Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.11.11 - sak 64/11 - Plan for frivillighetspolitikk

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2011/8070
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 19.10.11 19/11
Formannskapet 04.11.11 84/11
Kommunestyret 23.11.11 64/11

 

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planen - Tilleggsforslag punkt 9.0:

  • Kommunen bør opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor
  • Frivillig sektor bør involveres i planprosesser der det er naturlig


Avstemning:
Innstillingen enstemmig tiltrådt.
Buchholdts tilleggsforslag avvist med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

  • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
  • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver. 


Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 19.10.2011

Orientering i møte:
Prosjektleder Åse Saltvik orienterte fra arbeidet i prosjektgruppa.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

  • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
  • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver 


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

  • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
  • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i Formannskapet 16.11.09sak 111/09 – Pilotprosjekt frivillighet – kommunal organisering.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I 2007 kom Regjeringens Frivillighetsmelding, Stortingsmelding (Stm.) nr. 39 (2006-2007) ”Frivillighet for alle”. Meldingen tok for seg ulike områder hvor frivillig innsats spiller en betydelig rolle for samfunnet, og pekte blant annet på følgende (kap.26.6. s. 198): ”Det er en mangel på samlet frivillighetspolitikk i kommunene, og også manglende forståelse for hvilken rolle frivillige virksomheter kan og bør spille i kommunene”. Dette var bakgrunnen for at det i forbindelse med ordførersamarbeidet ”Byer i Midt-Norge” (ni bykommuner) ble initiert et prosjekt for utforming av en frivillighetspolitikk i hver av de ni kommunene.
Kommunene søkte høsten 2008 om økonomisk midler til å starte samarbeidsprosjektet og etter positiv tilbakemelding fra Kirke- og kulturdepartementet, med regionale utviklingsmidler og egenandeler fra hver kommune, ble samarbeidsprosjekt ”Fra pilot til skvadron” etablert. Hovedmålsetting med prosjektet var at hver av de ni byene, på ulike måter skulle utarbeide en plan for frivillighetspolitikk forankret i kommunalt planverk.

Levanger formannskap vedtok i november 2009 at kommunen ville delta i prosjektet. Lokal prosjektgruppe ble oppnevnt og kulturenheten fikk prosjektlederansvar. Leder ved Levanger Frivilligsentral fungerte som prosjektleder, på vegne av kulturenheten.

Prosjektgruppen i Levanger har bestått av:


Sammenheng med andre kommunale planer:
I kommuneplanens samfunnsdel (2008-2020), vedtatt i Levanger kommunestyre 10.12.2008 står det flere mål og veivalg om å styrke frivilligheten og legge til rette for frivillig innsats på flere områder. Dette er de overordnede mål og veivalg for Levanger kommune, og dermed også for temaplanen Plan for frivillighetspolitikk 2012-2016.

Klikk for større bilde

Vurdering:
Kartlegging av samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor er et krevende arbeid. 
Prosjektgruppa har gitt oss et bilde av at frivillig arbeid er svært variert og foregår i mange former. Kartleggingsmaterialet ble presentert for frivilligheten i et møte på Frivillighetssentralen våren 2011 og gjennom et framtidsverksted i etterkant av møtet ble ønsker for videre samhandling drøftet. På bakgrunn av prosjektarbeidet og den informasjonen dette frembrakte, utarbeidet prosjektgruppen et forslag til en tiltaks- og handlingsplan for frivillighetspolitikken i Levanger kommune. Prosjektgruppen har gjort et vel gjennomført arbeid, og levert en plan som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med tilrettelegging for frivillig sektor.

Prosjektgruppa hadde et av sine hovedfokus på rekruttering av frivillige til innsats for enslige mindreårige flyktninger i Levanger. Dette er en gruppe mennesker som har et stort behov for hjelp og støtte til integrering. Gjennom et informasjonsmøte høsten 2010 ble lag og organisasjoner og andre utfordret til innsats på ulike områder. Kun noen få meldte interesse, langt fra så mange som det var behov for.

Dette er et godt eksempel på at kommunens behov og frivillighetens ønsker og muligheter ikke alltid sammenfaller. Derfor er det like viktige å kartlegge hva frivillig sektor ønsker og har mulighet for å gjøre, som å kartlegge kommunens behov for frivillig innsats. Slik kan man i større grad legge til rette for det frivillig sektor selv ønsker å bidra med.  Dette kan føre til at man får frivillig innsats på områder kommunen selv ikke har tenkt på som aktuelle. Rådmannen foreslår at en slik kartlegging blir et nytt tiltak i planen. Denne kartleggingen er det naturlig at Levanger Frivilligsentral får ansvar for.
Det bør, som planen foreslår, i større grad initieres bruk av samhandlingsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner for å få rammer for de oppgavene som skal løses. For eksempel har Levanger kommune en ”Lokalsamfunn med MOT”-avtale med Stiftelsen MOT. Gjennom denne avtalen kan det forebyggende arbeidet utvikles videre bl.a. i form av samhandlingsavtaler med aktører i nærmiljøet for å løse oppgaver. Slike avtaler må initieres i langt større grad der det er oppgaver frivillig sektor kan og vil løse.

Levanger kommune bidrar med en god del midler i form av tilskudd til lag og foreninger i dag. I årene framover bør tilskuddene i større grad vris fra ordinær drift og mer mot aktiviteter hvor det er sammenfall mellom kommunens behov og frivillig sektors muligheter og ønsker.

Det er nødvendig å justere handlingsplanen for 2012-2016 slik at den harmoniseres i forhold til økonomiplanen. Samtidig må en også foreta en gjennomgang av hvilket organ som skal være ansvarlig for tiltakene i handlingsplanen. Tiltak med økonomiske konsekvenser vil da lettere kunne overføres til økonomiplanen.
      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.11.2011 20:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051