eneste kjøpesenter som har inngått avtale med MOT. Fra 2012 vil de ikke lenger ha en avtale med MOT sentralt, men vil fortsatt støtte det lokale MOT arbeidet her i Levanger..
I forbindelse med Sparebank1 sin i åpning her i Levanger var ungdommer fra MOT invitert til å fortelle om MOT arbeidet i kommunen.

Ambassadører:
En av at en av kommunens fremste idrettsutøvere Eldar Rønning er en sentral MOT ambassadør. I tillegg har vi Julie Vikestad Olsen som er lokal MOT ambassadør.
Ellers kan nevnes at tidligere spiller i Sverre/ Levanger fotballklubb Kristoffer Paulsen Vatshaug, Molde fotballklubb i høst mottok en egen MOT-pris for at han har vist samfunnsengasjement og gode holdninger.

Mot-Camp
Høsten 2011 åpnet Mot en såkalt MOT-Camp ved Gråkallen, Byamarka i Trondheim.
MOT-Camp er et dugnadsbasert inspirasjonssenter, som åpnet 1. september 2011. MOT-Camp er det første av sitt slag i Norge og et pionerkonsept innenfor sitt område.
Gjennom deltagelse/kursing her blir ungdommene bevisstgjort på viktigheten av å være gode rollemodeller. Målet er å styrke ungdoms innsikt i hvem de er, hva de vil, og hvor de vil. I tillegg benyttes MOT-Camp til sertifisering av nye informatører.
To elever fra Levanger videregående skole deltok i høst sammen med ungdommer fra andre kommuner i landet.

Økonomi:
Total årlig kostnad er kr. 500.000,-. Midlene disponeres ved frikjøp av lærere/informatører i skolene, årlig avgift til MOT, samt midler til skolering av ungdommene, kompensasjon til skyss, materiell etc. og noe kompetanseutvikling.

Tilbakemeldinger/evaluering av programmet:
For arbeidet lokalt i Levanger var det en inspirasjon for alle MOT medarbeidere at informatør Karianne Westerdal Skreden som arbeider ved Nesset ungdomsskole i 2009 ble kåret til årets informatør i region Nord som omfatter alle fylker fra Sør-Trøndelag og nordover.
I tillegg mottok Levanger i 2010 pris som beste Lokalsamfunn med MOT i region Nord som omfatter alle MOT kommuner i 2010.

Juryen uttalte følgende:
”En av styrkene til Levanger er at de er veldig gode på delegering av oppgaver. Den lokale MOT ledelsen er strukturerte, og gode til å lede MOT teamet. Informatørene gjør en god jobb, og Levanger har høy score på undersøkelser.
Er en av pilotene i LMM og har vært viktig i utviklingen av modellen LMM”.

I møte 03.11.11 med regionleder for Midt og Nord-Norge distriktsleder Magnus Bjørgan i MOT kom det fram at ungdomsskolene i Levanger som hadde deltatt i desemberundersøkelsen hadde et høyt score som samsvarte godt med landsgjennomsnittet og eller var over dette. Her er eksempel på uttalelser fra elever i ungdomsskolene i Levanger:

  • ” MOT kan ikke bli stort bedre, men vi kunne ha hatt det oftere. Vi har et kjempebra klassemiljø”
  • ”Jeg gleder meg alltid til MOT-besøkene og etterpå er jeg uvanlig glad og inspirert. MOT har hjulpet meg gjennom ungdomsskolen på en veldig positiv måte. Jeg er selv UMM og jeg synes det var en fantastisk opplevelse! ”
  • ”Det bidrar til å hjelpe ungdom gjennom ungdomstida.”


PROBA Samfunnsanalyse har laget en evalueringsrapport av MOT i ungdomsskolen, som ble ferdig i september 2011. Denne omfattende evalueringen er både en sammenligningsundersøkelse og en før- og etterundersøkelse. PROBA samfunnsanalyse er et selskap som leverer samfunnsvitenskapelige analyser i form av utredning, forskning og rådgivning. Ca 450 elever fra 21 MOT-skoler og ca 450 elever fra 21 kontrollskoler er fulgt over tre år. Første måling ble gjort høsten 2008 i 8. klasse og siste måling ble gjort våren 2011 i 10. klasse. Helsedirektoratet har gitt støtte til evalueringen i alle tre årene.

Kortresymé av konklusjonen i rapporten:
”Vi finner at MOT har en positiv betydning for ungdommenes selvtillit, optimisme og mot. Når det gjelder elevenes oppfatning av skole- og klassemiljø, trivsel og mobbing beskytter MOT i mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. Det er færre som trives dårlig, færre som ikke har noen venner, færre som opplever klasse- og skolemiljøet som dårlig, og færre som blir mobbet ofte.”

Vurdering:
Arbeidet som legges ned i ungdomskolene er fortsatt bærebjelken i MOT arbeidet.
Det har i høst vært mediainnslag som har vist at noen kommuner i Nord-Trøndelag har vedtatt å si opp avtalen med MOT. I Levanger har vi entusiastiske informatører som bidrar til at vi får mange gode tilbakemeldinger fra elever både i grunnskole og videregående skole. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra elever både i ungdomsskolen og videregående skole.

Rådmannen mener at MOT sammen med andre program i skolen i betydelig grad bidrar til å styrke ungdommenes sosiale kompetanse. Dette er også i tråd med føringer i kommunaldelplan oppvekst. Vi mener derfor er en god investering i å satse på MOT. I Levanger har vi alle forutsetninger for å lykkes med mange positive/entusiastiske medarbeidere både i og utenfor skolen. 
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051