Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.01.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 23.01.13
Tid: kl. 17:00 - 18:00

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 1/13 Detaljregulering fv. 138 - omlegging ved Eidnes, Ytterøy utredning vedtak video
FO 1/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Manglende rapportering av klima- og miljøplan i årsberetningen for 2011 tekst behandl. video
FO 2/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Sikring av høy kvalitet i de nye skolene tekst behandl. video
FO 3/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - OU 2012 Levanger kommune tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31 + 4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem - forfall
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem -  forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem -  forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem 5  x Anne-Grethe Hojem
Ivan Sundal ap  varamedlem 6  x Lill Kristin Nordahl
Kim Heggelund h varamedlem 3  x Ketil Hveding
Jørgen Selmer varamedlem 3  x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  


Orientering:

 

 

 

PS 1/13 Detaljregulering fv. 138 - omlegging ved Eidnes, Ytterøy

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.01.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av fv. 138, omlegging ved Eidnes, dat. 10.09.2012, sist rev. 17.12.2012.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 1/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Manglende rapportering av klima- og miljøplan i årsberetningen for 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.01.2013 - video

Ordføreren besvarte spørsmålet
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 2/13 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - sikring av høy kvalitet i de nye skolene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.01.2013 - video

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Per Einar Weiseth skal ha honnør for at han løfter fram debatten om innholdet skolen i kommunestyret. Kommunestyret i Levanger har store ambisjoner for skolene i Levanger og skal sette seg høye mål for de nye skolene – på lik linje med de øvrige skolene våre. Gjennom Kommunedelplan oppvekst og underliggende temaplaner og kompetanseplaner, har kommunestyret og driftskomiteen lagt føringer for hva det skal satses på i skolene. Disse planene ligger til grunn for det arbeidet man nå skal ta til med.

Ambisjonen er ikke mindre enn at vi ønsker at hver enkelt elev skal oppleve at han eller hun går på verdens beste skole. Da må politikere, skoleledelsen og ansatte løfte i flokk.

Vi skal legge til rette for en god faglig undervisning tilpasset elevens forutsetninger i alle våre skoler. Det er et mål for ungdomsskolene at undervisningen skal bli mer praktisk innrettet. Utvikling av innholdet i skolene vil skje i et samspill mellom skoleledelsen og ansatte, i et nært samarbeid med eksterne aktører som HiNT, Oppvekstprogrammet, GNIST (som er et samarbeid om å løfte kvaliteten på lærerutdanninga, løfte fram lærerne og øke kvaliteten på skolene) og det nasjonale programmet "Bedre læringsmiljø".

Det er en ambisjon i Oppvekstplana og i Idrettspolitisk plan at alle skal bli mer fysisk aktive. En temaplan for skole er under utvikling på dette området. Utvikling av uteområdene er særlig viktig, men også innholdet i kroppsøvingsfaget og samarbeidet med heimene.

Ansatte, brukere og eksterne samarbeidspartnere vil bli involvert i planleggingen av de nye skolebyggene. Planlegging av byggeprosessen for den nye ungdomsskolen på Røstad og planlegging av renoveringen av den nye barneskolen på Frol starter tidlig i 2013. Arbeidet med å forberede sammenslåing av skoler starter også opp umiddelbart. Her får ansatte, elever og foresatte få spille sentrale roller. Enhetsledere/rektorer ved disse skolene er sentrale personer i slikt arbeid i kommunen. Det var derfor nødvendig å få tilsatt enhetsledere/rektorer for disse nye enhetene raskt.

For Frol og Nesset er grupper under etablering en ansatte-/brukergruppe som skal jobbe med romprogram og uteområdet for den nye ungdomsskolen. Det samme vil bli satt i gang for de øvrige enhetene. Medvirkning i forming av egen arbeidssituasjon er viktig for motivasjon, for egen innsats framover og for å sette ambisjoner for egen og elevers innsats i framtida. Geir Mediås og Bjørg Tørresdal vil bytte arbeidssted fra neste skoleår og skal inn hverandres FAU-møter og i FAU ved Mule og Okkenhaug etter hvert. Det legges vekt på å ivareta både ansatte og elever i denne prosessen.

Den nye ungdomsskolen på Røstad skal utvikles i nært samarbeid med andre aktører på Røstad og i særlig grad sammen med HiNT, Statsbygg og SiNOT. Det vil være muligheter for å videreutvikle prosjektet Estetikk og opplevelser på Røstad til å bli et helhetlig rekreasjonsområde/nærmiljøanlegg for kommunens innbyggere.

Den nye barneskolen på Frol vil få tilstrekkelig areal ute og inne innenfor eksisterende rammer, men det må gjøres tilpasninger av bygget for å ivareta de behov man har i en tidsriktig barneskole. Det er store muligheter for å utvikle uteområdet for bedre å ivareta pedagogiske og trafikksikkerhetsmessige behov. Uteområdet vil blant annet utvikles i samarbeid med lokale lag og foreninger.

Den nye barneskolen på Nesset vil etter at tilbygget står ferdig og uteområdet er tilpasset en barneskoles behov, bli et flott oppvekstområde som kan nyte godt av et samarbeid med Sportsklubben Nessegutten.

Levanger kommune er nå i omstilling. Det vil trolig bety at det er lite behov for ekstern rekruttering til våre skoler de nærmeste årene. Det er etablert en kommunegruppe med både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter som skal koordinere arbeidet med omstillingen for oppvekst. Ingen ansatte skal sies opp i prosessen. Hele kommunen er omplasseringsområde, men arbeidsgiver søker å få til at ansatte følger elevene over i ny skole i den grad det er mulig. Ansatte direkte underlagt omstilling, skal få sende inn ønske om nytt arbeidssted. Dette skal sammenholdes med ledige stillinger ved alle kommunens skoler. Man søker å ivareta alle på en god måte i denne prosessen. Etter at omstillingsperioden er over, vil skal man selvsagt være målrettet i rekruttering av fagpersoner til skolene og her er det viktig med et nært samarbeid med HiNT.

Vi har for øvrig skissert følgende muligheter for utvidet samarbeid mellom våre skoler og HiNT:

Utvide øvingsskolesamarbeidet. Det kan være mulig med hospitering for lærere inn i lærerutdanninga på HiNT og for ansatte ved avdeling for lærerutdanning. Samarbeide om faglig og pedagogisk utvikling – i tråd med de satsinger som skolen har vedtatt. Forskning med basis i våre skoler. Mulig for studentene å skrive bachelor-/masteroppgaver i samarbeid med våre skoler.Samarbeide om å realisere intensjonene i ungdomsskolemeldinga.Mulighet for kroppsøvingsseksjonen til å videreutvikle kroppsøvingsfaget for ungdomsskolen, blant annet ved å utnytte naturen/omgivelsene bedre. Det er også mulig for studentene på kroppsøvingsfag å skrive oppgaver nå de neste 1-2 årene om utvikling av et rekreasjonsområde/folkehelseområde/nærmiljøtiltak/kroppsøvingsarena.Samarbeide om det 5. studieåret – et pilotprosjekt.

Det legges opp til en temadag om innholdet i de nye skolene i driftskomiteen i mars og et dialogmøte mellom driftskomiteen, skoleledelsen og FAU-representanter i oktober. Kommunestyret vil diskutere og legge føringer for våre skoler i behandlingen av den årlige tilstandsrapporten i juni. Vi kan derfor se fram til mange spennende debatter om skole i 2013.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 3/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - OU 2012 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 23.01.2013 - video

Ordføreren besvarte spørsmålet:

  1. Ordføreren legger vel den vanlige forståelsen av OU til grunn, dvs endring av en organisasjon fra en tilstand til en ønsket tilstand, som gjerne er mer effektiv enn dagens organisasjon.
  2. Kriterier for å lykkes er normalt klare mål, forankring hos de berørte og klare beslutninger om gjennomføring.
  3. Bemanning av prosjekt er ikke noen politisk sak. Rådmannen var prosjektansvarlig og han satte sammen en prosjektgruppe bestående av en erfaren hovedprosjektleder, 4 delprosjektledere og 2 tillitsvalgte. Delprosjektgruppene besto av fagfolk, ledere og tillitsvalgte med ulik bakgrunn. Delprosjektgruppene og hovedprosjektet har hatt tilgang på økonomifaglig kompetanse til å foreta de beregninger de selv ikke hadde kompetanse til.
  4. Oppdragsgiver for OU-saken var kommunestyret. Spørsmål om organisering av prosjektet var oppe i det organet som etter kommuneloven (§25) skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, administrasjonsutvalget, i februar 2012. Det ble besluttet å ivareta kontakten med den politiske ledelsen med en styringsgruppe hvor ordfører og alle gruppelederne deltok i tillegg til den administrative ledelsen og 2 hovedtillitsvalgte. I styringsgruppa ble framdrift for behandling av saken drøftet og det ble besluttet å behandle den i samme formannskapsmøte som budsjettet/økonomiplanen og et ekstraordinært kommunestyremøte. Ettersom saken hadde så stor betydning for budsjett og økonomiplan synes jeg dette var naturlig, og jeg har ikke registrert noe forslag under veis om annen behandlingsform. Jeg kan heller ikke se at det ligger noe i reglementet for driftskomiteen som tilsier en behandling av saken der. En annen sak er at det i etterkant av kommunestyrevedtaket kan bli saker i driftskomiteen, f.eks knyttet til forskrift om skolekretser osv.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051