Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.13 - sak 54/13 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

Per Anders Røstad  - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivref. 2013/4733
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 20.11.13 34/13
Kommunestyret 20.11.13 54/13

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 20.11.2013 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Til toppen av siden

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Vedlegg:

1

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen PDF
 

2

Oppsummering av høringsuttalelser PDF
 

3

Kart A3 Stjørdal – Vordalen PDF - JPG
 

4

Kart A4 Vordalen - Vassmarka PDF - JPG


Saksopplysninger:

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i samarbeid med Stjørdal- og Levanger kommune startet arbeidet med kommunedelplan for ny E6 og jernbane på strekningen Stjørdal – Åsen.  

Statens vegvesen og Jernbaneverket er tiltakshavere for planleggingen og kommunene er planmyndighet.

For alle kommuneplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og hva som skal konsekvensutredes.

Tiltakene som planlegges er også konsekvensutredningspliktig etter PBL§4-2. Tiltakene kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften”.

I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 kan det forventes bygging av ny E6 på strekningen fra 2018. I NTP er det frem til 2023 avsatt midler til elektrifisering og noe utbedring av eksisterende bane, men ikke til nytt jernbanespor. Det kan derfor bli aktuelt at hver etat utarbeider separate kommunedelplaner. Det vil fortsatt være samarbeid om relevante tema slik at utredningen for E6 ikke forsinkes, og at nødvendig koordinering mellom vei- og jernbanetiltak ivaretas. De nevnte tiltakene er ett av flere delprosjekt som er satt i gang som følge av godkjent Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning vei/bane Trondheim – Steinkjer.

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i fellesskap utarbeidet planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning. Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn etter at oppstart av planarbeidet ble varslet i juli i år.  Etter at planprogrammet nå har vært ute på offentlig ettersyn blir det forelagt kommunestyret med innkomne uttalelser. Kommunestyret skal fastsette planprogrammet i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1.

Planprogrammet

Planprogrammet viser en korridor med aktuelle traseer for ny E6 på strekningen fra nytt kryss på Kvithammer i Stjørdal til Vassmarka like nord for Åsen sentrum. For jernbanetiltaket vises aktuelle korridorer for ny jernbanelinje fra Stjørdal stasjon til Vordal øverst i Vuddudalen.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.

Dette skal løses ved å fastlegge ny trase for Nordlandsbanen og fremtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveier, løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang og sykkelveinett. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Planområdet til kommunedelplanarbeidet strekker seg fra Stjørdal til Åsen. Det vil si at planen strekker seg over både Stjørdal og Levanger kommune. Det vil bli laget en kommunedelplan for hele strekningen, men den politiske behandlingen vil skje i hver av de 2 kommunene. Levanger kommunestyre er planmyndighet i Levanger og vil få den delen av planen som omhandler Levanger til politisk behandling. Planprogrammet som er utarbeidet er felles for hele prosjektet.

Det vises til vedlagte forslag til planprogram datert 02.07.2013.

Medvirkning / Høringsuttalelser

Etter kunngjøring ble det den 22. august, arrangert et åpent møte i Åsen samfunnshus hvor Vegvesenet og Jernbaneverket informerte om prosjektet. Det var stort oppmøte, noe som viser at dette er en sak som er viktig og engasjerer mange, særlig i og omkring Åsen. 

I høringsperioden har det kommet inn i alt 39 høringsuttalelser. Disse er vurdert av tiltakshaverne i et eget brev.  

Vurdering:

Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt nivå. Administrasjonssjefen har ingen innvendinger mot valget av «korridorområde» og standardvalget for ny E6 og fremtidig jernbanetrasé mellom Stjørdal og Åsen, slik det fremgår av planprogrammet.

Vedlagte høringsuttalelser inneholder mange synspunkter på de ulike alternativene som er skissert i planprogrammet. Statens vegvesen og Jernbaneverket ser imidlertid ingen grunn til å forkaste eller velge alternativer i denne fasen av planprosessen, og ønsker derfor ikke å endre planprogrammet nå. Administrasjonssjefen har ingen innvendinger mot at alle alternativene som skissert i planprogrammet fortsatt er med i prosessen videre. Neste fase i planprosessen vil være en silingsprosess hvor de mest «uaktuelle» alternativene vil bli forkastet. Dette vil skje i samarbeid med kommunen, og tiltakshavernes konklusjoner av denne prosessen vil bli forelagt kommunene til politisk behandling (jfr. Side 5 i planprogrammet). 

Administrasjonssjefen finner at forslaget til planprogram, på en god måte, gjør rede for planarbeidet, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Administrasjonssjefen innstiller derfor på at forslag til planprogram for kommunedelplan E6 og Nordlandsbanen Stjørdal – Åsen, fastsettes i medhold av pbl §§ 4-1 og 11-13.

Til toppen av siden

Publisert: 10.10.2013 14:53 Sist endret: 20.11.2013 19:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051