Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.11.12

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 21.11.12
Tid: kl. 17:00-18:30  oppmøte

Sakliste som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Protokoll som PDF - som EPUB (for nettbrett/mobil eBok)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 65/12 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 66/12 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt utredning vedtak video
PS 67/12 Samarbeidsavtale - Innherred samkommune utredning vedtak video
PS 68/12 Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredning vedtak video
PS 69/12 Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall styremedlemmer utredning vedtak video
PS 70/12 Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån utredning vedtak video
PS 71/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård utredning vedtak video
FO 19/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Redusering av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum (utlagt 16.11.12) tekst behandl. video


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 31+4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva dna ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Hans-Fredrik Donjem dna medlem x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem x  
Arild Børseth dna medlem x  
Svein Erik Veie dna medlem x  
Ingvill Berg Fordal dna medlem x  
Per Anker Johansen dna medlem x  
Edvard Øfsti dna medlem - forfall
Ina Helen Kollerud dna medlem x  
Fatima Hot dna medlem x  
Kai Lennert Johansen dna medlem x  
Fanny Gausen dna medlem x  
Astrid Juberg Vordal dna medlem x  
Lars Petter Holan dna medlem x  
Lill Kristin Nordahl dna medlem - forfall
Wenche Westrum Sundal dna medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Jorunn Skogstad sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Einar Theodor Bangstad h medlem x  
Audun Brenne h medlem x  
Vebjørn Haugom h medlem - forfall
Ketil Hveding h medlem x  
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Per Einar Weiseth v medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Ivan Sundal dna varamedlem x Edvard Øfsti
Rolf Inge Elvbakken dna varamedlem x Lill Kristin Nordahl
Kim Heggelund h varamedlem x Vebjørn Haugom
Asgeir Persøy frp varamedlem x Geir Tore Persøy

           

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage  
Eli Bjøraas Weiseth barnevernsleder  
Marit E. Aksnes enhetsleder enhet barn og familie  
Terje Wist ass. revisjonssjef  

 
Orienteringer:

 

 

PS 65/12 Status - arbeidet med MOT i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Status for arbeidet med Lokalsamfunn Med MOT (LMM) i Levanger kommune tas til etterretning.

 

 

PS 66/12 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Etablering av samarbeidsprosjekt

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Samkommunestyrets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.
Samkommunestyrets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer, følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.
 2. Levanger kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.
 3. Levanger kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet.

 

 

PS 67/12 Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune mellom Levanger og Verdal kommuner inngås ikke. Administrasjon og ordfører bes i stedet ta initiativ til en sammenslåing av Levanger kommune og Verdal kommune.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner.

 

 

PS 68/12 Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3:
Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i kommunestyret.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Hjelmstads tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.
 2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.
 3. Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i kommunestyret.

 

 

PS 69/12 Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall styremedlemmer

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til styrets ønske om å ha mer fokus på strategisk utvikling av Trønderhallen – markedsføring, folkehelsearbeidet, samarbeidspartnere, hallen som møteplass for alle grupper.
 2. Fra 01.01.2013 skal styret bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 3. HiNT tilbys plass i styret.
 4. Organisering av forvaltning og drift av Trønderhallen vurderes ved utgangen av valgperioden for det nye styret.

 

 

PS 70/12 Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gis et likviditetslån til Levanger Håndballklubb på kr. 500.000 som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2013forrentes lånet med samme rentesats som kommunen oppnår ved sine låneopptak.

Begrunnelse:
Levanger håndballklubb er et «fyrtårn» i Levanger kommune.
Fylkets eneste eliteklubb innen handball.
Gir god markedsføringseffekt for Levanger kommune.

 

 

PS 71/12 Detaljregulering Alstadhaug kirkegård

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Detaljregulering for Alstadhaug kirkegård, datert 16.12.2011, sist revidert 03.09.12, med bestemmelser sist rev. 01.11.12, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Henstillinger:

 • Adkomst til toalett nedenfor Kirka gjøres så trygg som mulig, evt. at toalett flyttes
 • Plassering av den muslimske delen av kirkegården må skje i samarbeid med muslimsk råd
 • Reguleringsarbeidet for parkering/parkeringsplass øst for Fylkesvei 119 bør starte opp og forseres. Trafikksikkerheten rundt Alstadhaug langs fylkesveien utbedres etter intensjonene i forslag vedtatt i kommunestyret i sak 04/2004.

 

 

FO 19/12 Spørsmål fra Per Einar Weiseth (V) - Redusering av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2012 - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 04.01.2011 09:23 Sist endret: 26.04.2016 13:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051