Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.10.14

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 22.10.14
Tid: kl. 17:00 - 18:10

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 45/14 Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 46/14 Gatebelysning strekningen Åsen - Hopla, forskuttering og bygging utredning vedtak video
PS 47/14 Søknad om regulering av vegavgift på Vulusjøvegen i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 48/14 Trønderhallen KF - valg av styremedlemmer utredning vedtak video
PS 49/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25 utredning vedtak video
PS 50/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset Levanger utredning vedtak video
PS 51/14 Forvaltningsrevisjon vedrørende barnevern utredning vedtak video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 22+13 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører - forfall
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Per Anker Johansen ap medlem - forfall
Edvard Øfsti ap medlem - forfall
Ina Helen Kollerud ap medlem - forfall
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem - forfall
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Svein Erik Musum frp medlem - forfall
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Svein Erik Veie
Ivan Sundal  ap  vara  Per Anker Johansen  
Nina Elisabeth Berget  ap vara  x Edvard Øfsti 
Hallvard Svendgård ap vara x Ingvill Berg Fordal
Ann-Mari Hellan Børseth ap vara x Ina Helen Kollerud
Vegard Austmo sp vara   x   Hans Heieraas 
Per Einar Weiseth  vara  Annikken Kjær Haraldsen 
Kim Heggelund  vara  Vebjørn Haugom 
Anne Haugberg Mediås vara  Ketil Hveding 
Ragnhild Skjerve sv  vara  Jostein Trøite 
Asgeir Persøy  frp vara x Hans Aalberg
Janne Kathrine Jørstad  frp  vara  x Geir Tore Persøy
Odd Einar Langø frp  vara  x Svein Erik Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Eli Bjørås Weiseth leder barnevern  

 

Settevaraordfører – enstemmig valgt: Anne Grethe Hojem, AP

Orienteringer:

 • Status på konkrete miljø-, helse- og trivselstiltak i sentrumsområdet
  Badestrender som trivselstiltak i Levanger kommune /enhetsleder kommunalteknikk
  Hvilke planer har Levanger kommune for dette arbeidet?
  Hvilke strender er aktuelle?  v/enhetsleder kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF -  video
          Til toppen av siden

 

 

PS 45/14 Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Rådmannen legger til grunn i forbindelse med budsjettbehandlinger at fagpersonell (fagkompetanse) gir tilstrekkelige ressurser og myndighet til å vurdere og ta beslutninger som får konsekvenser for kommunens tjenestetilbud:  - vurdering av behov, - utøvelse av tjenester.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes oversendelsesforslag avvist med 32 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 31.08.14 til etterretning
 2. Budsjettet for 2014 endres slik:
  -  Gruppeansvar 130 fellesområder styrkes med 4,0 millioner kroner
  -  Gruppeansvar 850 Finanstransaksjoner reduseres med 4,0 millioner kroner
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/14 Gatebelysning strekningen Åsen - Hopla, forskuttering og bygging

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune forskutterer gatebelysning på Fv. 753 fra Åsen S-hus og fram til avkjørsel Hopla til en total kostnad på 2,9 mill. kr.
 2. Forskutteringen finansieres over ubundet investeringsfond.
 3. Levanger kommune forutsetter at fylkeskommunen øker sitt beløp til 2,9 mill. kr. som ramme for prosjektet.
          Til toppen av siden

 

 

PS 47/14 Søknad om regulering av vegavgift på Vulusjøvegen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Habilitet:

Vegard Austmo (SP) ba om vurdering av sin habilitet. Austmo er styremedlem av veistyret. Austmo ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for Vulusjøvegen forhøyes til følgende satser:

 • Turkort kr. 50,-. Årskort kr. 500,-.
 • Gebyr for manglende betaling settes lik det et årskort koster, kr. 500,-. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 48/14 Trønderhallen KF - valg av styremedlemmer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Valgkomiteen v/ordfører Robert Svarva fremmet følgende forslag:

Marit Breivik og Lars Heirsaunet velges som styremedlemmer i Trønderhallen KF for 2 år. 

Avstemning:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Marit Breivik og Lars Heirsaunet velges som styremedlemmer i Trønderhallen KF for 2 år.
        Til toppen av siden

 

 

PS 49/14 Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer av planen:

 • Park i nord o_PRK tas ut.
 • Bestemmelsenes § 4.3 Geotekniske forhold og stabilitet endres til: «Ved søknad om rammetillatelse eller ettrinns byggesøknad skal arbeidet med å utrede og dokumentere sikkerheten være utført i henhold til veilederen til TEK10 og NVEs veileder 7/2014. Geoteknisk rapport skal vedlegges byggesøknad.»
 • Ny § 4.5.3 tilføyes: «Bebyggelsen skal tilpasses Røstadområdets særpreg i arkitektonisk utforming, fargevalg og materialbruk.»
 • § 4.6.2 (parkering for boliger): Endres til 0,4 – 0,75 p-plasser pr. boenhet. For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet.
 • § 4.7 Sykkelparkering, tilføyelse: «For boenheter med hybler regnes parkeringskravet pr. hybelenhet».
 • § 5.1 andre setning tas ut. Tredje setning suppleres med: «Boenheter med flere hybelenheter kan være større.»
 • § 5.1 suppleres med:
  • «Bolighus skal oppføres i 3 etasjer».
  • «Det skal være minst 15 boenheter pr. daa tomt».
  • «Garasje tillates ikke».
 • § 5.2 suppleres med: «Byggegrensen i vest følger formålsgrensen».
 • § 6.3.1, supplering: «P2 kan også benyttes til trafo/nettstasjon».


Forslag til detaljregulering for Helge Ingstads veg 1 og 3, datert 03.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

PS 50/14 Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset  Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3, Støy, tilføyes følgende setning: Grenseverdiene for støy angitt i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) med tilhørende veiledning skal overholdes.
 • I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1, Offentlig eller privat tjenesteyting, tilføyes følgende setning i avsnittet om formål: Nettstasjon skal kunne etableres innenfor området. Sikkerhetssoner som gjelder for nettstasjoner skal overholdes.


Forslag til detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset Levanger, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

        Til toppen av siden

 

 

PS 51/14 Forvaltningsrevisjon vedrørende barnevern

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.10.2014 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten «Økonomistyring i barnevernstjenesten» til etterretning, og ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051