Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.03.12 - sak 6/12 - Framtidig kinodrift i Levanger

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2010/4167 - /D12
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet (07-11) 08.06.11 48/11
Formannskapet 08.02.12 9/12
Kommunestyret 21.03.12 6/12

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Utlagt 02.02.12:


Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Festiviteten beholdes som framtidig kino i Levanger kommune. Saken avgjøres av kommunestyret.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag (til Heieraas sitt forslag):
Som fremtidig kulturhus i Levanger utredes Festivitetenkvartalet. Skisse fra Grande eiendom og Levangeravisa legges til grunn.

Avstemning:
Rådmannens innstilling tiltrådt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag.

INNSTILLING:
Ordføreren får fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med Berg Eiendom. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til innstilling:
Ordføreren får fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med Berg Eiendom.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Notat fra rådmannen - Kontakten med Norsk kino PDF (utlagt 02.02.12, kl. 15:40)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Sak om framtidig kinodrift i Levanger ble behandlet i formannskapet 8. juni 2011. Følgende vedtak ble fattet:

 1. Saken utsettes
 2. Før saken kommer til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversikt som viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovere Festiviteten til kinobruk. (Jamfør vedtak i F- sak 27/11). Det tas videre kontakt med ”Norsk Kino” m. fl. for å klarlegge muligheter / betingelser for kinodrift i deres regi, og hva dette vil innebære økonomisk, samt om de kan bidra med kompetanse når det gjelder kinoetablering.
 3. Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i ”Festivitetenkvartalet”. Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt. samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt en kartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et slikt prosjekt.


Rådmannen oppfatter det slik at formannskapet ønsket å få nærmere belyst kostnadene ved renovering av Festiviteten til framtidig kinobruk før det tas standpunkt til intensjonsavtale med Berg Eiendom ang mulig framtidig kino på Moan. Dessuten at en får lagt fram en skisse for framtidig kulturhus i ”Festivitetenkvartalet”. Grunnen til at saken kommer opp og må få sin avklaring nå er tilbudet fra Berg eiendom. Dette må kommunen si ja eller nei til. Dersom kommunestyret slutter seg til intensjonsavtalen er det den framtidige planbehandlingen som vil avgjøre om det blir kino på Moan. Beslutningen vil ikke binde opp plansaken som har sin egen behandling etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunestyret ikke slutter seg til intensjonsavtalen må det til en egen utrednings- og planleggingsprosess for å avklare om Festiviteten skal bygges om og i hvilket omfang dette skal skje. Det er ikke hensiktsmessig å realitetsbehandle alternativene i denne saken.

Vurdering:
Renovering av Festiviteten
I kommunestyresak 9/2011 ble to mulige skisser for bygging av kinosal 2 i tilknytning til Festiviteten gitt. Alternativene var grovt kalkulert til henholdsvis 4,7 og 9,2 mill kr i investering. Grande entreprenør har senere kommet med beregninger som viser følgende alternativer:

 • Opprusting eksisterende kinosal
 • Opprustning av eksisterende kinosal + bygging av en ny kinosal


I tillegg til et nytt prosjekt som omfatter opprusting av eksisterende lokaler og bygging av nytt kulturhus, jfr punkt 3 i formannskapsvedtaket 8. juni 2011
 
Når det gjelder opprusting av eksisterende sal ser en for seg nye overflater på gulv, vegger og tak ca 1,5 mill kr eks mva. En vil få en årlig økt kapitalkostand på ca 100 000 kr, men vil ikke ha andre driftskostnader. Det kan være mulig å få Norsk kinodrift eller andre til å overta driften av denne salen og gjennom det spare inn på driftskostnadene. Rådmannen har kontaktet Norsk kinodrift som sier at de så lenge de har en intensjonsavtale med Berg Eiendom, så ønsker de ikke å gå inn i forhandlinger med Levanger kommune. Om denne avtalen ikke lengre er aktuell, så er de selvfølgelig ikke fremmed for å diskutere drift av kino i Levanger med Levanger kommune. En fellesløsning med Verdal vil da være nærliggende å tenke seg om dette er aktuelt.

Opprustning av eksisterende sal og bygging av ny kinosal, samt nytt inngangsparti etc, jfr alternativ 2 i sak 9/2011 er nå beregnet til ca 15 mill kr eks mva. En vil da få en økning i kapitalkostnadene på ca 1 mill kr, samt noe større driftskostnader som følge av større areal, anslagsvis 150 000 kr årlig (ca 800 kr pr m2). Det kan være mulig å spare inn disse kostnadene med å overlate driften til Norsk kinodrift eller andre dersom det oppnås samme betingelser som en kino på Moan. Dette er det altså ikke mulig å få avklart på dette tidspunktet.

Når det gjelder kino på Moan vil kommunens kostnader bli 500 000 årlig, hvilket gir en besparelse i forhold til dagens drift på noe over en million kr årlig. Hvordan totaløkonomien blir er avhengig av hva en i så fall skal bruke Festiviteten til og hvilke kostnader som følger med evt å gjøre den om til kulturhus. En usikkerhet med Moan-alternativet er spørsmålet om Norsk Kino ønsker å overta det digitale utstyret fra Festiviteten. I motsatt fall må dette løses ut.

Siden saken ble utsatt har det vært mye engasjement rundt kinosaken. Rådmannen har bl.a merket seg følgende vurderinger:

Tilgjengelighet:
Plassering av en kino i bykjernen vil gjøre det lettere å nå den med kollektivtransport, ikke minst for beboerne på Ytterøy som i dag har en grei gangavstand fra ferjeleiet. På den annen side er det så små avstander i Levanger sentrum (definert som området mellom Røstad og Moan i kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 27.09.00) at det etter rådmannens vurdering ikke betyr så mye hvilken bydel kinoen ligger i.

Stedsutvikling:
Utvikling av sentrumskjernen/trehusbyen/gamlebyen blir en viktig sak for Levanger framover. Varierte aktiviteter bidrar til et levende sentrum. Trehusbyen skal ikke og kan ikke konkurrere med Moanområdet om handel, men må bli et område også med andre tilbud som for eksempel ulike aktivitets- og kulturtilbud, serveringssteder og nisjebutikker. Det er flere ulike aktiviteter som til sammen kan skape et levende sentrum. Mange vil mene at det er derfor viktig å beholde kino i sentrum ut i fra dette perspektivet. En flytting av kinoen vil nok av mange bli tolket som et negativt vedtak i forhold til den ønska byutviklingen. Det er særlig psykologisk en kan se for seg en slik effekt.

Forebygging:
I dag er det få aktiviteter for ungdom i bykjernen.  Kino i Levangers bykjerne kan være med på bidra til en flersidig bruk av byen. Flersidig bruk av et område gjør området attraktivt for mennesker med ulik alder, i ulik livssituasjon og ulik interesse.

Konklusjon:
Det har ikke kommet fram nye momenter av vesentlig betydning siden saken sist ble behandlet. Rådmannen vil derfor fortsatt tilrå at det inngås intensjonsavtale med Berg eiendom slik at en kan få bygget en moderne kino med to saler uten at kommunen trenger å ta en slik investering, men ser at det er mulig å konkludere annerledes. I så fall bør en etter rådmannens vurdering ta ny kontakt med private aktører for å se hvilke muligheter som finnes for å oppgradere Festiviteten til en 2 sals kino og drifte dette.

Kulturhus – skisser
Rådmannen har hatt flere møter med Levangeravisa og Grande eiendom for å få tilgang til skisser for framtidig kulturhus og kino. Skissene presenteres med dette som et ”bakteppe” for en strategisk bbeslutning om kinoplassering.

Klikk for større skisse

 Klikk for større skisse

Klikk for større skisse

Klikk for større skisse


Grande eiendom beskriver at en totalentreprise for gjennomføring av hele prosjektet iht til skissene vil ligge på ca 67,0 mill kr eks mva. Nytt bibliotek på toppen er da inkludert i prisen.
 
I denne prisen er ikke inventar i bygget inkludert. Ca 10,0 mill kr antas å ville være et realistisk beløp. Samlet investering vil da ligge på ca 77,0 mill kr pluss mva.
 
Noe tilskudd og evt salg av dagens bibliotek kan redusere behov for låneopptak noe. Fra Grande og Levangeravisa er det også opplyst at det skal finnes næringslivsaktører som er villig til å stille med ansvarlige lån/egenkapital i størrelsesorden ca 15 mill kr. Det har ikke lyktes rådmannen å få bekreftet hvem disse næringslivsaktørene er og om størrelsen er riktig. Jeg synes derfor det er mest riktig å rekne med at minimum 60 mill må lånefinansieres. Det vil gi en årlig kapitalkostnad på 4,5 – 5 mill med dagens lave rentenivå. Drift av slike arealer beregnes av bygg og eiendom til ca 800 kr pr m2. Utenom bemanning må en da rekne med ca 2,5 mill årlig driftskostnad. Tilsvarende kostnader i dag er ca 1,5 mill kr slik at totale merkostnader antas dermed å bli ca 6 mill årlig. En går da ut fra at dagens bemanning på Festiviteten og Biblioteket kan bemanne et framtidig kulturhus. Som kjent er det ikke tatt høyde for slike investeringer i vedtatt økonomiplan.
 
Ser en bort fra de økonomiske utfordringene er det ikke tvil om at de framlagte skissene er interessante. I forbindelse med Evaluering av Festiviteten i 2008 ble det laget en rapport som bl.a konkluderte slik:

 • Levanger mangler et moderne, fleksibelt og funksjonelt kulturhus som kan ivareta kulturlivets ulike behov. Det er et betydelig antall arrangement som ikke blir tilgjengelig for publikum pga manglende fasiliteter.
 • Kulturlivet mangler egnede produksjonslokaler for scenekunst der man kan utvikle ferdige forestillinger uten å komme i konflikt med annen virksomhet i lokalet.
 • Kino og kulturhusdrift lar seg ikke lenger forene.


Skissen viser et interessant alternativ for løsning på kulturhus -/kinosaken i Levanger.  Denne løsningen vil gi oss to kinosaler, nytt bibliotek og kulturhus med nok sitteplasser for også større arrangement, egnede produksjonslokaler for scenekunst, samt en sceneløsning som vil kunne ta i mot riksteater og større oppsettinger. Huset vil også kunne brukes til kurs og konferanser.  Ved god planlegging i samråd med kulturlivet vil man kunne få et skreddersydd kulturhus som dekker de fleste behov kulturlivet i Levanger etterspør.

 • Samling av flere kulturaktiviteter/-tilbud. Kino, kulturhus, bibliotek, Musikkens hus, kulturskolen, kunstforeningen/Levart. Gjerne også ungdomshus.
 • Synergieffekter ved drift i samme hus. Bedre samarbeid, noe felles oppgaver som for eksempel billettsalg dagtid biblioteket. Utvidet åpningstid biblioteket. Felles kompetanse på visuell utforming av markedsføringsmateriell.
 • Passer godt til ideer utarbeidet i Levanger 2020, blant annet pga nærhet til stadion-området
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til kollektivtrafikk.


Som skrevet innledningsvis er ikke disse skissene ment for realitetsbehandling av framtidig kulturhus. De er med som en bakgrunnsopplysning for hva det kan være mulig å realisere i ”Festivitetenkvartalet” en gang i framtiden dersom en velger å beholde kinoen i Festiviteten.

Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.06.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) og Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Saken utsettes.
 2. Før saken kommer til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversikt som viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovere Festiviteten til kinobruk. (Jamfør vedtak i F- sak 27/11). Det tas videre kontakt med ”Norsk Kino” m. fl. for å klarlegge muligheter / betingelser for kinodrift i deres regi, og hva dette vil innebære økonomisk, samt om de kan bidra med kompetanse når det gjelder kinoetablering.
 3. Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i ”Festivitetenkvartalet”. Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt. samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt en kartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et slikt prosjekt.


Avstemning:
Heieraas/Krogstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Saken utsettes.
 2. Før saken legges fram til ny behandling bes rådmannen om å legge fram en oversikt som viser mer eksakte kostnader ved investering og drift ved å bygge ut / renovere Festiviteten til kinobruk. (Jamfør vedtak i F- sak 27/11). Det tas videre kontakt med ”Norsk Kino” m. fl. for å klarlegge muligheter / betingelser for kinodrift i deres regi, og hva dette vil innebære økonomisk, samt om de kan bidra med kompetanse når det gjelder kinoetablering.
 3. Det legges fram en skisse for framtidig kulturhus med utgangspunkt i ”Festivitetenkvartalet”. Skissen bør inneholde behov / størrelse for sal / sene, evt. samlokalisering av andre kulturinstitusjoner. Videre et anslag på kostnad, samt en kartlegging av eventuelle samarbeidspartnere som kan forplikte seg i et slikt prosjekt. 


Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Ordføreren får fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med Berg Eiendom

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtak i formannskapet, sak 27/11, den 30.mars.2011

Vedlegg:

 1. Tilbud fra Berg eiendom PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Den 30. mars 2011 vedtok formannskapet følgende i sak 27/11:
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig kinodrift i Levanger. Utredningen skal vurdere fortsatt kommunal drift av kino opp mot ulike private tilbud. Utredningen skal legges fram til politisk behandling i løpet av juni 2011.
Bakgrunnen for at saken ble tatt opp i formannskapet var to forskjellige oversendelsesforslag framsatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 11/11 Festiviteten kino og kulturhus - behov for oppgradering gjennom prosjektering av en kinosal to. Denne saken ble sluttbehandlet av kommunestyret 23. mars som sak 9/11. Følgende vedtak ble da fattet:

 1. Levanger skal i framtida ha et konkurransedyktig kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur.
 2. Et framtidig kinotilbud skal ha minimum 2 kinosaler.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gå videre med skisseprosjektet for Festiviteten med kinosal 2 parallelt med videreutviklingen av Berg Eiendoms mulighetsstudie med kinotilbud på Moan og eventuelt andre aktuelle prosjekt på Levanger


Det har vært mange saker om Festiviteten og kino de siste årene. Det vises til følgende:
sak 13/09 i Kommunestyret 4. mars 2009 Evaluering Festiviteten - sluttrapport fra prosjektgruppen
På bakgrunn av evalueringsrapporten fra 2008 ble følgende vedtak fattet:

 1. Sluttrapport for forstudie og forprosjekt Evaluering av Festiviteten kulturhus og kino 2008 tas til etterretning.
 2. De foreslåtte strakstiltak inkl. digitalisering av kinoen, økte leieinntekter ved utleie til studentene (SiNoT) og kontorer, gjennomføres.
 3. Evaluering av de gjennomførte tiltak og eventuell ombygging innenfor eksisterende bygningsmasse legges fram i egen sak. Når det blir aktuelt å vurdere framtidig bruk av Festiviteten, ser kommunestyret på Alt 1B med installering av nytt, moderne teleskopamfi som et godt alternativ for å øke bruksverdien av anlegget. Mulighet for flatt gulv i salen er etterspurt av mange lokale arrangører og vil kunne gi økte inntekter.
  Når det er avklart hvorvidt det blir framtidig kinodrift i Festiviteten, kan det være interessant å utrede Alt 2A.
 4. Eventuelt tilbygg til Festiviteten (liten kinosal og sceneutvidelse) legges fram for politisk vurdering når det foreligger en avklaring mht. de private planer for kulturhus – kino og kulturhusfunksjoner. Oversikt over de totale investeringer og driftsutgifter framlegges


Så hadde vi følgende sak i kommunestyret 26. mai 2010 - sak 29/10 - Festiviteten kino og kulturhus - iverksetting av digitalisering. Følgende vedtak ble da fattet:

 1. Den vedtatte digitaliseringen av Festiviteten kino og kulturhus iverksettes innenfor en kostnad på kr 260.000.-
 2. Det investeres i et nytt 3D-lerret innenfor en kostnad på kr 210. 000.-
 3. Investeringene finansieres med bruk av ubundet investeringsfond


Dette er nå gjennomført.

Den siste saken var som gjengitt over i kommunestyret 23. mars hvor det ble vedtatt at Levanger skal ha et konkurransedyktig framtidig kinotilbud med minimum 2 saler.

Rådmannen legger disse utredningene og sakene til grunn for denne saken som er ment å gi kommunestyret grunnlag for å fatte en strategisk beslutning på hvordan en vil organisere framtidig kinodrift i Levanger.

For å sikre at alle interessenter kunne komme med sine forslag/tilbud ble følgende kunngjøring lagt ut på internettsidene til kommunen og også kunngjort gjennom annonser i dagspressen.
Klikk for web-side 


Det var ingen som meldte sin interesse utover det tidligere mottatt tilbudet fra
Berg Eiendom. Dette tilbudet baserer seg på mulighetsstudie for Levanger sør og innebærer at kommunen gir et årlig driftstilskudd på 500 000 pr år, men ingen kommunal investering eller garanti. Videre er det et vilkår at Norsk Kino gis konsesjon på kinodrift i Levanger. Se vedlegg for nærmere presentasjon av tilbudet.

Andre tilbud er ikke kommet inn, men gjennom media er rådmannen kjent med at det arbeides med tanker om kulturkvartal som inkluderer Festiviteten. 

 Rådmannen kjent med at det arbeides med tanker om kulturkvartal som inkluderer Festiviteten

Det er Levangeravisa og Grande eiendom som har utviklet disse planene uten at kommunen har vært involvert. En er ikke kjent med kostnadsberegninger.
Vurdering av kulturhus ligger utenfor rådmannens mandat etter klare vedtak i kommunestyret tidligere. Det er derfor ikke gjort forsøk på å beregne hvilke forpliktelser kommunen vil få om planene skulle realiseres. Erfaring fra andre kommuner tilsier imidlertid behov for svært store årlige driftstilskudd.

Vurdering:
Alternative løsninger for kinodrift kan være

 1. Dagens situasjon
 2. Fortsatt kulturhus og kino i Festiviteten – Med ny sal og ombygging
 3. Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten
 4. Både kino og kulturhus annet sted. Festiviten får ny bruk/avhendes eller gjøres om til grendehus
 5. Nytt kulturhus med kino der Festiviteten er i dag, jfr utspill fra Levangeravisa og Grande i media


Privat drift av Festiviteten er selvsagt også et alternativ. Dette ble vurdert av formannskapet i sak 09/04 den 5 februar 2004, hvor følgende vedtak ble fattet:
På grunn av Festiviteten sin sammensatte funksjon og den betydning Festiviteten totalt sett har i Levanger settes det ikke i gang arbeid med å konkurranseutsette virksomheten ved Festiviteten.

Rådmannen antar at disse vurderingene fortsatt er gjeldende, men det er tatt kontakt med Norsk kino som driver kinoen på Verdal for å undersøke muligheten for samkjøring dersom det fortsatt blir aktuelt å drive kino i Festiviteten.

Et alternativ kunne selvsagt også være å kutte ut kinodrift i Levanger for å styrke grunnlaget for kinoen i Verdal. En slik løsning forutsetter etablert gode kollektivtransportløsninger samt at det vil måtte inngå i en større sammenheng hvor de to nabokommunene fordeler aktiviteter seg i mellom på en bedre måte enn i dag. Rådmannen har tolket det politiske miljøet slik at tiden ikke er moden for slik tenking enda.

Vurdering av de ulike alternativene:
Dagens situasjon
Selv om besøket har steget betydelig etter digitaliseringen og rendyrking av Festiviteten som kino er det fortsatt store utfordringer med drifta. Totale kostander i 2010 ble på 2,2 mill kr, hvorav 1,5 mill er belastet Kostra-art 3730 Kino. Budsjettet for drift av Festiviteten i 2011 er på 1,6 mill, hvorav ca halvparten antas å gå til kinodrift. Skal en ha mulighet til å få sende de mest interessante filmene må en vise film hver kveld. Det er derfor vanskelig å løse det øvrige kulturlivets behov i Festiviteten slik den er i dag. Det er imidlertid all grunn til å tro på en betydelig økning i kinobesøket. Ved utgangen av mai 2011 har en faktisk nesten nådd samme omsetning som hele 2010. Følgende tabell viser en hyggelig utvikling:
Følgende tabell viser en hyggelig utvikling 

Likevel er sjølsagt et gjennomsnittsbesøk på 13 pr forestilling alt for lavt.

Fortsatt kulturhus og kino i Festiviteten – Med ny sal og ombygging
I sak 11/11 ble foreløpige beregninger for bygging av ny kinosal på Festiviteten vurdert.
Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten.

Det ble vist 2 alternativer, beregnet til hhv 4,7 og 9,2 mill kr i ren byggekostnad. I tillegg kommer tilpasninger til eksisterende bygg og inventar. Selv med det minste alternativet vil totalkostanden måtte beregnes å bli minst 10 mill kr, mens det mest omfattende alternativet må forventes å koste 15-20 mill kr. Det minste alternativet anslås å gi minimum 1 mill kr i årlig merkostnad knyttet til kapitalkostnader og drift. Det største alternativet det dobbelte.

Dvs at årlige driftkostnader vil bli mellom 3 og 5 mill kr.

Etter rådmannens vurdering vil dette gi en tilfredsstillende kinoløsning, men det er usikkert om det vil kunne framstå moderne nok til å lokke dagens ungdom til Festiviteteten i særlig større grad enn ved dagens situasjon. Forholdene for kulturlivet for øvrig vil imidlertid bli langt bedre ettersom en kan bruke Festiviteten til teater og konserter samtidig som det går kino i den nye salen. Dette forutsetter at en erstatter dagens stoler med teleskopamfi og får en noe mer fleksibel sceneløsning.

Kino annet sted og mindre kulturhus i Festiviteten
Dette vil etter rådmannens vurdering være et brukbart alternativ. En vil få moderne Kino bygd som dette og med en mindre ombygging med anskaffelse av teleskopamfi og evt en bedre sceneløsning vil en ha et kulturhus som dekker mer enn 90% av behovet for teater og konsertaktivitet. Gjennom media har det imidlertid festet seg et bilde av at deler av kulturlivet ikke er tilfreds med en slik løsning. Dette sannsynligvis fordi en synes 250-300 sitteplasser blir for lite til ekstra store arrangement. Om en vedtar å inngå en intensjonsavtale med Berg Eiendom om kinodrift vil en ha god tid til å utede en slikt alternativ. Framtidige budsjett og økonomiplanbehandlinger må da avgjøre omfang og framdrift.

Både kino og kulturhus annet sted. Festiviten får ny bruk/avhendes eller gjøres om til grendehus
Detter etter rådmannens vurdering det mest framtidsretta alternativet. Opp gjennom årene er det lansert mange alternativer for kulturhus, men ingen har så langt latt seg realisere. Det foreligger som kjent et konkret tilbud om alternativ kinoløsning. Det er vanskelig å se for seg kulturhus realisert annet sted uten at det skjer i samarbeid med noen som kan bruke lokalene på dagtid, dvs i samarbeid med en framtidig hotellutbygging. Fortsetter de gode konjunkturene vil det være realistisk at noen er villig til å investere i hotell med gode konferansefasiliteter som kan kombineres med kulturhus. Dette kan enten være på havna eller i sentrum for øvrig.

Bergs planer for Levanger Sør som viser mulighet for kino uten at kommunen får større ansvar enn et årlig driftstilskudd på 500 000 vurderes som svært spennende. Det vil være et betydelig rimeligere alternativ for kommunen enn å bygge ny sal selv. Det vil kunne gi en helt ny kino som vil kunne dra til seg publikum fra hele regionen slik situasjonen er for kjøpesentrene på Moan. Den foreslåtte plasseringen vil etter rådmannens vurdering bidra til å knytte sammen byen vår fra Magneten til Røstad slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Avstanden mellom de mulige lokasjonene er under 1 km og kan vanskelig sies å ha noen stor betydning, men vil selvsagt være en ulempe for reisende med tog og ferje. Dette kan bøtes på med gode kollektivordinger, og f.eks bysykkelløsninger. Parkeringssituasjonen vil være mye bedre enn i dag, og det vil være veldig positivt å få kino nært studentboligene og idrettsarenaene på Moan.

Det vil selvsagt være en risiko for at planene ikke lar seg realisere. Da må saken opp på nytt, men vi har vunnet erfaring med digitalisering av Festiviteten og kan vurdere eventuelle samarbeid med andre.

De pengene en sparer på å kutte ut kinodrift i Festiviteten kan f.eks anvendes til drift av andre kulturaktiviteter.

Nytt kulturhus med kino der Festiviteten er i dag, jfr utspill fra Levangeravisa og Grande i media
Dette er ikke vurdert da det ikke ligger innenfor mandatet, men jeg antar at kinodelen vil bli om lag som i alternativ 2

Oppsummert
Flere av alternativene vil kunne gi gode lokaler for kinodrift. Det er 2 hovedgrunner til at rådmannen tilrår alternativ 4 og at en inngår intensjonsavtale med Berg Eiendom
Økonomi og mulighet til å få til en framtidig hotellutbygging med moderne konferansefasiliteter som kan kombineres med kulturhus. Velger en alternativ 2 eller 3 har en ”brukt opp” muligheten kommunen har til å få til en kulturell ”storstue” slik betydelige deler av kulturlivet ønsker seg.

Forutsatt at vi klarer å tilpasse driften av Festiviteten dagens ramme vil en for de 1,6 mill kunne få en moderne kino samt vel en mill til kulturhusdrift.

Om vi skal bygge ut Festiviteten til 2 sals kino vil det måtte tilføres 1,5 – 3,5 mill kr i friske midler. Dette kan ikke gjøres uten å redusere det øvrige kommunale tjenestetilbudet vesentlig eller øke eiendomsskatten betydelig, da det ikke er noen grunn til å rekne med at kommunene får annen realvekst i sine inntekter enn det som går med til å dekke demografikostnadene og nye statlige reformer.

Rådmannen tilrår derfor at det inngås en intensjonsavtale om kinodrift med Berg Eiendom. 
       Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.04.2013 10:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051