Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 22.05.13

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 22.05.13
Tid: kl. 17:00 - 20:55

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 18/13 Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Levanger Idrettsråd utredning vedtak video
PS 19/13 Søknad fra Skogn Folkehøgskole om garanti utredning vedtak video
PS 20/13 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012 utredning vedtak video
PS 21/13 Detaljregulering planovergang Nossumhyllan utredning vedtak video
PS 22/13 Detaljregulering Lundentunet  1719/212/11 utredning vedtak video
PS 23/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset utredning vedtak video
etter pause
PS 24/13 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør utredning vedtak video
PS 25/13 1719/314/375 m.fl. - Utbyggingsavtale Levanger sør utredning vedtak video
PS 26/13 Trønderhallen KF - valg av nytt styre utredning vedtak video
FO 8/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - muligheten for kjøp av barnehage tekst behandl. video
FO 9/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Levanger kommune vil øke standarden på kommuneveiene tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 8 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem - forfall
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem - forfall
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem x  
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem - forfall
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Wenche Westrum Sundal dna medlem - forfall
Ivan Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken ap  varamedlem  x Kai Lennert Johansen
Nina Elisabeth Berget ap varamedlem  x Wenche Westrum Sundal 
Frode Tønne ap varamedlem  x Arild Børseth
Ann Mari Børseth ap varamedlem  x Ingvill Berg Fordal
Vegard Austmo sp  varamedlem  x Eva Høyem Anderssen
Knut Sigurd Hjelmstad h varamedlem  x Audun Brenne
Anne Haugberg Mediås h varamedlem   x Ketil Hveding 
Odd Einar Langø frp varamedlem  x Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Trude Nøst kommunalsjef  

  

Kulturinnslag:

 

Orienteringer:

 

Merknader:
Per Anker Johansen, AP fikk permisjon og forlot møtet før avstemming i sak 24/13.
 Til toppen av siden

 

 

PS 18/13 Samarbeidsavtale mellom levanger kommune og Levanger Idrettsråd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Levanger Idrettsråd vedtas.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/13 Søknad fra Skogn Folkehøgskole om garanti

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Habilitet:

Jostein Trøite, SV, ba om å få sin habilitet vurdert i forbindelse med behandling av saken.

Møtet vedtok enstemmig Trøite for inhabil. Trøite fratrådte under behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune garanterer med simpel kausjon for låneopptak på maksimalt 25 mill kr til bygging av nytt internat ved Skogn Folkehøgskole.Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriftens § 3.En forutsetning for garantien er at det inngås en avtale mellom folkehøgskolen, Levanger kommune og aktuell bank som sikrer kommunen pantesikkerhet dersom garantiforpliktelsen skulle bli gjort gjeldende.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 20/13 Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler i Levanger 2012

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/13 Detaljregulering planovergang Nossumhyllan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, sist rev. 03.05.2013.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/13 Detaljregulering Lundentunet 1719/212/11

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vebjørn Haugom, H:

Etablering av gjerde i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 deles likt (50/50) mellom tiltakshaver og Levanger kommune. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Haugoms forslag til endring avvist med 28 mot 7 stemmer

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering Lunden, dat. 18.04.12 med revisjoner dat. 27.02.13 og 02.05.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Etablering av gjerdet i henhold til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10 er tiltakshavers ansvar. Levanger kommune vil stå for drift og vedlikehold av gjerdet.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video - etter pause

Forslag i møte:

Per Anker Johansen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak (innstilling sak 36/13 fra PUK) avvises.Saken sendes tilbake til tiltakshaver. Kommunestyret ber om at byggeprosjektet revideres i forhold til:

  • Utnyttingsgrad av tomta
  • Byggestil i forhold til områdets egenart
  • Adkomst, parkering og uteområder


Avstemning:

Johansens forslag til vedtak vedtatt med 20 mot 15 stemmer

VEDTAK:

Forslag til vedtak (innstilling sak 36/13 fra PUK) avvises.Saken sendes tilbake til tiltakshaver. Kommunestyret ber om at byggeprosjektet revideres i forhold til:

  • Utnyttingsgrad av tomta
  • Byggestil i forhold til områdets egenart
  • Adkomst, parkering og uteområder
     Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/13 1719/314/375 m.fl. - Detaljregulering for Levanger sør

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om å få sin habilitet vurdert i forbindelse med behandling av saken.

Møtet vedtok med 33 mot 2 stemmer at Persøy er habil til å delta i behandling av saken.

Forslag i møte:

Per Einar Weiseth, V fremmet følgende forslag til vedtak:
Levanger kommune vil ikke tillate bygging av leiligheter i omsøkte område. Forslaget avvises og tiltakshaver bes fremme en detaljregulering hvor området benyttes til næring/handel/kontor.

Jostein Trøite, SV fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber administrasjonen lage generelle parkeringsvedtekter for sykkel.

Jorunn Skogstad, SP fremmet følgende tilleggsforslag:
Max byggehøyde/gesimshøyde skal være 15 m på bygningsmassen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer som ble avgitt for Weiseths forslag.

Skogstad tilleggsforslag avvist med 31 mot 3 stemmer

Trøites oversendelsesforslag vedtatt med 29 mot 5 stemmer

VEDTAK:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Levanger sør, datert 14.09.2012, med bestemmelser sist rev. 03.05.13, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen lage generelle parkeringsvedtekter for sykkel.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/13 1719/314/375 m.fl. - Utbyggingsavtale Levanger sør

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes, SV, fremmet følgende forslag til tillegg:

Kommunestyret oppfordrer utbygger spesielt til nytenkning ved å vurdere løsninger i et bedre Folkehelseperspektiv, som eks. – Fellesrom/areal – «utleierom» og uteareal som er alternative for myke trafikanter.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag avvist med 23 mot 11 stemmer

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende «Levanger Sør» godkjennes iht. plan- og bygningslovens § 17-4. Begrepet brostein endres til belegningsstein i vedlegg 3 s. 4 kap. Område 2 – Skulpturparken.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/13 Trønderhallen KF - valg av nytt styre

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Forslag i møte:

Valgkomiteen v/Ordfører Robert Svarva fremmet følgende forslag til nytt styre:

Styreleder Ingunn Kjelstad

Medlemmer: Lars Heirsaunet, Per Anders Folladal, Marit Breivik, Beate Aspdal

1. vara: Lev idrettsråd, møter fast

2. vara: Sigrid Nordvoll Lian

En ansatte representant møter med tale og forslagsrett

Marit Breivik og Lars Heirsaunet velges for 1 år

Avstemning:

Valgkomiteens forslag fremmet i møtet vedtatt med 33 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Nytt styre Trønderhallen KF:

Styreleder Ingunn Kjelstad

Medlemmer: Lars Heirsaunet, Per Anders Folladal, Marit Breivik, Beate Aspdal

1. vara: Lev idrettsråd, møter fast

2. vara: Sigrid Nordvoll Lian

En ansatte representant møter med tale og forslagsrett

Marit Breivik og Lars Heirsaunet velges for 1 år
 Til toppen av siden

 

 

 

FO 8/13 Spørsmål fra Hanne Ihler Toldnes (SV) – muligheten for kjøp av barnehage

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Behandling:

Ordføreren besvarte spørsmålet.
 Til toppen av siden

 

 

 

FO 9/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) – Levanger kommune vil øke standarden på kommuneveiene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.05.2013 - video

Behandling:

Ordføreren besvarte spørsmålet.
         Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051