Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12 - sak 24/12 - Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2011

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal
Arkivref. 2012/3488
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 09.05.12 19/12
Kommunestyret 23.05.12 24/12

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

INNSTILLING:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger kommune 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Det har de siste årene fram til 2011 lagt fram en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger. Fra 2011 har administrasjonen valg å bruke Utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld.nr 31 (2007-2008).

Til de nasjonale målsettingene er det stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov.
Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for Tilsynsrapport. I tillegg har en lagt til to indikatorer;

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og en høy andel av det totale timetallet i grunnskolen går til spesialundervisning.


Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld.nr 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Levanger kommune har brukt tall fra KOSTRA 2011 Skole.

Årets tilstandsrapport viser at Levanger kommune ligger på nasjonalt nivå når det gjelder standpunkt og eksamenskarakter er i norsk, matematikk og engelsk. Kommunen ligger noe lavere når det gjelder resultater på nasjonale prøver og når det gjelder grunnskolepoeng.

Levanger kommune har som mål å snu utviklingen når det gjelder resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Dette skal skje gjennom en videreføring av arbeidet med en bedre vurderingspraksis. Det handler om å ha fokus på underveisvurdering eller vurdering for læring gjennom elevsamtaler, foreldresamtaler, muntlige og skriftlige tilbakemeldinger og halvårsrapporter. Videre har Levanger kommune satt i gang en stor lesesatsing for alle skolene. Lesesatsingen er for alle trinn og fag i grunnskolen. Den involverer elever, foreldre, lærere, assistenter og ledelse. SOL (systematisk observasjon av lesing) er et kartleggingsverktøy med tiltakspakker og et kompetansehevingsprogram for lærere. Dette kommer i tillegg til allerede igangsatte kursrekker for lærere innen lesing i alle fag.

Det er også utviklet og igangsatt et etterutdanningstilbud innen regning finansiert med statlige midler.

Et godt læringsmiljø er avgjørende både for elevenes læring og trivsel. Alle skoler i Levanger skal arbeide systematisk med et bedre læringsmiljø. Innen utgangen av 2015 skal alle skoler i Levanger ha hatt minimum et år der læringsmiljø er hovedsatsingsområde. Arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, forebygge og avdekke mobbing og med å ha gode prosedyrer når mobbing er avdekket, skal intensiveres. Det er laget en Statusrapport om arbeidet med læringsmiljø/sosial kompetanse i barnehage og skole - våren 2012.

Lærertetthet i Levangerskolen videreføres på samme nivå som i dag. Levanger kommune ønsker å gi flere elever tilpasset opplæring gjennom ordinær undervisning. Dette innebærer på sikt en vridning av ressursene til mer styrking av ordinær undervisning og mindre til spesialundervisning for enkeltelever. En av de viktigste årsakene til økning i omfanget av spesialundervisningen de siste årene, er utfordrende atferd. Levanger kommune og HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag) planlegger et etterutdanningstilbud for lærere som har som mål å redusere antall elever som får spesialundervisning på grunn av utfordrende adferd gjennom å øke kompetansen hos lærere.

Levanger kommune har laget en Kompetanseplan for barnehage og skole 2012 – 15 som følger opp disse satsingene.

Vurdering:
Rådmannen anbefaler at mål og tiltak for arbeidet følges opp slik det er beskrevet i Tilstandsrapporten.
    Til toppen av siden  

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 24.05.2012 08:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051