Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.05.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 23.05.12
Tid: kl. 17:00-21:00

Sakliste (oppdatert 18.05.12) som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 24/12 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2011 utredning vedtak video
PS 25/12 Oppfylling for velodromen på Moan – budsjett for tiltaket utredning vedtak video
PS 26/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS utredning vedtak video
PS 27/12 Ladestasjoner i Levanger – søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil utredning vedtak video
PS 28/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka utredning vedtak video
PS 29/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3 utredning vedtak video
PS 30/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 31/12 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2011 utredning vedtak video
PS 32/12 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2011 utredning vedtak video
PS 33/12 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2011 utredning vedtak video
PS 34/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 10/12 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad, SP - Skolemat tekst behandl. video
FO 11/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes, SV - OU-prosess (utlagt 18.05.12) tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 25 + 10  av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem - forfall
Svein Erik Veie dna medlem x  
Torbjørn Andre Moe dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Nina Bakken Bye h medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem - forfall
Britt Tønne Haugan krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap varamedlem 1 x Lars Petter Holan
Hans-Fredrik Donjem ap varamedlem 2 x Kai Lennert Johansen
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem 5 x Arild Børseth
Ketil Hveding h varamedlem 1 x Vebjørn Haugom
Anne Haugberg Mediås h varamedlem 4 x Nina Bakken Bye
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem 5 x Audun Brenne
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 x Geir Tore Persøy
Janne Kathrine Jørstad frp varamedlem 2 x Hans Aalberg
Børge Lund krf varamedlem 1 x Jann Karlsen
Kjellrun Støp v varamedlem 2 x Karl Meinert Buchholdt


    

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Terje Wist KomRev Trøndelag IKS  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  


Kulturinnslag før møtet:
Før møtet ble satt ble det fremført kulturinnslag av Karl Felix Keinau ved kulturskolen  - video

Orienteringer:
Levanger – Ren til Tusen" v/Per Endresen - presentasjon PDF  - video

Interpellasjon /Spørsmål:

 FO 10/12 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad, SP - Skolemat  - video
Ordføreren besvarte interpellasjonen og avvist forslag til vedtak.

 FO 11/12 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes, SV - OU-prosess  - video
- spørsmålet ble trukket.

Habilitet:
Asgeir Persøy, FRP ba om å få sin habilitet vurdert før behandling av sak 25/12
Kommunestyret vedtok enstemmig at Persøy er habil i behandling av sak 25/12

Permisjoner:
Anne Grete Krogstad, DNA, fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 29/12
Alf Magnar Reberg, SP fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 29/12
Per Anker Johansen, DNA fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 31/12
       Til toppen av siden

 

 


PS 24/12 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Levanger 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012 - video

Forslag i møte:
Andreas Jenssen Hjelmstad, H, fremmet følgende forslag:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeidet. Følgende punkter skal vektlegges.

 1. Innen 2014 skal antall elever på de nederste mestringsnivå reduseres til nasjonalt nivå, andel av elever på de øverste mestringsnivå skal økes.
 2. Innen 2015 skal resultatene på de nasjonale prøver i Levanger kommune ligge på minst nasjonalt nivå.
 3. Tilbudet til elever på høyt mestringsnivå skal styrkes.
 4. Skolene skal utarbeide et strategidokument for perioden 2013-2015 for å sikre måloppnåelse. Dokumentet skal være klart til skolestart 2013
 5. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere søknad om å få innføre valgfritt skriftlig sidemål på ungdomsskolenivå.
 6. Kommunestyret ønsker innføring av undervisningsvurdering fra 8. trinn.
 7. Det legges fram årlig oversikt fra de nasjonale prøvene og snittkarakterer for 10 klassen fordelt på hver skole. De minste skolene kan benytte gjennomsnittet av siste tre års resultater som grunnlag.


Avstemning:
Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Hjelmstads forslag pkt. 1 avvist med 26 mot 9 stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 2 avvist med 25 mot 10 stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 3 avvist med 24 mot 11stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 4 avvist med 27 mot 8 stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 5 vedtatt med 21 mot 14 stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 6 avvist med 27 mot 8 stemmer
Hjelmstads forslag pkt. 7 avvist med 25 mot 10 stemmer

VEDTAK:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere søknad om å få innføre valgfritt skriftlig sidemål på ungdomsskolenivå.
       Til toppen av siden

 

 

PS 25/12 Oppfylling for velodromen på Moan – budsjett for tiltaket

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Habilitet:
Asgeir Persøy, FRP, ba om at hans habilitet ble vurdert før behandling av sak 25/12.
Kommunestyret vedtok enstemmig at Persøy er habil i behandling av sak 25/12.

Forslag i møte:
Alf Magnar Reberg, SP, forslag til nytt pkt. 2:
Oppfylling med inntil 1meter med sprengt stein som er ferdig komprimert og klargjort for velodrom er en klar standardheving i forhold til arealene som Il Sverre disponerte på stadion. Derfor må Il Sverre bidra til denne standardhevingen med et betydelig beløp innenfor rammen på 1500000,- som hevingen for velodromens areal koster. Ordføreren får fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Il Sverre.

Omskriving punkt 3
Kommunens andel av investeringen...osv.

Avstemning:
Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Rebergs forslag:
Formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune fyller opp/klargjøring for sykkelbane/velodrom på Moan, inklusive omkringliggende areal for inntil Kr. 2125.000. (alt 2)
 2. Investeringen finansieres ved å omdisponere avsatte midler til mill til ”miljøtiltak/gågate/miljøgate/park” i investeringsbudsjettet for 2012.
         Til toppen av siden


 

 

PS 26/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Vedlagte kjøpekontrakt mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås.
 2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på kr 37.000.000,-. Låneopptaket benyttes til å finansiere kjøpet av aksjene samt til å refinansiere gjelden i Hunt Biobank Eiendom AS.
 3. For fremtidig utbygging av kontorfasiliteter og auditorium gis Hunt Biobank Eiendom as et lån på inntil kr 17.000.000,- 
 4. Det samlede låneopptaket på kr 54.000.000.- tas opp som serielån med minimum avdragstid ift inntekter. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån. 
         Til toppen av siden


 

 

PS 27/12 Ladestasjoner i Levanger – søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Svein Erik Musum, FRP, fremmet følgende forslag:
Levanger kommune støtter ikke ladestasjon på Gråmyra med kr. 75.000,-.

Avstemning:
Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Musums forslag:
Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 vedtatt med 27 mot 8 stemmer
Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr. 75 000,-.     
 2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum.
 3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning.  Det settes av inntil 300 000 kr til formålet
 4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond.
         Til toppen av siden


 

 

PS 28/12 Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra JosteJostein Trøite, SV:
Bygningene skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
Alternativt at boligene utstyres med skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag avvist med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Forslag til detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka, datert 09.01.2012, rev 25.01.2012, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Det tas forbehold om at det for skjæringer og fyllinger med større høydeforskjell enn 3 meter, må det utføres geoteknisk prosjektering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 29/12 Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende “Kjønstadmarka Felt B3” godkjennes. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 30/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det avsettes kr. 315.000 til arkeologiske registreringer i Levanger sentrum sommeren 2012. Beløpet belastes disposisjonsfond.
       Til toppen av siden

 

 

PS 31/12 Trønderhallen KF - Regnskap og årsberetning 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsregnskap og årsberetning for 2011 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 32/12 Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Styrets vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Resultatregnskap 2011 og Årsrapport 2011 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 33/12 Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem, DNA, fremmet følgende forslag:
Godtgjøring til styret for 2011:
Styreleder kr. 2.500,- + 500 kr. pr. møte
Medlemmer kr. 500,- pr. møte.

Avstemning:
Hojems forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Godtgjøring til styret for 2011:
Styreleder kr. 2.500,- + 500 kr. pr. møte
Medlemmer kr. 500,- pr. møte.
       Til toppen av siden

 

 

PS 34/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.05.2012  - video

Forslag i møte:
Jostein Trøite, SV, fremmet følgende forslag:
Årsregnskap og årsberetning 2011 – Levanger kommune mangler rapportering om klima- og energi. Dette er i strid med klima- og energiplan for Levanger kommune vedtatt i 2009. I klima- og energiplan står det at kommunens årsrapport innen 2011.
Saken 34/12 utsettes, og kommer til politisk behandling når rapportering om klima og energi er i samsvar med vedtatt plan.

Jostein Trøite, SV, fremmet følgende forslag nytt pkt. 5:
I arbeidet med årsbudsjett 2013og økonomiplan 2013-2016, legges det inn en stilling som miljøvernsjef, som får ansvar for bl.a. oppfølging av vedtatt klima- og energiplan.

Per Einar Weiseth, V, fremmet følgende  tilleggsforslag:
Rapportering av klima og miljøplan lages som et tillegg til årsberetning for 2011, og legges på ordinært vis inn fra 2012.

Avstemning:
Trøites utsettelsesforslag avvist med 30 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Trøites tilleggsforslag pkt. 5 avvist med 30 mot 2 stemmer
Weiseths tilleggsforslag vedtatt med 20 mot 12 stemmer

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 8.545.869,29.
 2. Rådmannens årsberetning og årsrapport tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2011 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning utviklingsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning disposisjonsfond kr. 4.545.869,29
 4. Kommunestyret presiserer at kontrollutvalgets merknad når det gjelder internkontroll - jamfør revisjonsrapportens konklusjon - må bringes i orden
  snarest.


Rapportering av klima og miljøplan lages som et tillegg til årsberetning for 2011, og legges på ordinært vis inn fra 2012.
       Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051